Aktivní občané a sousedé z Prahy 6

Jsme aktivní občané, kteří žijí v Praze 6, zajímají se o svoji městskou část, jak o dobré zprávy a zlepšení, které jsou uskutečňovány, tak i kriticky o věci, které se současnému vedení městské části nedaří. Máme tím na mysli například zlepšení péče o veřejné prostory, nedostatečný tlak na developery, aby při svých rozvojových projeketch v Praze 6 řešili i jejich potřebné zázemí, jako jsou zejména školy a mateřské školky. To chceme změnit.

Záleží nám totiž na místě, kde žijeme. Chceme se proto do vedení naší městské části zapojit a stát se spolutvůrci jejího rozvoje.

Praha 6 je rozlohou největší městskou částí. S více než 100 000 obyvatel je významnou součástí hlavního města Prahy a zaslouží si proto patřičnou pozornost a péči. Díky Letišti Václava Havla je vstupní branou České republiky pro zahraniční návštěvy. Je sídlem většiny zahraničních ambasád a je městskou částí v Praze nejzelenější. Díky velkému zastoupení škol, vzdělávacích a výzkumných institucí, je centrem a mnohdy i domovem mladé generace. Zároveň zde ale žije i nejvíce seniorů. Moc si přejeme, aby se tu žilo dobře a kvalitně všem.

Usilujeme o Prahu 6 přátelskou vůči svým občanům, město pro celý život a na 365 dní v roce.

Program PRAHA 6 SOBĚ

Kvalitní různorodé školství

Kvalitní různorodé školství

Zajištění míst v mateřských školách pro děti od 3 let by v této době musí být samozřejmostí. Co však chybí je podpora dětských skupin a vzdělávání pro děti od 2 let, například zajištěním vhodných prostor.

Chceme, aby děti mohly chodit do známého prostředí kmenové mateřské školy v režimu, na jaký jsou zvyklé během školního roku i v létě. Střídání školiček a táborů v různých školkách během letních měsíců je pro děti v tomto věku adaptačně složité.

 • Podpoříme a dále rozvineme kvalitu 2. stupňů ZŠ, a to větší podporou pedagogů, supervizemi, doučováním, spoluprací s DDM a ZUŠ, které máme na P6 špičkové. Eliminujeme tak existující tlak na odchod dětí na víceletá gymnázia.
 • Rozvojová území budeme řešit důrazným jednáním s developery. Nemůže už dál trvat stav, kdy vznikají nová hustě obydlená území bez zázemí škol, a to jak mateřských, tak základních.
 • Dostavíme budovu ZŠ Bílá Na Kocínce.
 • Budeme bojovat proti spádové turistice, která brání tomu, aby děti mohly chodit do školy v blízkosti svého bydliště, ideálně „za rohem“, v pěší dostupnosti.
 • Na Praze 6 byla dlouhodobě neukotvena ZUŠ Jana Hanuše. Nyní konečně získá svoji vlastní budovu na Bělohorské ulici výměnou za soukromou školu, která tu končí. Veřejný zájem je na prvním místě. Dálě zajistíme potřebnou kapacitu pro rozrůstající se Základní a mateřskou školu Jana Amose Komenského.
 • Zasadíme se o zpětné získání budovy Prague British International School pro základní školství Prahy 6.

Zdravotnictví a sociální oblast

Praha 6 má dobrou síť sociálních a zdravotních služeb, hned několik státem přímo řízených velkých fakultních nemocnic sídlí právě na Praze 6. Co však chceme zlepšit?

Výrazně zvedneme kvalitu sociálních služeb pro seniory. Domov pro seniory Elišky Purkyně čeká velká proměna, a to i díky působení PRAHA SOBĚ na magistrátě hl. m. Prahy. Rozšíří se do třech prostorných budov a navýší tak počet seniorů, kterým nabídne své služby. Vznikne zde úplně nové, moderně pojaté komunitní centrum. Péče se neomezí pouze na seniory, ale také na jejich rodiny. Komunitní centrum plně pokryje celou škálu sociálních a dalších služeb.

