Aktivní občané a sousedé z Prahy 6

Jsme aktivní občané, kteří žijí v Praze 6 a zajímají se o svoji městskou část. Jak o dobré zprávy, zlepšení, které jsou uskutečňována, tak i kriticky o věci, které se současnému vedení městské části nedaří. Máme tím na mysli například nedostačnou péči o kultivaci veřejných prostranství, nedostatečný tlak na developery, aby při svých rozvojových projektech v Praze 6 řešili i jejich potřebné zázemí, jako jsou zejména školy a mateřské školky. To chceme změnit.

Záleží nám totiž na místě, kde žijeme. Chceme se proto do vedení naší městské části zapojit a stát se spolutvůrci jejího rozvoje.

Praha 6 je rozlohou největší městskou částí. S více než 100 000 obyvatel je významnou součástí hlavního města Prahy a zaslouží si proto patřičnou pozornost a péči. Díky Letišti Václava Havla je vstupní branou České republiky pro zahraniční návštěvy. Je sídlem většiny zahraničních ambasád a je městskou částí v Praze nejzelenější. Díky velkému zastoupení škol, vzdělávacích a výzkumných institucí, je centrem a mnohdy i domovem mladé generace. Zároveň zde ale žije i nejvíce seniorů. Moc si přejeme, aby se tu žilo dobře a kvalitně všem.

Usilujeme o Prahu 6 přátelskou vůči svým občanům, město pro celý život a na 365 dní v roce.

Program PRAHA 6 SOBĚ

Kvalitní různorodé školství

Kvalitní různorodé školství

Zajištění míst v mateřských školách pro děti od 3 let by v této době musí být samozřejmostí. Co však chybí je podpora dětských skupin a vzdělávání pro děti od 2 let, například zajištěním vhodných prostor.

Chceme, aby děti mohly chodit do známého prostředí kmenové mateřské školy v režimu, na jaký jsou zvyklé během školního roku i v létě. Střídání školiček a táborů v různých školkách během letních měsíců je pro děti v tomto věku adaptačně složité.

 • Podpoříme a dále rozvineme kvalitu 2. stupňů ZŠ, a to větší podporou pedagogů, supervizemi, doučováním, spoluprací s DDM a ZUŠ, které máme v Praze 6 špičkové. Eliminujeme tak existující tlak na odchod dětí na víceletá gymnázia.
 • Rozvojová území budeme řešit důrazným jednáním s developery. Nemůže už dál trvat stav, kdy vznikají nová hustě obydlená území bez zázemí škol, a to jak mateřských, tak základních.
 • Dostavíme budovu ZŠ Bílá Na Kocínce.
 • Budeme bojovat proti spádové turistice, která brání tomu, aby děti mohly chodit do školy v blízkosti svého bydliště, ideálně „za rohem“, v pěší dostupnosti.
 • V Praze 6 byla dlouhodobě neukotvena ZUŠ Jana Hanuše. Nyní konečně získá svoji vlastní budovu na Bělohorské ulici výměnou za soukromou školu, která tu končí. Veřejný zájem je na prvním místě. Dále zajistíme potřebnou kapacitu pro rozrůstající se Základní a mateřskou školu Jana Amose Komenského.
 • Zasadíme se o zpětné získání budovy Prague British International School pro základní školství Prahy 6.

Zdravotnictví a sociální oblast

Praha 6 má rozvinutou síť sociálních a zdravotních služeb, hned několik státem přímo řízených velkých fakultních nemocnic sídlí právě na Praze 6. Co však chceme zlepšit?

Výrazně zvedneme kvalitu sociálních služeb pro široké sociální skupiny. Domov pro seniory Elišky Purkyňové čeká velká proměna, a to i díky působení PRAHA SOBĚ na Magistrátě hl. m. Prahy. Rozšíří se do třech prostorných budov a navýší tak počet seniorů, kterým nabídne své služby. Vznikne zde úplně nové, moderně pojaté komunitní centrum. Péče se neomezí pouze na seniory, ale také na jejich rodiny. Komunitní centrum plně pokryje celou škálu sociálních a dalších služeb.

