Přeji si, aby každé dítě vědělo, že na něm záleží. Naší vizí jsou školy, školky a kroužky, které nejen poskytují formální vzdělání, ale učí děti také radosti, přátelství a sebedůvěře. Protože přesně to jsou důležité dovednosti pro život a nejlepší prevence mnoha trápení – zvláště nyní, kdy je na děti vyvíjen obrovský tlak. Větší klid potřebují také rodiče. Chceme, aby bez obav sehnali pro své dítě školu, kam bude chodit rádo a kde učí lidé, kteří mají prostor se rozvíjet a dělají svou práci s láskou.

MARIANA ČAPKOVÁ

Náš plán pro školství, vědu a sport

Praha je městem škol a vzdělání. Koncentrují se v ní vzdělávací instituce všeho druhu – od těch veřejných přes komunitní až po soukromé. Od jeslí přes širokou škálu středoškolských oborů až po vysoké školy. Praha je zkrátka laboratoří nových myšlenek, talentů a inovací, zkumavkou experimentálních přístupů ke vzdělávání i centrem klasické vzdělanosti.
Přesto se pražské školství potýká s řadou problémů. Kvalita jednotlivých vzdělávacích zařízení hodně kolísá, a to i v rámci rozdílů mezi prvním a druhým stupněm základních škol. Enormní zájem o víceletá gymnázia ukazuje, že základní školy stále nedovedou konkurovat víceletým gymnaziálním programům. A nejedná se pouze o schopnost vyučovat talentované děti, ale také o požadavky na bezpečné, podporující a inspirativní prostředí.

Škola není jen o vědomostech. Je místem komplexního rozvoje dětí a dospívajících. Musí zohledňovat rozvoj jejich talentů, ale také pečovat o jejich fyzické a duševní zdraví. Měla by být prvním záchytným bodem pro děti ve složité situaci a partnerem pro jejich rodiče. Význam školy se naplno ukázal v době pandemie. Z krizové situace jasně vyplynulo, že rozdíly mezi školami a nestejný přístup dětí ke kvalitnímu vzdělání vedou k prohlubování rozdílů ve společnosti.

Škola je zkrátka výtahem do lepší budoucnosti, a to pro všechny děti bez výjimky. Proto se zaměříme na několik jasných priorit: dostupnou a kvalitní předškolní péči, zlepšení kvality druhých stupňů základních škol, vytvoření bezpečné atmosféry na odborných středních školách a navýšení gymnaziálních kapacit. Posílíme roli školy jako centra psychosociální podpory pro děti i dospívající a díky miliardové investici do platů učitelů zvýšíme motivaci těch nejlepších z nich k tomu, aby zůstali ve školství.

Smysluplný rozvoj a pevné opěrné body pro mladé lidi je samozřejmě potřeba zajistit i mimo školní lavice. Podpoříme mimoškolní vzdělávací aktivity a podpůrné služby pro děti a mládež. Zaměříme se na sport a na podporu zdravé samostatnosti dětí a dospívajících, která je klíčem k prevenci rizikového chování. Opravíme veřejná sportoviště a prostor pro pohyb vneseme i na nevyužívaná místa ve městě. Každý bez ohledu na věk tak dosáhne na spontánní sportovní vyžití, které bude zadarmo a pár kroků pěšky od domova.

Mnoho nejen mladých lidí dnes tráví ve městě veškerý svůj čas. A samotné město na ně má obrovský vliv. Proto využijeme toho, že Praha je místem, kde se koncentrují věda a inovace. Propojíme je s fungováním města tak, aby dobré nápady studentů a odborníků byly realizovány městskými firmami a nekončily odložené v šuplíku. Proměna města musí být živoucím procesem, který se přizpůsobuje všem generacím.

Kvalitní vzdělávání od školky po střední školu

Vybudujeme síť zařízení pro děti od 2 let

Rozvineme formální i neformální předškolní zařízení pro děti od 2 let věku. Podpoříme dětské skupiny, mateřské kluby nebo vzájemnou výpomoc rodičů. Naším cílem je síť různých typů zařízení, která umožní vybrat zařízení pro dítě na míru a pomohou rodičům skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti. Podpoříme rozvoj dětí, ale také rodiče, kteří nesmí zůstat v péči o malé děti osamoceni.

