Mým přáním je, aby se každý Pražan cítil jako přínosný a oceňovaný obyvatel města. Abychom na nikoho nezapomínali, ani na ty nejzranitelnější. Lidi s postižením, ohrožené děti, seniory. Bohužel tu dlouho platilo – buď se o sebe postarejte sami, nebo vám nabízíme jít do ústavu. Dobrá varianta chyběla, jen dva extrémní póly. Přitom tu dobrou chce téměř každý, kdo si položí otázku, jak by chtěl žít nebo jak by mělo vypadat bydlení a péče o jeho blízké. Tím dobrým řešením je zůstat co nejdéle doma s dostatkem profesionální podpory. Přesně tak Prahu měníme.

MILENA JOHNOVÁ

Náš plán pro zdravotnictví a pomoc potřebným

O Praze se říká, že je bohatá a má dobrou síť sociálních a zdravotních služeb. Je pravda, že státem přímo řízené velké fakultní nemocnice obsluhují skrze specializovaná pracoviště Pražany a k tomu polovinu obyvatel naší země. A ano – od devadesátých let v hlavním městě vzniká řada inovativních sociálních služeb. Jenže tyto vlaštovky neznamenají, že je kvalitní síť služeb dostupná pro každého Pražana, který je potřebuje.

V mnoha ohledech však na tom byli obyvatelé hlavního města dlouhodobě hůř než lidé v jiných krajích. V rámci celé republiky bylo nevídané třeba to, aby 75 % pobytových služeb pro lidi se zdravotním postižením bylo zřizováno mimo území kraje. Některé druhy služeb v Praze historicky chyběly úplně – například za pobytovou odlehčovací službou pro děti s kombinovaným postižením musely donedávna pražské rodiny jezdit až do Mladé Boleslavi.

Pozorujeme, že místní služby pro Pražany představují problém, který jsme po desítkách let začali řešit až my. Lidé, kteří péči potřebují, se za ní často museli odstěhovat, místo aby ji měli dostupnou v odpovídající míře a šíři ve svém okolí. Pražské čtvrti jsou často srovnatelně velké jako okresní města. Ta ale v porovnání s Prahou bývají paradoxně lépe vybavena pečovatelskými domy, stacionáři nebo týmy sociálních pracovníků a pečovatelek.

V sociální oblasti se naše město potýkalo s obrovským systémovým dluhem, který se táhne od dob komunismu a který ignorovaly všechny předešlé radnice. Město každý rok posílalo miliardu korun na zastaralé sociální služby v bývalých Sudetech, zatímco chyběly prostředky na kvalitní a dostupné služby v Praze. Podobně Praha zapomínala také na další ohrožené skupiny, zejména chudší domácnosti s dětmi, kde se nedostatek příležitostí v dynamickém a na úspěch orientovaném městě projevil nejvíce.

Dluhy Praha zdědila také v bydlení a dalších formách vyloučení, které se na problémy s bydlením často nabalují a promítají se do vzdělávání, duševního i fyzického zdraví nebo velikosti toho, čemu se říká sociální kapitál – tedy jakýsi polštář sociálních vazeb, který my ostatní používáme jako zdroj pomoci a podpory. Lidé, kteří žijí bez možností a příležitostí, ochuzují nejen sebe, ale i své okolí. A když je takových životů hodně pohromadě, dostáváme město ochuzené o budoucnost.

Město, které tu je pro všechny, začíná za dveřmi našich domácností a staví na potenciálu sousedské komunity. Ta se vzájemně doplňuje se sítí pomáhajících služeb a společně s rodinou vytváří synergii podpory a péče pro ty, kdo to nejvíce potřebují – pro děti, dospělé se znevýhodněním i ty nejstarší z nás. Hlavní pozornost si zaslouží prevence, která umožňuje předcházet krizovým situacím v domácnostech, aby rodiny mohly současně pečovat, žít, pracovat a rozvíjet se. Skutečně sociálně pečující město rizika zmírňuje a předchází jim. Pomáhá včas, bez jakýchkoliv bariér a všem svým obyvatelům, kteří to potřebují. Nesoudí, nestigmatizuje a nemoralizuje. Stojí na partnerství, empatii a lidskosti, nabízí škálu a variabilitu řešení a dává lidem možnost informované a odpovědné volby. Město se silným sociálním cítěním zvládá efektivně kombinovat různé zdroje a neformální pomoc s profesionální péčí. Těm, kteří chtějí a umějí péči koordinovat, to umožňuje, a těm, kteří nemohou péči nabídnout nebo ji naopak neumí přijímat, ji neodpírá, ale zkouší ji nabízet jinak a lépe. Prahu čekají v následujících letech velké sociální výzvy. Stejně jako dalším prudce se rozvíjejícím evropským metropolím jí hrozí, že se stane místem jen pro bohaté a úspěšné. Město se musí připravit také na velké demografické změny a stárnutí svých obyvatel. Zvláštní péči pak musíme věnovat lidem odsouvaným na okraj společnosti. A konečně obrovskou výzvou, která má skutečný potenciál změnit celou společnost a kvalitu života v ní, je přetnutí generační chudoby a vytvoření prostředí, které dá každému dítěti šanci dosáhnout vzdělání a sociálních kompetencí bez ohledu na to, odkud pochází.