Zaměříme se na zajištění odborné pomoci lidem, kteří se bez pravidelné pomoci neobejdou, na rozvoj běžných služeb a nabídky podnikatelského sektoru reagujícího na potřeby seniorů žijících na území Prahy 6. Výrazně zvedneme kvalitu sociálních služeb pro seniory, zejména v oblasti včasné reakce a adekvátního a odborného zacílení na zjištěné potřeby zájemců nebo uživatelů sociální služeb.

Služby se zaměří nejen na seniory, kteří potřebují celodenní péči přímo v Domově Elišky Purkyňové, ale také na odlehčení pečujícím rodinám, stane se i zázemím pro terénní služby. Umožní důstojné stáří jak klientům částečně soběstačným, tak i těm závislým na pomoci druhých. Takto komplexně pojaté služby pro seniory v Praze v současné době chybí. Jako velký bonus budou částečně samofinancované z provozu tohoto komplexního centra.

Mariana Čapková (PRAHA SOBĚ) jakožto členka pracovní komise k tomuto novému centru se od počátku svého působení na magistrátě hl. m. Prahy zasazuje, aby nově rozšířený domov byl moderního střihu a s aktivním mezigeneračním soužitím. Nové centrum tak bude funkční a vytvoří seniorům krásné prostředí.

 • Budeme rozvíjet sociální bydlení pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další cílové skupiny, kteří potřebují pomoci s řešením jejich obtížné životní situace. Pomocí cílených intervencí zajistíme, aby senioři, kteří mají nárok na státní podporu, ji využili pro udržení standardního bydlení s tím, že každé zamítnutí žádosti bylo řádně zdůvodněné. Aby vydaná souhlasná i zamítavá rozhodnutí byla patřičně zdůvodněná a přezkoumatelná, včetně jasných a transparentních kritérií, které se budou vázat na nepříznivou sociální situaci žadatele a způsobu jejího řešení.
 • Podpoříme rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou. Břevnov potřebuje dobrou polikliniku. Je důležitým centrem koncentrace zdravotnických a sociálních služeb naší městské části. Rekonstrukci proto podpoříme. Zároveň však dohlédneme na to, aby byla zachována celková architektonická hodnota polikliniky (arch. Podzemný, mmj. i autor Skleněného paláce v Bubenči, čestný občan Prahy 6). Na její podobě záleží mnohým z nás, jak se ukázalo při participativním projednávání rekonstrukce s občany.
 • Zajistíme sociální bydlení nejen pro seniory, ale také pro zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany a startovní byty pro mladé rodiny s dětmi.
 • Přáním lidí bez rozdílu věku a jejich znevýhodnění je zůstat ve svém přirozeném prostředí, tj. doma, co nejdéle a pokud možno až do jejich důstojného dožití. Tomuto přání se musí přizpůsobit i podpora a rozvíjení dostupné sítě terénních a ambulantních sociálních služeb, které umožní lidem v nepříznivé sociální situaci žít a dožít doma. Budeme aktivně podporovat rozvíjení a rozšiřování zejména terénní (domácí) pečovatelské služby, kterou Praha 6 zřizuje. Současně budeme aktivně působit na síť další všech forem služeb, které v sociální oblasti působí. Zaměříme se i na rozvoj informování o způsobech řešení nepříznivé sociální situace pomocí běžně dostupných zdrojů a aktivního trávení volného času seniorů. Nedílnou součástí naší snahy bude podpora péče samotnou rodinou, tj. rozvoj tzv. sdílené péče.

Otevřeme nová centra duševního zdraví

Chceme, aby každý občan Prahy 6 měl přístup ke komunitní podpoře v oblasti duševního zdraví.

Podpoříme osvětu v problematice duševního zdraví ve školách. Je totiž akutně potřeba nabídnout dětem a mladým lidem kvalitní pomoc při řešení a prevenci depresí, úzkostí a dalších pocovidových problémů. Toho dosáhneme zavedením školního psychologa do škol a zkvalitněním školního prostředí. Pedagogické týmy budou mít k dispozici odborníky na řešení krizových situací a práci s dětmi s náročným chováním.