Zlepšíme prostředí ve školách

Všechny základní a střední školy musí být bezpečným místem, kde se mohou mladí lidé inspirovat a rozvíjet. Platí to pro všechny typy škol včetně učilišť. Podpoříme sociální terénní programy přímo ve školách. Podpoříme vznik pracovišť školních psychologů a psychosociálního poradenství přímo ve školách a zajistíme ředitelům škol jasné postupy včetně multidisciplinárního krizového týmu pro případ nečekaných a náročných situací. Umožníme školám zajistit efektivní programy prevence závislostí a duševního zdraví a podpoříme programy směřující ke zkvalitnění školního a třídního klimatu.

Zavedeme i elektronické zápisy

Rodiče žáků škol a školek nebudou muset díky elektronickému zápisu vyplňovat papírové formuláře. Papírové formuláře však stále zůstanou pro ty rodiče, kteří nemají přístup k internetu nebo jim více vyhovuje papírové podání. Město tak bude mít lepší přehled o skutečném počtu zájemců a o tom, kolik je potřeba zajistit dalších míst. Rodičům bude moci předem poskytnout přesnější informaci, jakou šanci mají dostat se na danou školu. Povedlo se nám to už v Praze 7, nyní tuto možnost chceme rozšířit v celé Praze.

Zasadíme se o pestrost a kvalitu středoškolských oborů

Na některých oborech hrozí, že je brzy nebude mít kdo učit. Mistři odcházejí a nových lidí, kteří by chtěli vyučovat, je málo. Vytvoříme takové podmínky pro mistry a odborné vyučující, aby byli motivováni učit nové generace. Díky miliardě korun pro učitele navýšíme platy mistrům tak, aby byli motivováni předávat své zkušenosti dál a neodcházeli do soukromých firem. Zároveň školám nabídneme programy zacílené na zlepšení školního klimatu, jež usnadní práci s mladými lidmi, kteří mají speciální vzdělávací a další potřeby (školní psycholog, sociální práce ve školách, podpora týmové spolupráce, podpora učitelů vyučujících žáky-cizince atd.). sami sledováním seriálů na internetu. Je smutnou vizitkou školství, se tomu tak často děje. Peníze investované do kvalitní výuky cizích jazyků jsou prokazatelně vynaloženy na dovednost, která bude pro každé dítě nezbytně nutná pro praktický a profesní život.

Bezpečné prostředí pro všechny děti

Navýšíme kapacitu čtyřletých gymnázií

Navýšíme kapacitu čtyřletých gymnázií V několika školách jsme už podpořili vznik nových gymnaziálních tříd, kapacity ale stále nestačí. Budeme usilovat o další navýšení kapacit tak, aby mělo možnost studia na gymnáziu každé dítě, které o to bude mít zájem. Zahájíme také projekt stavby nového gymnázia s kapacitou nejméně 270 žáků.

Podpoříme vyučující na druhých stupních

Podpoříme učitele a ředitele tak, aby se při výuce na druhém stupni mohli zaměřit na kvalitu výuky, a ne na zbytečnou byrokracii. Chceme, aby veřejné školství mělo kvalitu rovnocennou soukromým školám. Mezi samozřejmost moderního školství patří dostupný multidisciplinární krizový tým pro případ nečekaných a náročných situací, školní psycholog, odborná pracoviště přímo ve škole, supervize pro učitele či možnost dalšího osobního růstu. Vítáme iniciativy, které se věnují oslovování nových pedagogů z řad odborníků a nadšenců z jednotlivých oborů. Nabídneme školám programy zaměřené na duševní zdraví žáků i učitelů, na zdravé a bezpečné školní klima, předcházení a léčbu šikany, vzdělávání talentovaných dětí i dětí sociálně znevýhodněných. Poskytneme pedagogům a ředitelům nástroje pro řešení nečekaných situací a nových pedagogických výzev. To se ukázalo jako klíčové jak v době pandemie, tak při dopadech války na Ukrajině.

Investujeme do kvalitní výuky cizích jazyků

Nabídneme školám dotaci na zaplacení rodilých mluvčích. Bez dobré znalosti cizích jazyků děti v budoucnu neobstojí. Nemůžeme se spoléhat, že se děti a mladí lidé naučí angličtinu.

Zasadíme se o kvalitní vzdělání pro skutečně všechny děti

Vzdělání je výtah k lepší budoucnosti. Pomůžeme studentům z chudších pražských rodin studovat na středních a vysokých školách a plně se zapojit i do částí výuky, které jsou finančně náročnější. Zavedeme program finanční podpory dětí na středních a vysokých školách a program osobního mentoringu studentů. Založíme fondy solidarity pro ty, kteří by na studium jinak nemohli ani pomyslet.

