Vidím město, které dokáže rychle stavět, aby v něm bylo dost bytů pro všechny. Už jsme zrychlili stavební řízení tak, že v roce 2021 byl v Praze zahájen rekordní počet 10 tisíc nových bytů. Do budoucnosti je naším úkolem vyjednat s developery, aby se v nové výstavbě dobře žilo: aby zde bylo dost zeleně, aby domy nebyly předimenzované, aby developeři přispívali na vybudování škol, školek, infrastruktury. Na straně města musíme pracovat na tom, aby po úplném rozprodání bytů v minulých desítkách let zase vznikal náš vlastní bytový fond. Přesně o to se zasadíme.

PAVEL ZELENKA

Náš plán pro bydlení a správu majetku

Do roku 2022 jsme vstupovali s optimistickou informací, že v roce 2021 byla v Praze povolena stavba rekordního počtu 10 tisíc nových bytů, připravena byla nová pravidla pro developery, začaly ožívat brownfieldy. Výstavbu se konečně podařilo rozhýbat. Jenže válka na Ukrajině požadavky na množství a rychlost výstavby nových bytů kompletně přepsala.

Bytová nouze dostala nový rozměr a město se neobejde bez legislativní zkratky, která mu umožní stavět nové byty s radikálně zjednodušeným schvalovacím procesem. Nechceme budovat uprchlické tábory, z nichž nebude možné uprchlíky integrovat do společnosti, ale nesmíme rezignovat na řešení bytové nouze stávajících obyvatel – problém nedostatku bytů je třeba řešit jednotně, spravedlivě a ku prospěchu všech.

Rozumnou cestou je výstavba kvalitních typových domů, které nebudou vyžadovat jednotlivá stavební povolení, budou splňovat nároky bydlení 21. století a jejich výstavba bude zefektivněna opakováním prověřených dispozic a technických řešení. Spolu s výstavbou dostatečného počtu bytů – a je třeba uvažovat o řádově několika desítkách tisíc městských bytů v horizontu jen několika málo let – musí vzniknout i přiměřené množství předškolních a školních zařízení a nová výstavba musí svým obyvatelům zajistit, aby ve městě mohli pracovat, podnikat a přispívat k jeho rozvoji.

Od druhé světové války jsme jako město, stát a společnost nečelili tak velké výzvě, ale pokud ji zvládneme, můžeme z výsledku významným způsobem profitovat.

Bydlení

Ve spolupráci se soukromým sektorem zvýšíme počet městských bytů

Pro investory dlouho platilo, že přispívat při výstavbě bytů na školy nebo parky v okolí bylo na jejich dobré vůli. S naší koalicí jsme nastavili developerům jasná pravidla. V rámci příspěvku, tzv. kontribucí, bude možné také získat v nové zástavbě část bytů do majetku města nebo vyjednat zvýhodněné nájemné. Těchto pravidel využijeme pro rozšíření fondu městských bytů, abychom umožnili Pražanům bydlet za rozumnou cenu.

Městské pozemky využijeme k výstavbě bytových domů

Prostřednictvím Pražské developerské společnosti se nově podařilo připravit investice za cca 25 miliard korun pro výstavbu bytových domů na vlastních pozemcích, což představuje cca 6 až 8 tisíc nových bytů. Na těchto pozemcích umožníme výstavbu městského dostupného bydlení (financovaného pomocí bankovních domů) a byty následně budeme splácet z férově nastaveného nájemného.

Pomocí investic z EU zvětšíme bytový fond města

K rozvoji bytového fondu hlavního města chceme využít úvěry Evropské investiční banky a dalších institucí. Díky výhodným úvěrům a nastavení vhodné doby splácení lze byty financovat z vybraného nájemného.

Peníze z nájemného investujeme do dalších bytů

Finanční prostředky vybrané na nájemném za byty ve vlastnictví hlavního města musí být reinvestovány do oprav a výstavby bytového fondu.

Zaručíme se za lidi se ztíženými podmínkami

Soukromí majitelé mohou nově pronajmout svůj byt lidem v nouzi se zárukou města. Projekt Městské nájemní agentury propojuje majitele se sociálním cítěním a rodiny s dětmi, lidi s postižením nebo seniory, kteří dříve nájem obtížně hledali. Pilotně spuštěný projekt vyhodnotíme a rozšíříme. Město jako silný partner musí svou roli využívat.