 • Plánujeme podpořit budování více center v oblasti duševního zdraví a míst, kde každý z nás může hledat psychologickou pomoc v krizi.

Přístup k uprchlické vlně z Ukrajiny

Praha 6 se musí postavit čelem k uprchlické krizi a zajistit, aby se zde i našim novým sousedům žilo dobře. Integrace ve školství nebude jednoduchá, je třeba myslet na to, že je nutné Ukrajince maximálně integrovat, ale za současného udržení kvality „šestkového“ školství.

Územní rozvoj

Rozumný development s výstavbou škol, školek a obecních bytů

V Praze 6 jsme často svědky nedostatečného informování veřejnosti o stavebních záměrech na jejím území nebo jsou tyto dokonce záměrně utajovány.

V návaznosti na aktuální politiku Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti územního plánování a rozvoje, prosadíme povinný podíl (kontribuce) developerů nejen na občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče), ale také na poskytování bytů pro potřeby městské části v jejich projektech. A to v cenách jejich výstavby. Spolupráce musí být výhodná pro obě strany.

 • Praha 6 je z řady důvodů jednou z nejvyhledávanějších čtvrtí Prahy pro bydlení, což se promítá i do výše jeho cen. Chceme proto pomocí kontribucí, ale i výstavby obecních bytů samotnou Prahou 6 ve vybraných lokalitách, dosáhnout větší dostupnosti nájemního bydlení pro dosud opomíjenou skupiny obyvatel, především pak pro mladé rodiny s dětmi.
 • Zasadíme se o vznik veřejně přístupného Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Prahy 6.

Ochráníme přírodně-rekreační areál Džbán

Firma Molepo, těsně propojená s pražskou ODS, nám chtěla v milovaném Šáreckém údolí ve velkém nastavět byty. Tuto hrozbu se podařilo na návrh PRAHY SOBĚ a projednávání petice obyvatel odvrátit. To ale nestačí.

 • Chceme, aby firma Molepo pozemky odprodala Praze, a ta měla jistotu, že se pozemky nikdy v budoucnu nezastaví.
 • V současném stavu je totiž možné, že Molepo zažádá o změnu územního plánu ihned po případné změně politické garnitury a firma spojená s ODS pak přece jen pár stovek milionů, či miliardu, vydělá na úkor obyvatel Prahy 6.

Zelená a udržitelná čtvrť

Zachování zeleného rázu Prahy 6 a kvalitní relaxační volnočasové a sportovní vyžití pro obyvatele je základem jejího dalšího udržitelného rozvoje. Každý nový developerský záměr se proto musí posuzovat s ohledem na něj. Po vzoru měst jako jsou například Vídeň, Kodaň a další prosadíme revitalizaci veřejných prostor s co největší integrací zeleně a vodních prvků, za účelem maximální eliminace takzvaných tepelných ostrovů.

Nové stromy do ulic vysadíme všude tam, kde je to možné. Kácení vzrostlých stromů povolíme pouze v odůvodněně nezbytných případech. Prosadíme nejen kvalitní, citlivou a pro Prahu 6 i ekonomicky výhodnou údržbu všech dosavadních zelených ploch na jejím území. Zasadíme se ale také o nová mitigační opatření s ohledem na klimatické změny.

