Klima se nám mění a bohužel k horšímu, to je fakt. Město se s tím musí vypořádat, musí se výkyvům počasí přizpůsobovat. Potřebujeme více zeleně v ulicích, aby nám ochladila v létě rozpálené domy a silnice. Když už jednou za čas vydatně zaprší, potřebujeme vodu udržet a využít, nenechat ji odtéct do kanalizace pryč. Ale jen přizpůsobovat se změnám nestačí, musíme se snažit i o nápravu. Důležité je lépe hospodařit s naším odpadem, více recyklovat, méně skládkovat a ideálně předcházet odpadům třeba tím, že dáme věcem druhou šanci například v re-use centrech. To jsou úkoly, které nás čekají.

JIŘÍ KNITL

Náš plán pro životní prostředí, péči o zeleň a bezpečnost

Stejně jako ostatní evropské metropole i Praha čelí rapidním změnám klimatických podmínek. V porovnání se stavem před několika málo dekádami jsme dnes téměř zvyklí na projevy extrémních výkyvů teplot a dešťových srážek, které stále častěji eskalují v povodně nebo dlouhá období sucha. Dnes už není otázkou, jestli změny klimatu probíhají, ale musíme se ptát, jak jim bránit a jak na ně co nejvhodněji reagovat. Zpomalení a předcházení změnám klimatu (mitigace) je obrovský úkol, na kterém musí spolupracovat celý svět a svůj díl splní i naše metropole. Současně je nezbytné, abychom se už probíhajícím dopadům klimatické změny dokázali co nejlépe přizpůsobit (adaptovat se na ně). Samotný proces adaptace má vedení města ve velké míře ve svých rukou. Už teď máme k dispozici řadu účinných nástrojů, a to i díky Klimatickému plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který si nechala velmi podrobně a kvalitně zpracovat současná koalice.

Naším cílem je připravit odolné město, které si poradí s měnícími se podmínkami, zvládne například úporné vlny horka nebo bleskové přívalové deště. Přínosy navrhovaných opatření oceníme všichni v průběhu celého roku: získáme výrazně příjemnější vzduch v centru města, stín a postupné odpařování vody díky stromořadím v ulicích. Tím vytvoříme atraktivní, krásné a harmonické prostředí pro život. O stávající městskou zeleň se budeme kvalitněji a efektivněji starat, v této oblasti má Praha ještě velké rezervy. V první řadě se zaměříme na lepší sázení a péči o uliční stromořadí. Po vzoru Stromovky zajistíme, aby i lokální parky a parčíky byly vitální, bezpečné, funkční a přívětivé ke svým návštěvníkům. Pokračovat budeme v současné kvalitní a citlivé péči o příměstskou krajinu, která významně pomáhá městu odolávat klimatickým výkyvům a zároveň Pražanům poskytuje skvělou příležitost k potřebnému načerpání sil.

Emisních i finančních úspor dosáhneme také díky inovativním řešením v energetice, které zároveň významně sníží závislost na dovozu fosilních paliv. To vzhledem k současné geopolitické situaci oceníme úplně všichni. V programu uvádíme prioritní opatření, která mají největší potenciál a zároveň mají dobrý poměr nákladů a dosaženého omezení emisí skleníkového plynu. Vyplatí se díky státním i evropským dotačním programům. Vytvoříme podmínky pro zapojení do energetických investic každému, kdo o to bude stát.

Zelená Praha

Zkrátka a dobře – systém adaptace na změny klimatu přináší jasné a rychlé benefity všem Pražanům. Dobrou zprávou je, že také nástroje zmírňování (mitigace) změn klimatu se vyplatí nám všem a nemusí nutně znamenat omezování našeho pohodlí. Zaměříme se na šetrné a odpovědné nakládání se zdroji všeho druhu: s primárními surovinami i s již existujícími produkty a výrobky.