Služby se nezaměří jen na seniory, kteří potřebují celodenní péči přímo v Domově Elišky Purkyně. Naopak podpoří kvalitní život seniorů v domácím prostředí a rozšíří služby pro celou rodinu. Umožní důstojné stáří aktivním i plně nesoběstačným klientům. Takto komplexně pojaté služby pro seniory v Praze v současné době chybí. Jako velký bonus budou služby částečně samofinancované z provozu tohoto komplexního centra.

Mariana Čapková (PRAHA SOBĚ) jakožto členka pracovní komise k tomuto novému centru se od počátku svého působení na magistrátě hl. m. Prahy zasazuje, aby nově rozšířený domov pro seniory byl moderního střihu a s aktivním mezigeneračním soužitím. Na celý objekt probíhá aktuálně 2. kolo architektonické soutěže. Nové centrum tak bude funkční a vytvoří seniorům krásné prostředí.

 • Zajistíme sociální bydlení pro OZP seniory s přiměřeným nájemným s tím, že každé zamítnutí žádosti bude řádně zdůvodněné. Pomocí cílených intervencí zajistíme, aby senioři, kteří mají nárok na státní podporu, ji využili pro udržení standardního bydlení.
 • Podpoříme rekonstrukci a dostavbu Polikliniky Pod Marjánkou
 • Břevnov potřebuje dobrou polikliniku. Je důležitým centrem koncentrace zdravotnických a sociálních služeb naší městské části. Rekonstrukci proto podpoříme. Zároveň však dohlédneme na to, aby byla zachována celková architektonická hodnota polikliniky (arch. Podzemný, mj. i autor Skleněného paláce v Bubenči). Na její podobě záleží mnohým z nás, jak se ukázalo při participativním projednávání rekonstrukce s občany.
 • Zajistíme sociální bydlení pro seniory, zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany a startovní byty pro mladé rodiny s dětmi.
 • Nastavíme transparentní kritéria, která zohlední sociální potřebnost při zajištění bydlení u nejnaléhavějších případů, jako jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Zajistíme, aby vydaná souhlasná i zamítavá rozhodnutí byla patřičně zdůvodněná a přezkoumatelná.

Otevřeme nová centra duševního zdraví

Chceme, aby každý občan Prahy 6 měl přístup ke komunitní podpoře v oblasti duševního zdraví.

Podpoříme osvětu v problematice duševního zdraví ve školách. Je totiž akutně potřeba nabídnout dětem a mladým lidem kvalitní pomoc při řešení a prevenci depresí, úzkostí a dalších pocovidových problémů. Toho dosáhneme zavedením školního psychologa do škol a zkvalitněním školního prostředí. Pedagogické týmy budou mít k dispozici odborníky na řešení krizových situací a práci s dětmi s náročným chováním.

 • Plánujeme podpořit budování více center v oblasti duševního zdraví a míst, kde každý z nás může hledat psychologickou pomoc v krizi.

Přístup k uprchlické vlně z Ukrajiny

Praha 6 se musí postavit čelem k uprchlické krizi a zajistit, aby se zde i našim novým sousedům žilo dobře. Integrace ve školství nebude jednoduchá, je třeba myslet na to, že je třeba Ukrajince maximálně integrovat, ale za současného udržení kvality „šestkového“ školství.

Územní rozvoj

Rozumný development s výstavbou škol, školek a obecních bytů

V Praze 6 jsme často svědky nedostatečného informování veřejnosti o stavebních záměrech na jejím území nebo jsou tyto dokonce záměrně utajovány.
Prosadíme, aby obyvatelé, kterých se budoucí výstavba přímo i nepřímo dotkne, měli možnost její podobu ovlivňovat od samého počátku, a to formou veřejné spoluúčasti.

V návaznosti na aktuální politiku Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti územního plánování a rozvoje, prosadíme povinný podíl (kontribuce) developerů nejen na občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče), ale také na poskytování obecních bytů městské části v jejich projektech. A to v cenách jejich výstavby. Spolupráce musí být výhodná pro obě strany.