Jde především o:

 • Podporu spotřeby energií z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách v majetku nebo správě Prahy 6
 • Podporu energetických úspor v nich, maximální možné využití dešťové vody v jejich provozu a pro zavlažování,
 • Zelené střechy na novostavbách i v rámci původní sídlištní zástavby
 • Obnovu původních a tvorbu nových vodních ploch a prvků ve veřejném prostoru
 • Prosazování principu města krátkých vzdáleností,
 • Omezování hluku a emisí snižováním povolené rychlosti pro automobily v rezidenčních čtvrtích,
 • Podporu výstavby P+R parkovišť a ekologické, primárně kolejové MHD k nim vedoucí
 • Podporu bezpečné cyklodopravy
 • Další podporu komunitních zahrad a soukromého i komunitního kompostování
 • Podporu efektivního ekologického odpadového hospodářství
 • Uskutečnění projektu Zelená Malovanka a ozelenění výduchu z tunelu Blanka ve Střešovicích
 • Obnovíme rybník ve ulici Pod Novým lesem, který je ohrožený výstavbou

Hodnotná architektura a funkční urbanismus

Urbanistická i architektonická kvalita projektů, navíc beroucích ohled i na své okolí, je jedním ze základních stavebních kamenů dalšího udržitelného rozvoje Prahy 6.

Prosadíme proto občanskou spoluúčast, zapojení nejlepších urbanistů a architektů formou otevřených veřejných soutěží. Architektonická soutěž bude podmínkou pro uskutečnění veřejných staveb.

 • Podpoříme uskutečnění vítězného návrhu revitalizace Vítězného náměstí, vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže a poté i navazující revitalizaci Dejvické ul.
 • A poté i navazující revitalizaci Dejvické ulice.
 • Říkáme NE prodloužení podchodu z metra Dejvická na ni.
 • Budeme usilovat o výstavbu budovy významné veřejné instituce v rozvojové lokalitě u nádraží Praha – Dejvice.
 • Zajistíme důsledné uplatňování všech zákonných norem v oblasti památkové péče v praxi. Praha 6 si nemůže dovolit ztrácet vzácné památkově chráněné stavby, a to ani jejich necitlivými rekonstrukcemi či, přestavbami.

Doprava

Udržitelná mobilita

Prosadíme, aby se děti dostaly do školy bezpečně pěšky. Proto bude na přechodech u škol hlídkovat městská policie pravidelně v době začátku a konce výuky. Městská policie musí být v ulicích vidět a občané musí mít možnost znát své místní strážníky, aby se na ně mohli obracet se svými problémy.

Zajistíme, aby bylo více zpomalovacích retardérů v okolí škol, a tím se doprava zklidnila. Rozšíříme zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/h a zajistíme jejich výrazné vyznačení na silnicích.

Podpoříme modernizaci železnice Praha-Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla včetně tunelu pod střešovickým masivem ve variantě trasy, kterou doporučil tým expertů z Ruhrské univerzity v Bochumi. V rámci uskutečnění projektu podpoříme vznik tzv. Zelené radiály v trase současně Buštěhradské dráhy (Veleslavín-Hradčanská) a návazného napojení na cyklotrasy ve Středočeském kraji.

Budeme prosazovat dořešení návaznosti tunelů v oblasti Patočkovy ulice. Preferujeme co největší možné vytěsnění tranzitní automobilové dopravy za hranice Prahy 6.

 • Zajistíme, aby úzké tramvajové zastávky byly širší a bezbariérové, a tím mohli starší a henndicapovaní spoluobčané cestovat bezpečně. Prosadíme, aby byl i ve stanici metra Hradčanská bezbariérový přístup výtahem z ulice Milady Horákové nebo Dejvická.
 • Umístíme semafory a přechody pro chodce tam, kde lidem dosud chybí.
 • Prosadíme zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území Prahy 6.
 • Odkloníme tranzitní dopravu z území Prahy 6, nikoli však budováním dalších autostrád na jejím území hlavního města. Prosazujeme přesun tranzitu zboží v co největší možné míře na železnici.
 • Podpoříme výstavbu mostu mezi Prahou 6 a Prahou 8.
 • Prosadíme nezávislé posouzení potenciálních dopadů plánovaného přivaděče Rybářka z Pražského okruhu na území Prahy 6.
 • Nepodpoříme výstavbu komunikace KES (Evropská-Svatovítská).
 • Podpoříme prodloužení tramvajových tratí (Suchdol-Výhledy, Strahov, Kukulova, Dědina-terminál P+R u OC Šestka).
 • Prosadíme nová P+R parkoviště s napojením kolejové dopravy – Podbaba Výhledy, Dědina, Dlouhá Míle, Bílá Hora.
 • Říkáme NE nové paralelní dráze na letišti Václava Havla.