Rodiny pečující o své blízké

Odlehčíme rodinám dětí s postižením

Rodiny dětí s postižením byly na péči v Praze dlouho úplně samy. Začali jsme proto budovat síť odlehčovacích služeb a hned první dny fungování těchto služeb ukázaly, jak obrovskou a potřebnou úlevu rodinám přinášejí. Například odlehčovací byt u Grébovky jsme naplánovali v režimu 24/7, což pro některé rodiče znamená vůbec první klidnou noc po mnoha letech buzení na polohování nebo odsávání jejich dětí.

Máme jasný plán, jak dluh vůči rodinám a dětem dohnat díky novým službám po celé Praze. Otevřeme dalších pět odlehčovacích služeb pro děti s postižením a podpoříme služby organizací a městských částí. Naším cílem je, aby rodiny dětí s postižením ve všech částech Prahy mohly využít odlehčení doma nebo v zařízení, odpočinout si od náročné péče nebo si vyřídit, co potřebují. S vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno.

Sociální služby přizpůsobíme potřebám klientů

Klienti jsou ti, kteří své potřeby znají nejlépe. Proto pilotně zavedeme klientské rady, aby klienti sociálních služeb a jejich rodiny měli možnost podílet se na správě služby, stejně jako mají třeba rodiče žáků možnost ovlivňovat chod škol účastí ve školských radách. Naším cílem je zlepšit spolupráci mezi poskytovatelem a uživateli, kteří budou moci pomáhat s rozvojem, nastavením a provozními záležitostmi poskytované sociální služby. Podpoříme také dostatečné kapacity sociálních a zdravotních služeb pro Pražany a také pro nově příchozí lidi z Ukrajiny, jejichž odborností (zdravotníci, sociální pracovníci, asistenti) současně využijeme a nabídneme jim pracovní uplatnění.

Podpoříme rodinné pečující

Pečovat o svého blízkého je nesmírně náročné a vyčerpávající. Chceme být v této těžké roli rodinám maximální oporou. Zavedeme Centra podpory rodinných pečujících tak, aby byla postupně dostupná v každé městské části. Naším cílem je, aby Pražané, kteří se starají o svého partnera nebo rodiče, měli dostupnou radu, praktický nácvik, pomoc sociálního pracovníka, konzultaci zdravotní sestry nebo terapeutickou podporu a náročnou péči tak lépe zvládali.

Připravíme pohotovostní lůžka pro krizové situace

Spustíme systém pohotovostních lůžek pro případy, kdy pečující rodič musí do nemocnice nebo nemůže zajistit péči z důvodu jiného urgentního důvodu. Naším cílem je, aby byla systémovým a předvídatelným způsobem zajištěna péče při výpadku hlavního pečujícího, což velmi tíží rodiny, které se dlouhodobě starají o své blízké. Zajistíme, aby každá pobytová služba v hlavním městě měla vytvořenou pohotovostní kapacitu a existoval systém, jak dostat neprodleně potřebnou péči za člověkem do domácnosti nebo člověka za péčí do zařízení.

Pomoc starším Pražanům

Vyhradíme dvě miliardy na služby pro seniory

Chceme, aby všichni Pražané věděli, že i ve stáří s nimi jejich domovské město počítá. Na stárnutí populace jsme připraveni komplexním plánem s investicí dvou miliard korun do služeb pro seniory. Sem patří rozvoj lůžkových kapacit stejně jako pečovatelských služeb. Jednu miliardu korun investujeme do výstavby nových seniorských zařízení podle moderních standardů, druhá miliarda korun zajistí dostupnost terénních a ambulantních služeb.