Po vzoru úspěšné nábytkové banky naší radní Mileny Johnové vytvoříme banku stavebních materiálů, po vzoru Skandinávie pak rozšíříme dostupná a přívětivá re-use centra. Maximálně zredukujeme zbytečné plýtvání potravinami, zbývající odpad využijeme jako surovinu. Věděli jste, že kuchyňské zbytky z restaurací a domácností, ale třeba i odpad z čističky vod můžeme přeměnit na palivo a využít například pro pohon MHD? Cenným zdrojem je i dešťová voda, která se dnes zbytečně svádí do kanalizace, ale přitom může sloužit k zalévání městské zeleně. Taková řešení jsou logická, efektivní a šetrná k přírodě i k rozpočtu města.

Vodními a zelenými prvky vylepšíme městské mikroklima

Význam modro-zelené infrastruktury, tedy městské sítě vodních a zelených prvků, v posledních letech rapidně roste. Jednou ze zásadních bariér, jak adaptovat pražské ulice na klimatické výzvy, jsou ale zastaralé předpisy. Například vysazení nových stromů v ulicích a dalším prvkům hospodaření s dešťovou vodou většinou brání nadřazenost technických předpisů inženýrských sítí. V loňském roce Praha schválila dva důležité materiály: Standard uličních stromořadí a Standard hospodaření s dešťovou vodou, které dokládají zásadní roli prvků modro-zelené infrastruktury pro mikroklima v ulicích a díky kterým také známe technické nároky těchto prvků. Následuje rozhodující úkol – zrevidovat předpisy upravující vztahy mezi inženýrskými sítěmi a prvky modro-zelené infrastruktury tak, aby bylo možné mít v ulicích oboje. Řešení tu jsou a my se zasadíme o to, aby byly příjemnější ulice také politickou prioritou.

Nároky památkové péče sladíme se změnami klimatu

Zkrátka a dobře – systém adaptace na změny klimatu přináší jasné a rychlé benefity všem Pražanům. Dobrou zprávou je, že také nástroje zmírňování (mitigace) změn klimatu se vyplatí nám všem a nemusí nutně znamenat omezování našeho pohodlí. Zaměříme se na šetrné a odpovědné nakládání se zdroji všeho druhu: s primárními surovinami i s již existujícími produkty a výrobky.

Zefektivníme péči o zeleň v Praze

Zlepšíme zásadně péči o nově vysazené i stávající stromy a další zeleň. Stále je bohužel v Praze časté, že úřad nechá bez rozmyslu vysadit stromy nebo jinou zeleň bez toho, aby si dopředu spočítal nároky na jejich údržbu a byl schopný vyhradit odpovídající prostředky v rozpočtu. To obyčejně končí situací, kdy zeleň velmi rychle chátrá a za několik let potřebuje kompletně nahradit. Ekonomičtější je přitom výsadbu provést správně a kvalitní péčí zajistit dlouhodobé benefity, které zdravé a prosperující stromy přinášejí.

Zaměříme se také na efektivitu údržby. Ve městě je dnes příliš mnoho správců s naprosto nejednotným a nekoordinovaným přístupem, jehož výsledkem je kolísavá kvalita městské zeleně. Správci mezi sebou většinou nekomunikují, nemají k dispozici ani konzultační pracoviště na úrovni města, na které by se mohli obracet v případě potřeby. Takové pracoviště vytvoříme. Zasadíme se současně o sjednocení malých a roztříštěných ploch zeleně, o které se dnes jezdí starat i pět různých firem v různé kvalitě. Řešením je předat co nejvíce zeleně do správy městským částem, které znají stav a potřeby svého území ze všech nejlépe, a umožnit jim čerpat odpovídající prostředky na kvalitní péči o zeleň. Krokem vpřed u nové výsadby stromů v ulicích je také nově přijatý Standard uličních stromořadí v Praze. Není pravidlem, že se schválený materiál okamžitě projeví v praxi, zajistíme proto jeho maximální závaznost a dohlédneme na jeho dodržování všemi městskými organizacemi.