Bezpečnost a prevence kriminality

K bezpečnosti patří i prevence.

Proto budeme ve školách klást větší důraz na výuku první pomoci a chování při mimořádných událostech.

Děti mají vědět, jak poskytnout první pomoc, jak si zavolat pomoc, nebo jak se zachovat při katastrofě, ať už jde o dopravní nehodu, požár nebo povodně. Děti by také měly během školní docházky navštívit základnu hasičů i záchranné služby.

Posílíme prevenci drogových závislostí a pohlavně přenosných nemocí, a to nejen u mládeže. Zajistíme, aby měli občané více možností bezplatného testování na HIV a syfilis přímo ve své městské části.

 • Pravidelně budeme pořádat bezplatné kurzy první pomoci pro veřejnost, aby si zájemci mohli osvěžit své znalosti.
 • Založíme v městské části Praha 6 nový sbor dobrovolných hasičů.

Sport a volný čas

Sport a volný čas

Říkáme NE sportovní hale v místě bývalého rybníka ve Střešovicích (ul. Pod Novým lesem). Zasadíme se o nalezení vhodnější lokality, například jednáním s FTVS Univerzity Karlovy (areál “Sorbony” Evropská, kde jsou již haly plánovány, případně v jiných lokalitách-Vypich, Ruzyně, Sedlec).

 • Velkou péči budeme věnovat veřejným hřištím a herním prvkům pro děti, teenagery i dospělou veřejnost.
 • Zrekonstruujeme hřiště SK Union Břevnov, které přechází do správy Prahy 6 a vybudujeme v okolí důstojné zázemí, které doposud v místě chybí.
 • Zrealizujeme výstavbu krytého bazénu na území Prahy 6.

Kultura

Kultura nebude sedět v koutě!

Udržíme vysoký standard kulturní nabídky na území Prahy 6 a navážeme na kvalitně zpracovanou Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 6.

 • Podpoříme rozšíření kapacity hlediště Dejvického divadla, ale i kulturní a komunitní život na zdejších sídlištích.
 • Podpoříme rozvoj tzv. živé kultury formou grantů.

Program podle částí Prahy 6

Dejvice

Dejvice

Dejvice jsou opravdové srdce Prahy 6, a to jak praktickým umístěním, tak svou rozmanitostí. Zahrnují nejen ryze městské centrum kolem Vítězného náměstí s veškerou obslužností a čilým dopravním i obchodním životem, který od městské krajiny očekáváme, ale také velmi zelenou a klidnou čtvrť Hanspaulka, která klidně shlíží na hemžení pod sebou a poskytuje jedno z nejpříjemnějších míst k životu lidí na území hlavního města.

A aby toho nebylo málo, Dejvice se mohou pyšnit unikátním krajinným útvarem Šáreckého údolí, uvozeného na jedné straně vstupní branou v divokém meandru Vltavy u Podbaby a na straně druhé slavnou obcí Jenerálka. Dejvice poskytují mnoho různých prostředí k dobrému žití a jako takové jsou takříkajíc samostatné „město ve městě“ jménem Praha. Je to symbol svébytnosti a důležitosti celé Prahy 6.

 • Podpoříme revitalizaci Vítězného náměstí dle vítězného návrhu arch. Hniličky.
 • Dohlédneme na kvalitní architektonické a stavební řešení severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí.
 • Podpoříme rekonstrukci Dejvické třídy s novým stromořadím.
 • Stavebním zásahem v objektu vlastněném městskou částí Praha 6 zvýšíme kapacitu oblíbené a úspěšné kulturní scény – Dejvického divadla.
 • Prosadíme revitalizaci Nám. na Santince. Budeme prosazovat vypsání architektonické  soutěže a vznik kvalitního veřejného prostoru.
 • Zajistíme velmi potřebné P+R parkoviště u přestupního bodu Podbaba.
 • Podpoříme projekt Kampus Dejvice.
 • Ve spolupráci s Armádou České republiky  obnovíme stromovou alej v Kafkově ulici u zadního traktu generálního štábu AČR.
 • Jsme proti již naplánované demolici Kulturního centra Klubovna z důvodu stavby přivaděče k tunelu Blanka (KES).