První položky z plánu už úspěšně odškrtáváme, zajistili jsme přípravu 300 nových lůžek v menších zařízeních po celém městě a otevřeli jsme 36 nových úvazků v pečovatelských službách a stejný počet odlehčovacích lůžek. Naši podporu mají také volnočasové aktivity pro seniory a prostor pro setkávání se. Otevřeli jsme třeba velké centrum v domě Na Bělidle a podpoříme další projekty.

Pomůžeme seniorům s dopravou k lékaři

Ne každý, kdo je soběstačný, ale třeba se mu hůře chodí, má vždy po ruce někoho, kdo by mu pomohl s cestou k lékaři. Přesně v takových situacích by mohla pomoci speciální městská přeprava, která seniora vyzvedne doma a odveze ho až ke zdravotnickému zařízení. V Praze 7 jsme už službu spustili, nyní chceme hledat cesty, jak službu co nejlépe rozšířit seniorům po celé Praze.

Lidem s demencí zajistíme pomoc v domácím prostředí

Zajistíme nabídku služeb pro seniory žijící s demencí. Naším cílem je, aby Pražané, kteří kvůli diagnostikované demenci nechtějí opustit svůj domov, měli dostupnou pomoc ve svém domácím prostředí. Proto otevřeme pět nových odlehčovacích služeb specializovaných na lidi žijící s demencí, což umožní partnerům, kteří jsou často hlavním pečujícím, aby si odpočinuli. Vedle toho zajistíme vznik dvou multidisciplinárních týmů, které za svými klienty přijedou i v situacích krize. Žádné takové služby doposud na území Prahy nejsou.

Zvedneme standard sociálních služeb pro seniory

Zmodernizujeme systém pobytových sociálních služeb pro seniory. Naším cílem je, aby každá městská část měla dostatek systémové podpory, včetně podpory finanční, na rozvoj integrovaných zařízení pro místní seniory, která zahrnují služby pečovatelské, denních aktivit, ale i lůžkovou část a jež kromě seniorů nabízejí služby také dalším skupinám žijícím v dané čtvrti, ať už volnočasové aktivity pro děti, gastronomické služby pro každého, nebo komunitní prostory pro setkávání místních spolků. Taková zařízení jsou zdrojem různorodosti a elánu pro každého. Podle těchto standardů chystáme například moderní seniorské centrum Šolínova, kde v jednom domě vzniknou nejen byty respektující soukromí seniorů, ale také třeba kavárna s rozumnými cenami, komunitní zahrada nebo ordinace lékařů pro širokou veřejnost. Cílem je, aby se dům a senioři v něm neuzavírali do sebe, ale stali se centrem pro všechny generace sousedů z okolí.

Zařídíme, aby pečovatelská služba byla dostupná 24/7

Proměníme pečovatelskou službu v Praze, aby byla standardně dostupná sedm dní v týdnu a celodenně. Víme, že část služeb stále funguje jen od pondělního rána do pátečního odpoledne a velkou část svého času pečovatelky zaplní rozvozy jídla. Pražané přitom potřebují, aby pečovatelky daleko více času trávily poskytováním péče a tím umožňovaly lidem zůstávat déle ve svém domácím prostředí. Pro větší bezpečí klientů posílíme také systém tísňové péče.

Zabráníme ztrátě bydlení

Podpoříme seniory ohrožené ztrátou bydlení, aby čerpali pomoc státu, na kterou mají nárok. Naším cílem je, aby starší Pražané nepřicházeli o své bydlení jen kvůli nedostatečné podpoře při hrazení nákladů spojených s bydlením. Víme, že značná část seniorů, kteří mají nárok na státní pomoc s náklady na bydlení, tuto pomoc nevyužívá a dostává se tak do problémů. Přibývá i lidí v seniorském věku, kteří takto přicházejí o bydlení a ocitají se na ubytovnách. To chceme zvrátit a pomocí cílených intervencí zajistit, aby ti, kteří na podporu mají nárok, ji využili pro udržení standardního bydlení.