 • V návaznosti na aktuální politiku Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti územního plánování a rozvoje, prosadíme povinný podíl (kontribuce) developerů nejen na občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče), ale také na poskytování obecních bytů městské části v jejich projektech. A to v cenách jejich výstavby. Spolupráce musí být výhodná pro obě strany.
 • Praha 6 je z řady důvodů jednou z nejvyhledávanějších čtvrtí Prahy pro bydlení, což se promítá i do výše jeho cen. Chceme proto pomocí kontribucí, ale i výstavby obecních bytů samotnou Prahou 6 ve vybraných lokalitách, dosáhnout větší dostupnosti nájemního bydlení pro dosud opomíjenou skupinu obyvatel. Především pak pro mladé rodiny s dětmi.
 • Zasadíme se o vznik veřejně přístupného Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Prahy 6.

Ochráníme přírodně-rekreační areál Džbán

Firma Molepo, těsně propojená s pražskou ODS, nám chtěla v milovaném Šáreckém údolí nastavět byty. Tuto hrozbu se podařilo na návrh Prahy sobě a projednávání petice obyvatel odvrátit. To ale nestačí.

 • Chceme, aby firma Molepo pozemky odprodala Praze, a ta měla jistotu, že se pozemky nikdy v budoucnu nezastaví.
 • V současném stavu je totiž možné, že Molepo zažádá o změnu územního plánu ihned po případné změně politické garnitury a firma spojená s ODS pak přece jen pár stovek milionů, či miliardu vydělá na úkor obyvatel Prahy 6.

Zelená a udržitelná čtvrť

Zachování zeleného rázu Prahy 6 a kvalitní relaxační volnočasové a sportovní vyžití pro obyvatele je základem jejího dalšího udržitelného rozvoje. Každý nový developerský záměr se proto musí posuzovat s ohledem na něj. Po vzoru měst jako jsou například Vídeň, Kodaň a další prosadíme revitalizaci veřejných prostor s co největší integrací zeleně a vodních prvků, za účelem maximální eliminace takzvaných tepelných ostrovů.

Nové stromy do ulic vysadíme všude tam, kde je to možné. Kácení vzrostlých stromů povolíme pouze v odůvodněně nezbytných případech. Prosadíme nejen kvalitní, citlivou a pro Prahu 6 i ekonomicky výhodnou údržbu všech dosavadních zelených ploch na jejím území. Zasadíme se ale také o nová mitigační opatření s ohledem na klimatické změny.

Jde především o:

 • podporu spotřeby energií z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách v majetku nebo správě Prahy 6
 • podporu energetických úspor v nich, maximální možné využití dešťové vody v jejich provozu a pro zavlažování,
 • zelené střechy na novostavbách i v rámci původní sídlištní zástavby
 • obnovu původních a tvorbu nových vodních ploch a prvků ve veřejném prostoru
 •  prosazování principu města krátkých vzdáleností,
 • omezování hluku a emisí snižováním povolené rychlosti pro automobily v rezidenčních čtvrtích,
 • podporu výstavby P+R parkovišť a ekologické, primárně kolejové MHD k nim vedoucí
 • podporu bezpečné cyklodopravy
 • další podporu komunitních zahrad a soukromého i komunitního kompostování
 • podporu efektivního ekologického odpadového hospodářství
 • uskutečnění projektu Zelená Malovanka a ozelenění výduchu z tunelu Blanka ve Střešovicích
 • obnovíme rybníček ve střešovické ulici Pod Novým lesem, který je není ohrožený výstavbou

Hodnotná architektura a funkční urbanismus

Urbanistická i architektonická kvalita projektů, navíc beroucích ohled i na své okolí, je jedním ze základních stavebních kamenů dalšího udržitelného rozvoje Prahy 6.

Prosadíme proto občanskou spoluúčast, zapojení nejlepších urbanistů a architektů formou otevřených veřejných soutěží. Architektonická soutěž bude podmínkou pro uskutečnění veřejných staveb.

 • Podpoříme uskutečnění vítězného návrhu revitalizace Vítězného náměstí, vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže.
 • A poté i navazující revitalizaci Dejvické ulice.
 • Říkáme jasné NE prodloužení podchodu z metra Dejvická na ni.
 • Budeme usilovat o výstavbu budovy významné veřejné instituce v rozvojové lokalitě u nádraží Dejvice.
 • Zajistíme v praxi důsledné uplatňování všech zákonných norem v oblasti památkové péče. Praha 6 si nemůže dovolit ztrácet vzácné památkově chráněné stavby, a to ani jejich necitlivými rekonstrukcemi, přestavbami.