Smysluplně ozeleníme fasády i střechy

Zelené fasády nebo střechy jsou stále využívanějším způsobem, jak zvýšit atraktivitu budov i jejich okolí. Vše ale záleží na provedení – tzv. vertikální zahrady mají spíše negativní ekologický efekt, je nutné je často zalévat a ovzduší svého okolí příliš nezlepší. Vhodné je naopak využití popínavých rostlin, v případě střech pak suchomilných, velmi odolných druhů rostlin, které není potřeba nákladně zalévat. Zařídili jsme, že odolné směsi trav a dalších rostlin už dnes odborně testuje Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Začínají se uplatňovat například na tramvajových pásech. Dohlédneme, aby byly fasády a střechy ozeleňovány smysluplně, a ne jen pro krátkodobý efekt.

Podpoříme ekologické a udržitelné zemědělství

Dnes už jsou velmi dobře známé důvody, proč jsou velké monokulturní zemědělské plochy špatným řešením. Na pražských polích se konečně začíná hospodařit ekologicky a tyto snahy ještě znásobíme. Pole doplníme o další cesty, aleje a remízky. Už dnes se magistrát velmi dobře stará o příměstskou krajinu, sady, pastviny, tůně a mokřady, které mají velký význam pro klimatizaci města a vyšší biodiverzitu. Vysokou kvalitu péče budeme dál rozvíjet, Pražanům přináší i možnost aktivního odpočinku.

Do rozvoje města necháme promluvit nastupující generaci

Prahu čekají velké výzvy, které musíme začít řešit už dnes. Do rozvoje města více zapojíme zástupce nastupující generace, kteří čerpají z inovativního prostředí univerzit, a mohou tak pomoci najít odpovědi na komplexní otázky. Stále více se ukazuje rostoucí význam mezioborové spolupráce a je skutečně potřeba stavět mosty mezi odborníky na konkrétní oblasti. Osvětu o nových výzvách a hledání jejich řešení budeme vhodně a efektivně komunikovat nejen směrem k veřejnosti, zcela zásadní důležitost má také vzdělávání úředníků – tedy těch, kteří na každodenní úrovni rozhodují.

Cirkulární ekonomika

Zamezíme plýtvání zdroji

Zasadíme se o minimalizaci vzniku odpadu. Po vzoru skandinávských zemí dáme vzniknout re-use centrům v rámci sběrných dvorů města, což navíc perfektně funguje už i v mnoha jiných českých městech. Dnes má Praha zkušební provoz na několika odlehlých místech, není ale důvod nemít re-use pointy jako samozřejmou součást každého sběrného dvora a na dalších dostupných místech. Zredukujeme také plýtvání potravinami. Restauracím, kavárnám nebo jídelnám každý den zbude spousta jídla, které se běžně vyhazuje. Podpoříme program obědů pro seniory ve školních jídelnách, pro další cílové skupiny pak využijeme dnes málo rozšířené mobilní aplikace.

K nábytkové přidáme i materiálovou banku

Otevřeli jsme nábytkovou banku, která jen za první rok fungování pomohla vybavit stovky potřebných domácností. Rozšíříme ji do dalších míst Prahy, abychom propojili více dárců a lidí v nouzi. Začneme také připravovat vznik „materiálové banky“ znovuvyužitelných stavebních materiálů v odpovědi na otázku dlouhodobě neudržitelných principů současného stavebnictví.

Budeme podporovat kompostování a další využití bioodpadu

Zbytky z kuchyně tvoří 40 až 50 % směsného odpadu, ve městě ale namísto kompostu končí bioodpad v drtivé většině ve spalovně. Ulevíme popelnicím a hlavně přírodě. Tam, kde to je možné, budeme podporovat umístění zahradních kompostérů do sousedství a komunit, aby byl bioodpad využitý co nejblíže místu, kde vzniká. Současně podpoříme využívání hnědých popelnic. Ty mají domácnosti od letošního roku zdarma a je to možnost snadno snížit množství svého směsného odpadu. Kompost, který z bioodpadu vzniká, je následně využíván v pražských parcích, sadech a zahradách. Češi jsou v efektivitě třídění odpadu na špici Evropy, třídí se tu každý rok víc a také v Česku máme náklady na recyklaci téměř poloviční než v Německu nebo Belgii. Není důvod, abychom nezvládli třídit i bioodpad. V návaznosti na naše plány v energetice vybudujeme městskou bioplynovou stanici, která dokáže přeměnit rostlinný i živočišný odpad z domácností a stravovacích zařízení na uhlíkově zcela neutrální elektřinu, třeba pro pohon MHD.