Sedlec

Sedlec

Připojení malé, ale krásné čtvrti Sedlec k území Prahy 6 se odehrálo na základě novely Statutu hlavního města Prahy ke dni 1. ledna 2005, tedy relativně nedávno. Jenže tak, jako je Sedlec nejmladším přírůstkem naší městské části, tak se na jeho drobném území nacházejí naopak starobylá a cenná historická místa.

Jednak slavná Hergetova cihelna z roku 1910, jejíž úctyhodná produkce byla zásobena kvalitní suchdolskou hlínou a nyní její hlavní budova právem usiluje o prohlášení za kulturní památku. A dále pak empírový Zámek Sedlec z poloviny 19. století, kulturní památka, avšak bohužel dlouhodobě chátrající. Na takových a podobných hodnotách by sympaticky komorní rozloha Sedlce měla stavět svou přitažlivost. A když k těmto pamětihodným místům připočteme nádherné umístění Sedlce nad zákruty Vltavy, divoké louky roubené špendlíkovými křovinami a klidné, prosluněné zahrádkové oblasti, napadá nás, že Praha 6 by měla chápat Sedlec jako budoucí místo odpočinku i hrdou výletní destinaci se snadnou dostupností od svého centra.  I v tomto směru chceme učinit potřebné kroky, protože Sedlec je u nás jenom jeden.

 • Podpoříme prodloužení tramvajové trati do Suchdola s P+R parkovištěm Výhledy.
 • Prověříme potenciální negativní dopady budoucího přivaděče Rybářka z vnějšího Pražského okruhu na dopravní zatížení Prahy 6, a to renomovanou nezávislou institucí.
 • Podpoříme vybudování mostu v Sedlci, jako plnohodnotného dopravního propojení Prahy 6 a 8, mezi ulicemi Kamýcká v Praze 6 a K Pazderkám v Praze 8.

Bubeneč

Bubeneč

Největší výzvou je pro nás v Bubenči zvládnout rozvoj v oblasti bývalé papírny a čistírny odpadních vod. Vznikne tu velké množství nových bytů, a tudíž lze očekávat velký nárůst počtu nových obyvatel čtvrti. Úkolem pro nás bude zajistit to, aby se na občanské vybavenosti podílel i developer. To se dosud v naší městské části prakticky nedělo.

Ve spolupráci s našimi kolegy z PRAHA SOBĚ na pražském magistrátu se zasadíme o přepracování bytového projektu společnosti Penta v areálu nemocnice Bubeneč v Chittussiho ulici. Pohlídáme, aby zde nedošlo ke zbytečnému bourání historických budov, které po rekonstrukci mohou dál sloužit. Developer by měl v areálu v rámci povinné spoluúčasti (kontribuce) nechat vybudovat veřejné vybavení, především pak školku. Nebude potom nutné bourat prvorepublikovou vilu v ulici Na Marně 666. Prověříme možnosti zachování LDN Prahy 6 na jejím pozemku. Budeme trvat na dodržení závazku developera zajistit prostupnost areálu pro veřejnost.

 • Nedovolíme zbytečnou demolici prvorepublikové vily v ulici Na Marně 666. Po rekonstrukci může dál sloužit k bytovým účelům nebo školství – do doby rekonstrukce například pro ubytování ukrajinských válečných uprchlíků.
 • Podpoříme dokončení vítězného projektu Stanice 6 v budově bývalého nádraží Bubeneč.
 • Dokončíme projekt kabinové lanovky z Podbaby  do Bohnic s mezistanicí v ZOO.
 • Prosadíme revitalizaci Puškinova náměstí. Pořídíme nový mobiliář a zajistíme kvalitní veřejný prostor doplněný o veřejnou o zeleň a vodní prvky.