Ohrožené rodiny s dětmi

Zdvojnásobíme péči o ohrožené rodiny

Zdvojnásobíme počet sociálních pracovníků pro rodiny, které potřebují pomoc se zvládáním své situace – tíživou sociální situací, násilím nebo nízkými kompetencemi. Naším cílem je, aby byl dostatek pomoci pro domácnosti, které potřebují podporu, a předcházelo se ohrožujícím situacím pro děti a celou rodinu. Praha má podobné množství sociálně aktivizačních pracovníků jako nejmenší z krajů v Česku. Aby se přiblížila srovnatelně velkým krajům, musí se počet těchto pracovníků zvýšit ze 40 na 80.

Rodinám v nouzi půjčíme bezúročně na zaplacení kauce

Rodinám v bytové nouzi garantujeme bezúročnou půjčku na kauci, pokud selže Úřad práce. Naším cílem je, aby nízkopříjmové domácnosti nepřicházely o zázemí a děti mohly vyrůstat v běžném prostředí a rozvíjet se. Pomoc, kterou jsme začali poskytovat prostřednictvím nábytkové banky, totiž ukazuje, že neschopnost sehnat prostředky na kauci kvůli napjatému rodinnému rozpočtu rodinám brání zajistit si standardní nájemní bydlení.

Zvýšíme ubytovací kapacitu pro oběti násilí

Zvýšíme ubytovací kapacitu pro oběti násilí Zdvojnásobíme pomoc v krizi včetně té bytové. Stávajících 14 lůžek krizové pomoci je na metropoli málo. Jejich počet je zkrátka potřeba zvýšit a posílit k tomu také ambulantní pomoc pro oběti násilí. Stejně tak zajistíme nízkoprahové byty, kde bude možné na žádost sociálního pracovníka nabídnout ubytování ten samý den, aby děti nemusely do Klokánku například kvůli akutní bytové nouzi.

Uděláme všechno pro to, aby děti nemusely vyrůstat v ústavech

Každé dítě potřebuje mít svou náruč. V péči o ohrožené děti mimo rodinu udělala Praha velký krok dopředu – z dětského domova jsme vytvořili centrum podpory rodin, založili jsme Sociální nadační fond, otevřeli jsme nové komunitní domácnosti a spustili kampaň na hledání nových pěstounů. Budeme pokračovat dál a zajistíme dostatek péče v domácím prostředí tak, aby v kojeneckých ústavech a psychiatrických léčebnách nemuselo být ani jedno pražské dítě umístěno na dlouhodobý pobyt. V Praze máme skvělé pěstouny, které chceme náležitě ocenit, a rozvinout kvalitní a inovativní služby pro náhradní i biologické rodiny. Posílíme pěstounskou péči a vytvoříme takové podmínky, aby mohli pěstouni pečovat i o děti s těžkými traumaty nebo postižením, sourozenecké skupiny a děti v jinak komplikované situaci. Pro pěstouny otevřeme nové centrum s prostorem pro setkávání se, vzdělávání i skladem oblečení a dalších potřeb pro děti. Podpoříme příbuzenské pěstouny, na které stát u posledních velkých systémových změn zapomněl. Otevřeme také 20 míst v komunitních pobytových službách pro děti s postižením a chováním náročným na péči, protože i přes zlepšující se podporu rodinám bude vždy pro malou část dětí potřeba zajistit pobytovou službu. Do budoucna už ale nechceme dopustit, aby tyto děti končily v nevyhovujících zařízeních. Vytvoříme proto nový druh komunitní péče, který bude velikostí i svým chodem opravdu vypadat jako rodinná domácnost.

Podpoříme vznik týmů duševního zdraví pro děti

Spustíme multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti. Naším cílem je během tří let zajistit včasnou a komplexní podporu a péči pro děti v jejich přirozeném prostředí a předcházet tak umístě- ní do ústavní péče. Zařídíme proto, aby v Praze fungovaly alespoň dva takové stabilní týmy – nové služby v českém prostředí.

Pražané se zdravotním nebo duševním znevýhodněním

Nebudeme vyvážet lidi se znevýhodněním za hranice Prahy

Praha desítky let zřizovala ústavní zařízení daleko za svými hranicemi. Tuto komunistickou praxi jsme okamžitě začali ukončovat a nabídli jsme klientům stěhování do bytů v Praze nebo v okolí v případě klientů, kteří si v místě přáli zůstat. Nyní přesuneme zbývajících 1000 lůžek sociální péče ze Sudet a rozvineme síť komunitních služeb přímo na území Prahy.