Propojíme lokální farmáře s městskými institucemi

Podpoříme větší podíl lokálních, sezónních surovin pro pražské žáky, studenty, seniory a další skupiny. Zajistíme stabilní odbyt farmářům hospodařícím na městských polích v ekologickém režimu, čímž dále podpoříme jejich činnost i lokální ekonomiku a zajistíme kvalitnější a chutnější jídlo v jídelnách. Přidanou hodnotou je potom budování vztahu k místní přírodě, edukace o místních plodinách, ekosystémech a udržitelnosti obecně. Ve stejném duchu vytvoříme projekt Pražské ovoce do škol – ovoce z pražských sadů do školních jídelen a dalších městských zařízení.

Využijeme dešťovku i „šedou“ vodu

Dešťová voda má být primárně využita na místě, ne odvedena do toků, v horším případě do čističky vod, kterou jen zbytečně přetěžuje. Budeme aktivně podporovat primární svedení dešťovky k přilehlé zeleni a výstavbu akumulačních a retenčních nádrží, ze kterých se dá využít na zalévání stromů či na mytí vozů veřejné dopravy. Otázkou budoucnosti je stále větší využití tzv. šedé vody, která dnes odtéká bez dalšího využití do kanalizace. Lze ji přitom přečistit a využít např. ke splachování či k jiným účelům – podobně jako vodu dešťovou. Začneme u městských budov a zajistíme finanční podporu pro soukromé osoby a firmy.

Energetika a energetická bezpečnost

Zvýšíme energetickou bezpečnost i soběstačnost Prahy

Chceme, aby pražský magistrát fungoval jako špičková instituce 21. století. Taková instituce přemýšlí dlouho dopředu a připravuje město na budoucí výzvy. Efektivní opatření na nových či rekonstruovaných městských budovách jako zateplování, instalace obnovitelných zdrojů či úspora energie pomohou přírodě i peněženkám Pražanů a posílí energetickou bezpečnost a nezávislost našeho města. Vytvoříme efektivní systém, který učiní tyto standardy samozřejmostí u všech velkých městských projektů, a zajistíme, aby vedl k jejich zkvalitnění.

K vytápění budov využijeme teplo z odpadních vod

Teplo vznikající v rámci procesu čištění odpadních vod v čističce na Císařském ostrově využijeme k ekologickému vytápění pražských domácností, které v současné době využívají dálkové vytápění.

Díky solárním panelům snížíme závislost města na tepelných elektrárnách

Umožníme využití pražských střech pro stavbu solárních elektráren. Městská společnost Pražské společenství obnovitelné energie bude mít na starosti instalace solárních panelů na městské budovy a pomůže i při projektování solárních elektráren na soukromé budovy Pražanů. Přes tuto společnost zajistíme také výhodný odběr přebytků ze solárních elektráren v letních měsících dalším domácnostem.

Zemní plyn částečně nahradíme tepelnými čerpadly

Třetina domácností v Praze a velké množství firem či veřejných budov jsou vytápěny zemním plynem. Tepelná čerpadla mohou významně snížit jeho potřebu. Podobně jako u solárních elektráren zařídíme instalaci tepelných čerpadel na budovách města a jeho příspěvkových organizací. Soukromým vlastníkům pomůžeme poradenstvím a sdílením zkušeností získaných při městských projektech. Snížení závislosti na zemním plynu je v aktuální geopolitické situaci důležitou prioritou.