Hradčany

Hradčany

Hradčany jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy o rozloze 1,5 km², rozdělené mezi městské obvody a zároveň městské části Praha 1 a Praha 6. Značnou část čtvrti zaujímá Pražský hrad, jeden z nejznámějších hradů Evropy. Hradčany byly samostatným městem do roku 1784, kdy se staly součástí sjednoceného královského hlavního města Prahy.

Území Hradčan v Praze 6 je klidné území, které propojuje Dejvice a Střešovice s Letnou a Pražským Hradem. Výzvou pro nás je zachování jejich původního, převážně rezidenčního a rekreačního charakteru, při velkém náporu dopravních tepen, které tuto oblast ohraničují.

 • Zajistíme revitalizaci veřejného prostoru u železničních závor na Hradčanské. Prostor doplníme výsadbou nové zeleně, budováním vodních prvků (mlžítka a pítka), herních plácků, laviček a dalších míst k posezení.
 • Zajistíme, aby úzké tramvajové zastávky byly širší a bezbariérové, a tím mohli starší a hendikepovaní spoluobčané cestovat bezpečně. Prosadíme, aby byl i ve stanici metra Hradčanská bezbariérový přístup výtahem z ulice Milady Horákové nebo Dejvická.
 • Podporujeme rekonstrukci ulice U Prašného mostu, takzvaný projekt Plečnikovy aleje, kde vznikne pěší propojení Dejvic a Pražského hradu.
 • Prověříme možnost vybudování tunelu pro chodce a cyklisty mezi parkem Maxe van der Stoela a Novým Světem.

Střešovice

Střešovice

Střešovice jsou městská čtvrť a katastrální území v Praze, součást městské části Praha 6. Střešovice se nacházejí v západní části Prahy vklíněné mezi čtvrtě Dejvice na severu, Hradčany na východě, Břevnov na jihu a jihozápadě, Veleslavín na západě a Vokovice na severozápadě.

Střešovice jsou jedna z nejkrásnějších částí Prahy 6. Jejich součástí jsou nejen malebné Střešovičky, urbanisticky povedená Ořechovka, sídliště Petřiny nebo přírodní koupaliště Petynka. Ale také nedaleký dopravní kráter uprostřed města, křižovatka Malovanka, součást pražského Městského okruhu. Mnohá cenná místa Střešovic jsou nicméně pod velkým tlakem soukromých investorů bez osobního vztahu k místu, hrozí proto jejich degradace.

 • Podpoříme uskutečnění  projektu Zelená Malovanka.
 • Nedovolíme necitlivou zástavbu oblasti Petynky a dalších lokalit, především pak sídliště Petřiny.
 • Obnovíme existenci cenného rybníčkuka v ulici Pod Novým lesem na pomezí Petřin a Střešovic a Petřin. Zároveň prosadíme redukci navrženého projektu předimenzovaného bytového domu v jeho sousedství.
 • Prosadíme uskutečnění vítězného návrhu ozelenění betonového výduchu z tunelu Blanka.
 • Populární muzeum městské dopravy ve vozovně Střešovice rozšíříme o nové expoziční kapacity.
 • Podpoříme modernizaci železnice Praha-Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, s tunelovým vedením pod střešovickým masivem, v trase dle podle vybrané varianty a varianty na základě doporučenéí expertůy z Ruhrské univerzity v Bochumi.
 • Prověříme možnost vybudování  tunelu pro chodce a cyklisty mezi parkem Maxe van der Stoela a Novým Světem.

Břevnov

Břevnov

Život v Břevnově je v tom nejlepším slova smyslu determinován příjemnou zelení, areály Ladronka a Hvězda. Proto je Břevnov oblíbenou volnočasovou destinací a je třeba o tuto dispozici, jejíž součástí je i veřejná zeleň, patřičně pečovat. Je zde také velké množství bývalých hospodářských usedlostí, z nichž už dnes žádná neslouží svému původnímu účelu nebo se z nich dochovalo pouze torzo. Mezi nejznámější patří právě Ladronka, která dnes slouží jako restaurační zázemí celého areálu a další jsou například Kajetánka, Šleiferka, Spiritka, Petynka, Hybšmanka, Kneislovka, Tejnka nebo Většin.