Budeme pečovat o duševní zdraví dětí

Dopady pandemie na duševní zdraví dětí a mladých lidí jsou obrovské. Avšak už předtím byl patrný nárůst psychických problémů dětí a mládeže. Děti a dospívající nesmí zůstat v nejtěžších obdobích svého života osamoceni a bez pomoci. Školy jsou přirozeným místem, kde je možné problémy dětí zachytit a napojit rodinu na řešení. Národní ústav duševního zdraví a další instituce pilotně ověřily programy pro rozvoj duševního zdraví ve školách. Nabídneme možnost jejich začlenění do výuky pražským školám. Samozřejmostí pak je školní psycholog a dostupný multidisciplinární tým pro řešení krizových situací přímo v prostředí školy.

Prostřednictvím škol pomůžeme rodinám ze složitých situací

Pandemie ukázala psychosociální a komunitní význam škol v životě dětí a jejich rodičů. Škola je centrem života mnoha dětí i dospělých. Podpoříme školy, aby se staly místy, kde mohou děti najít pomoc při řešení složitých situací. Každá škola bude mít dostupný multidisciplinární krizový tým pro případ nečekaných a náročných situací, dále školního psychologa a odborné pracoviště přímo ve škole. Zasadíme se o to, aby každá škola v Praze měla možnost realizovat programy na podporu psychického zdraví dětí přímo v rámci výuky nebo zajistit sociální práci s žáky přímo ve škole. Školy jsou centry, kde lze podchytit první projevy psychických potíží mladých lidí, kterých neustále přibývá. Ať je to sebepoškozování, závislost na internetu, deprese, úzkosti a bohužel i sebevražedné myšlenky. Školy mají v tomto směru nenahraditelnou roli a my je podpoříme, aby byly dětem, dospívajícím i jejich rodičům skutečnou oporou.

Podpoříme dobrou adaptaci ukrajinských dětí a jejich přístup ke vzdělání

Ukrajinským dětem chceme umožnit přístup ke vzdělání i nalezení nových kamarádů, stejně jako jejich maminkám chceme umožnit pracovat a zajistit svým dětem základní životní potřeby. Při školách a školkách městských částí jsme proto rychle rozjeli celodenní adaptační skupiny pro děti mateřinkového i školního věku, které zatím kvůli přeplněným kapacitám nebyly přijaty do škol. Podporujeme, aby byl dětem vždy k ruce ukrajinský pedagog a také asistenti, kteří se domluví ukrajinsky i česky (obvykle také rusky). Součástí aktivit adaptační skupiny je i intenzivní výuka češtiny a také dostupná psychologická pomoc, abychom na maximum usnadnili postupné přijímání dětí do škol a integraci do tříd. Adaptační skupiny budeme pružně využívat v případě pokračování konfliktu a dalších vln nově příchozích, stejně jako budeme podporovat další aktivity zaměřené na dobrou adaptaci – například skupiny pro předškolní děti v domovech dětí a mládeže a v základních uměleckých školách nebo projekty neziskových organizací.

Propojíme školy s okolní komunitou

Podpoříme rozvoj škol a jejich propojení s okolní komunitou tak, aby každá škola mohla být hrdým srdcem svojí čtvrti. Podpoříme školní projekty zaměřené na poznání lokality a jejích obyvatel a podpoříme akce, na nichž se budou setkávat všechny generace. Budeme motivovat školy, aby nabídly své prostory aktivitám pro širší veřejnost, jako jsou zájmové kroužky pro seniory či vzdělávací akademie pro obyvatele dané čtvrti.

Vzděláváním ředitelů zlepšíme atmosféru ve školách

Zavedeme programy vzdělávání ředitelů a ředitelek jako profesionálních manažerů, kteří vytváří, řídí a motivují tým učitelů. Díky lepším schopnostem vedení pak budou cítit ředitelé oporu v pedagogickém sboru, a snáze tak zabrání vyhrocení problémů a konfliktů. Podpoříme také školy v metodách zlepšování školního klimatu.

Podpora učitelům a celým školám

Zajistíme více peněz pro dobré učitele

Navýšíme platy učitelům o miliardu korun. Už v tomto volebním období jsme výrazně podpořili platy učitelů a rozhodně v tom budeme pokračovat. Chceme totiž, aby ve školách učili ti nejlepší. Kreativní, empatičtí a vzdělaní lidé, pro které je výuka výzvou a životním posláním. Pedagogická profese musí obstát v konkurenci dalších pracovních nabídek, kterých je v Praze dost. Navýšení platů a snížení zbytečné administrativy jsou jedny z nástrojů, jak toho dosáhnout.