Doprava

Udržitelná mobilita

Prosadíme, aby se děti dostaly do školy bezpečně pěšky. Proto bude na přechodech u škol hlídkovat městská policie pravidelně v době začátku a konce výuky. Městská policie musí být v ulicích vidět a občané musí mít možnost znát své místní strážníky, aby se na ně mohli obracet se svými problémy.

Zajistíme, aby bylo více zpomalovacích retardérů v okolí škol, a tím se doprava zklidnila. Rozšíříme zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/h a zajistíme jejich výrazné vyznačení na silnicích.

Podpoříme modernizaci železnice Praha-Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla. Dále pak tunel pod střešovickým masivem ve variantě trasy, kterou doporučil tým expertů z Ruhrské univerzity v Bochumi. V rámci uskutečnění projektu podpoříme vznik tzv. Zelené radiály v trase Buštěhradské dráhy (Veleslavín-Hradčanská) a návazného napojení na cyklotrasy ve Středočeském kraji.

Budeme prosazovat dořešení návaznosti tunelů v oblasti Patočkovy ulice. Preferujeme co největší možné vytěsnění tranzitní automobilové dopravy za hranice Prahy 6.

 • Zajistíme, aby úzké tramvajové zastávky byly širší a bezbariérové, a tím mohli starší a handicapovaní spoluobčané cestovat bezpečně. Prosadíme, aby byl i ve stanici metra Hradčanská bezbariérový přístup výtahem z ulice Milady Horákové nebo Dejvická.
 • Umístíme semafory a přechody pro chodce tam, kde lidem dosud chybí.
 • Prosadíme zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 t na území Prahy 6.
 • Odkloníme tranzitní dopravu z území Prahy 6, nikoli však budováním dalších autostrád na území hlavního města. Prosazujeme přesun tranzitu zboží v co největší možné míře na železnici.
 • Prosadíme nezávislé posouzení potenciálních dopadů plánovaného přivaděče Rybářka z Pražského okruhu na území Prahy 6.
 • Vložíme se do prodloužení tramvajových tratí (Suchdol-Výhledy, Strahov, Koulova, Dědina-terminál P+R před OC Šestka).
 • Usilovat budeme o nová P+R parkoviště s napojením kolejové dopravy – Podbaba Výhledy, Dědiny, Dlouhá Míle, Bílá Hora.
 • Říkáme jasné NE nové paralelní dráze na letišti Václava Havla.

Bezpečnost a prevence kriminality

K bezpečnosti patří i prevence.

Proto budeme ve školách klást větší důraz na výuku první pomoci a chování při mimořádných událostech.

Děti mají vědět, jak poskytnout první pomoc, jak si zavolat pomoc, nebo jak se zachovat při katastrofě, ať už jde o dopravní nehodu, požár nebo povodně. Děti by také měly během školní docházky navštívit základnu hasičů i záchranné služby.

Posílíme prevenci drogových závislostí a pohlavně přenosných nemocí, a to nejen u mládeže. Zajistíme, aby měli občané více možností bezplatného testování na HIV a syfilis přímo ve své městské části.

 • Pravidelně budeme pořádat bezplatné kurzy první pomoci pro veřejnost, aby si zájemci mohli osvěžit své znalosti.
 • Založíme v městské části Praha 6 nový sbor dobrovolných hasičů.

Sport a volný čas

Sport a volný čas

Říkáme jasné NE sportovní hale v místě bývalého rybníka ve Střešovicích (ul. Pod Novým lesem). Zasadíme se o nalezení vhodnější lokality, například jednáním s FTVS Univerzity Karlovy (areál “Sorbonny” Evropská, kde jsou haly plánovány, případně v jiných lokalitách-Vypich, Ruzyně).

 • Velkou péči budeme věnovat veřejným hřištím a herním prvkům pro děti, teenagery i dospělou veřejnost.

Kultura

Kultura nebude sedět v koutě!

Udržíme vysoký standard kulturní nabídky na území Prahy 6 a navážeme na kvalitně zpracovanou Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 6.

Podpoříme rozšíření kapacity hlediště Dejvického divadla, ale i kulturní a komunitní život na zdejších sídlištích, například při tramvajové smyčce Červený vrch či před OD Šářka (Billa).