Budeme využívat biometan z bioodpadu

Výstavbou bioplynové stanice umožníme využití části bioodpadu, která není vhodná ke kompostování. Tento bioodpad se v bioplynové stanici přemění na biometan, jenž bude využit pro pohon městských vozidel nebo vytápění.

S energiemi budeme hospodařit udržitelně a efektivně

Poté, co jsme v rámci koalice zřídili oddělení energetického manažera, budeme dále dohlížet na to, aby v rámci přípravy investičních projektů magistrátu docházelo k zohledňování energetických úspor. Současně podpoříme centrální nákup energií pro magistrát a jeho příspěvkové organizace s důrazem na využití obnovitelných zdrojů. Důležitým nástrojem je pro nás Energy Performance Contracting a spolupráce se soukromým sektorem.

Budeme efektivně čerpat evropské dotace

Praha může získat na projekty ochrany přírody a klimatu od Evropské unie a dalších zdrojů daleko více, než kolik čerpáme v současnosti. Budeme hledat cesty, jak motivovat město a městské firmy, aby více čerpaly evropské dotace.

Úklid

Zvýšíme frekvenci úklidu kolem kontejnerů a odpadkových košů

Nepořádek okolo popelnic je hlavně v hustě obydlených lokalitách stále problém. Postaráme se o to, aby kontejnerová stání na ulicích (místa, kde stojí kontejnery na tříděný odpad) nebyla špinavým a smradlavým koutem plným přeplněných kontejnerů. Podpoříme Pražské služby tak, aby se zvýšila frekvence úklidu kolem kontejnerů, a především i frekvence svozu tohoto odpadu. Nebude to levné, ale efekt na ulicích za to stojí. Podpoříme další umisťování nádob na odpad do domů a vnitrobloků a tím i snížení počtu kontejnerů na ulicích (ve veřejném prostoru). Zasadíme se o legislativní změny zamezující drobným živnostníkům zneužívat veřejné kontejnery na tříděný odpad ke svému podnikání (přeplňování především obaly z různých prodejen a gastro zařízení).

V tomto ohledu podpoříme inovaci jak zastaralé techniky (kamer), tak aplikaci nejmodernějšího dostupného softwaru. Samozřejmostí je zachování vysokého standardu přístupu k datům a GDPR. Za zásadní pak považujeme zajistit efektivnější a zodpovědnější zpracování tříděného odpadu, které by mělo logicky navazovat na úspěšně fungující systém jeho sběru.

Bezpečnost

Díky chytrému osvětlení zvýšíme bezpečnost a přitom ušetříme

Zvýšíme pocit bezpečí na ulicích i v parcích skrze chytré a k přírodě šetrné osvětlení. Ve spolupráci s Technologiemi hlavního města Prahy podpoříme další rozšiřování instalací moderního veřejného osvětlení schopného detekovat situaci ve svém okolí a přizpůsobit tomu intenzitu světla. Přisvítí se například při pohybu lidí v parku nebo přiblížení se k přechodu pro chodce.

Městské kamery umístíme tam, kde mají opravdu smysl

Zefektivníme městský kamerový systém. Postaráme se, aby městské kamery „nešmírovaly“ zbytečně občany Prahy, ale aby byly smysluplně umístěny tam, kde jsou pro naše bezpečí skutečně potřeba.

Budeme rozvíjet integrovaný záchranný systém

Naší velkou prioritou je podpora všech složek integrovaného záchranného systému Prahy. Kromě spolupráce se státem a podpory státní policie a hasičského záchranného sboru je to především vysoký standard Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a technicky a personálně stabilní městská policie. Nesmíme zapomínat ani na sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých městských částech, které jsou důležitou součástí celého systému.

Kapacitně i odborně posílíme pražskou hygienickou stanici

(Ne)zvládání covidové pandemie jasně ukázalo dosavadní podceňování kapacit pražské hygienické stanice. V spolupráci se státní správou budeme podporovat kapacitní i odborné posílení této instituce, aby byla Praha připravena i na krizové situace.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.