Naším cílem je, aby se Pražané s postižením a jejich rodiny nemuseli obávat, že se za komplexní pobytovou péčí budou muset stěhovat z rodného města a navíc do zařízení ústavní péče. Zajistíme proto plán největšího transferu kapacit sociální péče od vzniku krajských samospráv, aby hlavní město mohlo mj. konečně začít dodržovat zákonnou povinnost a zajišťovat odpovídající sociální služby na svém území.

Otevřeme nová centra duševního zdraví

Doplníme dalších pět center duševního zdraví. Naším cílem je, aby každý Pražan měl přístup ke komunitní podpoře v oblasti duševního zdraví. K pěti kompletním zdravotně-sociálním centrům přidáme další pětici, která má již vytvořený základ v sociální práci, k němuž nyní připojíme i zdravotní polovinu multidisciplinárních týmů.

Lidi s autismem nebudeme izolovat v léčebnách

Spustíme dvacet nových míst v komunitních službách pro Pražany s autismem, kteří potřebují vysokointenzivní péči kvůli svému velmi specifickému chování, náročnému na podporu. Nedostatek podobných služeb v minulosti znamenal, že lidé s takto specifickými potřebami byli dlouhodobě internováni v nevyhovujícím prostředí psychiatrických léčeben s vysokým zalékováním. Přitom oni potřebují dostatek podpory a prostředí, která budou šita na míru. Když takové podmínky zajistíme, tito lidé nebudou opakovaně hospitalizovaní, ubude agresivních projevů chování a umožní se jim prožívat běžné dny, jaké známe my ostatní.

Pomůžeme Pražanům v psychosociální krizi

Vybudujeme síť krizové péče pro Pražany v psychosociální krizi. Dosáhneme toho spoluprací s poskytovateli akutní i následné psychiatrické péče a s dalšími subjekty pečujícími o duševní zdraví. Vybudujeme novou lůžkovou kapacitu krizové péče o duševní zdraví pro děti i dospělé. Vytvoříme terénní krizový tým, jehož fungování provážeme akutními lůžky a dalšími službami v oblasti krizové pomoci včetně integrovaného záchranného systému.

Zkvalitníme systém pomoci pro závislé

Vybudujeme síť pomoci pro Pražany závislé na návykových látkách. Navrhneme a uvedeme do života model nového fungování záchytné stanice jako detoxifikační jednotky s následnou péčí napojené na nový systém integrovaných zdravotních, adiktologických a sociálních služeb, abychom závislým na alkoholu nabídli komplexní podporu a cestu ven. Podpoříme síť malých adiktologických služeb pro lidi závislé na drogách tak, abychom zajistili co nejlepší dostupnost pomoci a minimalizovali negativní dopady otevřené drogové scény. Podpoříme také vznik kontaktních center, která umožňují individualizovanou péči a významně pomáhají lidem nastupovat cestu léčby a abstinence. Při řešení problematiky závislostí budeme naslouchat odborníkům a opřeme se o komplexní adiktologickou koncepci.

Lidé bez střechy nad hlavou

Decentralizujeme služby pro lidi bez domova

Od začátku pracujeme na plánu „rozbít“ stávající velkokapacitní centra do menších, která znamenají mnohonásobně nižší zátěž pro své okolí i celý systém. Po mnoha letech se nám podařilo otevřít hned několik menších center služeb, která díky své nízké kapacitě nepřinášejí okolí problémy a výrazně lépe se v nich také pracuje s klienty. Proměna jednoho takového kolosu služeb v ulici Tusarova je téměř dokončena. V decentralizaci budeme pokračovat a okolí služeb revitalizujeme stejně, jako to už letos proběhne v lokalitě U Bulhara. U prostoru klademe důraz na prevenci problémů pro okolí.