Odlehčíme školám od administrativy

Pomůžeme školám s administrativou projektů a co nejvíce zjednodušíme nezbytné procesy tak, aby učitelé mohli učit, a ne vysedávat nad hromadami papírů. Revidujeme požadované administrativní úkony na všech stupních škol a navrhneme opatření na míru každému typu školy.

Finančně podpoříme školy u navyšování kapacit

Nejen množství přicházejících ukrajinských dětí nutně klade nároky na výrazné navýšení školských kapacit. Pružným finančním příspěvkem podpoříme školy a školky, které pomohou zajistit vzdělání dětem z Ukrajiny a dalším dětem, a především najdeme a otevřeme nové prostory pro výuku. Využijeme možností „lex Ukrajina“, který usnadňuje navyšování kapacit škol, umožňuje dočasně přizpůsobit vzdělávací obsah úspěšné adaptaci nebo zjednodušuje možnost zaměstnat ukrajinsky mluvící pedagogy.

Podpoříme ve školách inovativní přístupy k výuce

Podpoříme aktivní a kreativní školy v jejich přístupu k výuce. Propojíme školy, které takové programy mají, s těmi, které se chtějí inspirovat. Zavedeme mentoringový program mezi různými školními programy. Zjednodušíme administraci grantů a projektů magistrátu i městských částí, které mohou školy využít. Školám, které budou mít zájem o úpravu vlastních vzdělávacích plánů, poskytneme podporu, finance a odborné konzultace. Tím podpoříme iniciativní učitele a ředitele, zlepšíme výuku dětí a dosáhneme toho, aby je škola bavila. Ke kvalitnímu vzdělávání podle posledních trendů tak budou mít přístup i děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit platit školné v drahých soukromých školách. Skvělým příkladem je program Alt na Gymnáziu nNa Zatlance. Pro své výsledky a kreativní přístup je vyhledávaným studijním oborem. Díky propojení a mentoringu jeho tvůrců s dalšími školami se myšlenky a kvalitu programu Alt daří šířit i do dalších středních škol zřizované hl. m. Prahou.

Podpoříme neformální vzdělávání ve školách

Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo na kvalitní trávení volného času a rozvoj svých talentů. Jsme také přesvědčeni, že každé dítě je na něco talentované. Podpoříme školy, aby se staly centry i neformálního vzdělávání, aby dokázaly rozpoznat talent u všech dětí, i těch ze znevýhodněného prostředí.

Vyhradíme prostředky na vzdělávání učitelů

Poslední roky ukázaly, že je zcela klíčové mít jasně stanovené postupy pro řešení nečekaných a krizových situací ve školství. Mezi ně patří i systém financování vzdělávacích programů pro učitele a ředitele škol, které budou reagovat na aktuální témata a problémy ve školství. V době pandemie to bylo vzdělávání v oblasti distanční výuky a následné téma výrazně se zhoršujícího psychického zdraví žáků. V době dopadů války na Ukrajině pak vzdělávání dětí cizinců, ale také práce s traumatizovaným dítětem ve třídě a s jeho rodinou. Je nutné, aby škola věděla, na koho se obrátit, a jejím pedagogům se dostalo rychlého a kvalitního proškolení v tom, co je nejvíce potřeba.

Poskytneme učitelům magistrátní byty

Zvýšíme motivaci šikovných a kreativních pedagogů, aby zůstali ve školství, a motivujeme pedagogy nabídkou zvýhodněného nájemného v magistrátních bytech. Učitelé musí být mezi takto určenými profesemi na prvních místech.

Sport a kroužky pro děti i dospělé

Opravíme a otevřeme nová sportoviště

V Praze je spousta nevyužitých sportovišť a hřišť. To je zapotřebí změnit. Otevřeme školní venkovní sportoviště zdarma pro veřejnost, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Samozřejmě k tomu zajistíme hlídání a správu objektů. Nezapomeneme ani na objekty organizací jako Sokol, Orel nebo Slavoj, které potřebují opravy a vylepšení. Novými možnostmi pro sportování oživíme celé město a zlepšíme podmínky pro sportování pro děti, rodiny i seniory. V tomto volebním období se nám takto řadu hřišť již podařilo podpořit.