Podpoříme rozvoj spolkového bydlení

V Praze se konečně podařilo rozjet projekt spolkového bydlení. Město poskytne pozemky a spolek připraví projekt, vybere si stavební firmu a díky výhodnému úvěru, za který bude ručit město, byty postaví. Město bude zároveň členem spolku, a získá tak několik bytů v každém takto postaveném domě. Pro spolkové bydlení připravíme další pozemky a zájemce provedeme celým procesem.

Airbnb vrátíme původní účel

Ubytovací služby přes platformy typu Airbnb se musí vrátit svému původnímu účelu, tedy pronájmu přebytečné ubytovací kapacity, například volných pokojů v dlouhodobě obydlených bytech. Nechceme nelegální ubytovací služby v celých bytech, které jsou v rozporu s platnými předpisy, znevýhodňují provozovatele dalších ubytovacích služeb a jsou kvůli nim přestavovány bytové domy v malometrážní „byty“ určené k takovým službám.

Protože postih tohoto fenoménu, který trápí ve velkém mnoho rezidentů např. v Praze 1, je nadále spíše výjimkou, chceme organizačně a kapacitně zajistit efektivní fungování pověřených úřadů (stavební, živnostenský, případně i městská policie) tak, aby byly podněty rezidentů vyřizovány rychle a byl nastaven i systém pravidelných kontrol dotčených úřadů. Zároveň však bude ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj potřeba zajistit, aby tyto principy rozlišující účely užívání aktivně podpořilo (například metodikou podporující stavební úřady v jejich činnosti). Stávající výklad musí zůstat zachován i u nového znění stavebního zákona.

Budeme tedy důsledně vymáhat dodržování platné legislativy v oblasti ubytovacích služeb a potírat je v bytech určených k bydlení, které nesplňují potřebné stavebně technické normy k takovému ubytování. K řešení tohoto problému je ale potřeba změnit odpovídajícím způsobem legislativu, tak aby bylo jasně odděleno nedovolené podnikání od skutečného sdílení dočasně nevyužitých bytů, třeba po dobu dovolené. Rovněž budeme prosazovat novelu živnostenského zákona, která by hlavnímu městu umožnila nařízením regulovat poskytování ubytovacích služeb.

Správa majetku

Majetek města budeme spravovat transparentně

Hlavní město Praha disponuje obrovským majetkem, ten ale není vždy využíván zcela transparentně a hospodárně. Zastavili jsme prodej městských pozemků určených k bytové výstavbě a díky Pražské developerské společnosti jsme schopni skutečně ocenit potenciál dosud nevyužitých území uvnitř města. Připravili jsme opatření, aby příjmy z případného prodeje bytů jak ve vlastnictví magistrátu, tak i městských částí byly nově přísně účelově vázány na novou bytovou výstavbu – peníze z bydlení musí sloužit k rozvoji bydlení, a nikoliv k financování provozu města či městských částí. Byty je třeba průběžně opravovat a nabízet lidem zajišťujícím pro město nezbytné profese (například učitelé, strážníci, lékařský personál), další část bytového fondu je třeba poskytnout v rámci tzv. dostupného bydlení dalším Pražanům, kteří nemají vlastní bydlení. Dobrá bytová politika je jedním z nejdůležitějších nástrojů samosprávy, který zajistí stabilitu a zároveň pestrou skladbu obyvatel města.

Podpoříme smysluplné pronájmy nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor a dalších nemovitostí by měl v první řadě sloužit Pražanům – pronájmy tedy musí být vázané na kulturní, sportovní nebo jiné veřejně prospěšné vyžití. Je však zapotřebí, aby tato podpora prostřednictvím zvýhodněných nájmů byla cílená, transparentní a bylo pravidelně přezkoumáváno, zda plní původní účel. Další nemovitosti je třeba pronajmout za tržní cenu tak, aby přinášely finance do městské pokladny.

Budeme městu dobrým hospodářem

Město má mnoho funkcí a musí se zejména dobře starat o svůj majetek: pozemky, budovy, infrastrukturu či své akciové společnos- ti. V minulosti Praha svůj majetek takříkajíc projídala: prodávala pod cenou klíčové pozemky, zbavila se velké části bytů, za hubičku pronajímala lukrativní nemovitosti. Na místě je přitom spíše opak – Praha musí na rozdíl od předchozích let pozemky či klíčové stavby nakupovat a o svůj majetek se také dobře starat. Starost o majetek se musí stát ještě mnohem transparentnější, výsledky hospodaření musí být měřitelné. Majetek Prahy by se neměl zmenšovat, ale naopak růst. Už jsme ukázali, že to jde – důkazem je vzkvétající Pražská tržnice, holešovické Výstaviště či areál Vyšehradu.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.