Umožníme kontinuální práci s lidmi bez domova

Nahradíme noclehárny důstojnějšími zařízeními pro celodenní pobyt, abychom mohli s lidmi bez domova kontinuálně pracovat. Naším cílem je, aby se lidé bez přístřeší nemuseli přesouvat po městě z místa na místo při hledání noclehu, jídla a další pomoci. Stabilní místo pod střechou je základní podmínkou pro řešení všech dalších problémů, které způsobují bezdomovectví se všemi nežádoucími jevy. Uleví se také okolí nocleháren, která nebudou zažívat nápor před otevřením a ráno po uzavření. Zajistíme proto, aby 200 lůžek v noclehárnách bylo přeměněno na celodenní ubytování. O potřebě této změny nás přesvědčila mimo jiné covidová pandemie, kdy se plně projevila zastaralost hromadných nocleháren, neboť nedostatek soukromí také znamená nemožnost dodržovat bezpečnou karanténu. Tato zařízení budou navíc navštěvovaná týmy terénních sociálních a zdravotních pracovníků, aby se ubytovaní mohli po stabilizaci lépe vracet do běžného života.

Pražané a jejich všeobecné zdraví

Spustíme motivační program pro praktiky a pediatry

Zlepšíme dostupnost praktických a dětských lékařů spuštěním motivačního programu pro mediky, který připravíme ve spolupráci s lékařskými fakultami a ordinacemi ambulantních lékařů. Motivační program nastavíme i v dalších oborech, jejichž kapacita je nedostačující, např. v dětské psychiatrii.

Zmodernizujeme Městskou nemocnici následné péče

Praha zřizuje lůžkové zdravotnické zařízení – Městskou nemocnici následné péče –, které léta zanedbávala. Spustili jsme rozsáhlou modernizaci, díky níž má Praha nové kapacity následné péče. Snažíme se umožnit pacientům zotavit se rychleji a zkrátit jim tak dobu pobytu mimo domov. Nemocnici plánujeme dále rozšířit zejména o nové služby a kapacity dnes chybějících akutních lůžek. Hlavní město díky tomu bude mít v poskytování zdravotní péče významnější roli než dnes, kdy se musí spolehnout na fakultní nemocnice zřizované státem. Do sítě pražských komunálních zdravotnických zařízení zapojíme také Nemocnici Na Františku, abychom podpořili synergii mezi jednotlivými poskytovateli a dosáhli také silnější pozice pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a dodavateli.

Zrealizujeme projekt nového sídla pražské záchranky

Přes vynikající úroveň služeb se pražská záchranná služba dlouho marně dovolávala nového sídla. Tento zdánlivě neřešitelný problém jsme konečně rozsekli. Vznik nového administrativně-technického centra jsme připravili na Střížkově a dotáhneme ho k realizaci. Rozšíříme také síť výjezdových stanovišť. Naším cílem je udržet skvělé dojezdové časy záchranky a zlepšit pracovní podmínky záchranářů. Za účelem zrychlení budování sítě výjezdových stanovišť ve střednědobém horizontu začneme využívat modulární řešení.

Rozjedeme programy zdravotní prevence

Připravíme a zahájíme dlouhodobý program zdravotní prevence. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odborníky na veřejné zdraví připravíme a rozjedeme programy zdravotní prevence, zejména v oblastech jako je obezita u dětí, domácí násilí nebo užívání návykových látek.

Paliativní péče a důstojné rozloučení

Umožníme Pražanům odejít ze života doma v kruhu blízkých

Až 8 z 10 Pražanů si přeje zemřít doma, dvě třetiny ale prožívají své poslední chvíle v nemocnici. Začali jsme to od základu měnit a město udělalo v přístupu k paliativní péči obrovský pokrok. Zvýšili jsme kvalitu péče pomocí zavádění standardů a certifikace, zlepšili jsme informační toky i schopnost pražské záchranky reagovat na situace vyžadující paliativu. Paliativní tým záchranářů nově v případech, kdy je to možné, pomůže pacientovi doma a ušetří ho náročného a stresujícího převozu do nemocnice. Nyní znovu rozšiřujeme kapacity a kvalitu domácí i lůžkové paliativní péče. Pod křídly Městské nemocnice následné péče vytvoříme oddělení hospicové péče a sestavíme tým domácí hospicové péče, zlepšíme sdílenou péči mezi poskytovateli a rozšíříme paliativní přístupy v sociálních službách.

Dodáme důstojnost pohřebním službám

Vytvoříme novou nabídku důstojného pohřbívání v Praze. V centru města otevřeme „Pohřební ateliér“, kde pozůstalí budou mít možnost objednat si obřad v důstojném prostředí a na míru s ohledem na pietu i na další hodnoty, jakými jsou ochrana životního prostředí a estetické hodnoty. Zkultivujeme všechny kanceláře pro objednávání pohřbů a zmodernizujeme jejich nabídku.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.