Proměníme městská zákoutí ve sportoviště

Sportování ve městě nejsou jen kryté haly a upravená školní hřiště. Součástí městského prostoru jsou odjakživa zákoutí, která díky tvůrčímu využití mladými lidmi nacházejí nové uplatnění jako místa pro pouliční sport. Je to zejména street basket, skateparky, místa pro jezdce na koloběžkách a workoutová sportoviště. V Praze 7 se nám takto podařilo přetvořit nevyužívané podchody na Vltavské na skatepark a prostor pro street basket. Workoutová místa jsou pak jednou z nejzdravějších variant, jak posilovat ve městě, a ještě zadarmo. Není divu, že byla nejen v době pandemie plně vytížená. Podpoříme tedy finančně městské části, ale také iniciativy mladých lidí k zakládání takových míst. Často stačí jen drobné úpravy a život ve městě dostává nové možnosti, jak tu trávit volný čas.

Nabídneme dětem a mladým smysluplné trávení volného času

Podpoříme programy účinné protidrogové prevence a dáme dětem příležitost sportovat ve školní družině. Zavedeme vouchery na sportovní kroužky pro mládež ve věku 10 až 21 let, zacílíme podporu na rizikové skupiny dětí a dospívajících. Podpoříme síť nízkoprahových klubů, kde mohou děti a mladí lidé bezpečně a smysluplně trávit volný čas. Mohou si do nich ale také zajít pro podporu a odbornou pomoc, když se ocitnou v problémech. Je lepší mladé lidi učit, že každá situace má řešení a nemusí na ni být sami, než je nechat bez podpory.

Rozšíříme nabídku kroužků přímo ve škole

Pandemie ukázala, jak důležité je propojit školy s dalšími organizacemi. A to jak s odborníky, například psychology, tak s volnočasovými organizacemi. Není vždy v organizačních silách ško ly poskytovat ještě v odpoledním čase svým žákům smysluplné kroužky. V tomto ale mohou pomoci organizace, které naopak mají co nabídnout, ale často nemají prostory. Nabídka volnočasových aktivit přímo ve škole je navíc skvělým nástrojem, jak smysluplné trávení volného času a rozvoj talentů nabídnout i těm dětem, které by si je jinak nemohli finančně dovolit nebo by jejich rodina nemohla zajistit doprovod dítěte na kroužek. Nabídneme školám finance na koordinaci volnočasových aktivit přímo ve školách s jinými organizacemi.

Věda a inovace

Podpoříme inovace

V tomto volebním období Praha nastartovala řadu inovačních institucí a projektů. Zajistíme, aby podpora startupům a vědeckým inovacím byla smysluplná a skutečně užitečná pro město. Tuto koordinační roli, která propojí univerzity, badatele i inovační podnikatele s potřebami města, musí zaujmout magistrát.

Budeme rozvíjet spolupráci s vysokými školami

Využijeme potenciál Prahy jako města mozků: propojíme nápady studentů a odborníků s možnostmi tyto nápady realizovat. Jedním z konkrétních projektů, jehož stabilní fungování se nám podařilo v tomto volebním období prosadit, je skvěle fungující Kampus Hybernská, v jehož rámci poskytujeme prostor pro svobodné bádání a dialog mezi odborníky a veřejností. Chceme však víc propojit mladé badatele s městskými firmami a úřadem tak, aby nápady na zlepšení města nezůstávaly ležet v šuplíku mezi absolventskými pracemi, ale dostaly reálný život.

Zpropagujeme odborné dění ve městě

V Praze každý rok proběhne řada odborných konferencí, kulatých stolů a veletrhů. Hlavní město je různými způsoby podporuje, například jim uděluje záštitu. Bohužel se ale o jejich přínosu často veřejnost nic nedozví a často ani další odborníci nevědí, že se odborná platforma bude konat. Na stránkách hlavního města zavedeme rubriku, kde budeme informovat o tom, co se chystá. Chceme tak poskytnout komplexní přehled všem, kteří chtějí z odborného dění v našem městě čerpat: studentům vysokých škol, kteří hledají témata svých diplomových prací; studentům středních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání; učitelům, které zajímá obor, který vyučují, ale nemají čas sledovat, kdy probíhá jaká konference; rodičům na rodičovské dovolené, kteří nechtějí ztratit kontakt se svým oborem; seniorům, kteří už se třeba nerealizují profesně, ale zajímají je novinky z oblasti vědy a poznání.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.