Na území Břevnova funguje množství školských zařízení, k urgentnímu řešení jsou nyní kapacity škol ZŠ Jana Amose Komenského a ZUŠ Jana Hanuše. Obě sdílí jeden objekt, kam se ale nevejdou. Bližší podrobnosti ohledně našeho plánu pro školství na Břevnově se můžete přečíst v programových prioritách PRAHY 6 SOBĚ. Velkým tématem Břevnova k řešení je doprava, obzvláště pak obrovské přetížení oblasti Malovanky a výjezdů z tunelu. Budeme také usilovat o zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun, a to na celé území Prahy 6.

 • Prověříme možnost dostavby druhého vestibulu stanice metra Motol s výstupem u Kauflandu. Metro by se velmi přiblížilo obyvatelům Bílé Hory, kteří k němu prakticky nemají přístup.
 • Podpoříme rekonstrukci a dostavbu Polikliniky Pod Marjánkou dle vypsané architektonické soutěže.
 • Propojíme Malovanku s areálem Strahov tramvají.
 • Vybudujeme kvalitní veřejný prostor s nádherným výhledem na Prahu, a to na konečné stanici nově budované tramvajové trati na Strahov.
 • Podpoříme tvorbu územní studie a regulačního plánu pro stadion Strahov, s následným vypsáním architektonické soutěže na jeho revitalizaci.
 • Podpoříme dokončení projektu rekonstrukce Bělohorské ulice.
 • Budeme usilovat o zpracování studie proveditelnosti k nové okružní lince metra O, která by měla mít jednu ze stanic v Břevnově.
 • V Praze 6 byla dlouhodobě neukotvena ZUŠ Jana Hanuše, která nyní konečně získá svoji vlastní budovu na Bělohorské ulici, výměnou za soukromou školu. Veřejný zájem je na prvním místě. Budeme prosazovat uvolnění kapacity pro rozrůstající se Základní a mateřskou školu Jana Amose Komenského.

Veleslavín

Veleslavín

Někdejší vesnice si místy drží svůj původní charakter. Především prodloužením metra a rekonstrukcí železnice na Kladno ale získává na širším významu. Budoucí podoba dopravního uzlu Nádraží Veleslavín vzešla z průlomové architektonické soutěže.

Na novou náplň čeká i budoucí druhé společenské centrum oblasti – zámek Veleslavín, jenž v roce 2022 získá do majetku hlavní město. Na místě staré teplárny vznikne soukromá bytová výstavba, jejíž podobu a návaznosti bude třeba pohlídat tak, aby pro své okolí byla více přínosem než ztrátou.

 • Prosadíme smysluplné využití zámku Veleslavín i dalších památkově chráněných objektů v jeho areálu a také jeho zahrady. Zároveň budeme prosazovat jeho zpřístupnění pro veřejnost.
 • Posílíme spolupráci s FTVS Univerzity Karlovy tak, aby se její areál ve Vokovicích rozšířil a mohl tak ve větší míře sloužit i veřejnosti.
 • Podpoříme modernizaci železnice Praha-Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, s tunelovým vedením střešovickým masivem.
 • Podpoříme vznik tzv.”Zelené radiály” v trase Buštěhradské dráhy mezi nádražím Veleslavín a Stromovkou.

Vokovice

Vokovice

Ve Vokovicích vidíme tři hlavní výzvy. Je zde celoměstsky významná přírodně-rekreační oblast Šárky s její vodní nádrží Džbán, nad jehož okolím vedení městské části Praha 6 i hlavního města Prahy ztratily kontrolu před deseti lety. Je třeba nepolevit v úsilí získat tyto pozemky zpátky do držení města a upravit je pro plnohodnotný a celoroční rekreační provoz.

Sídliště Červený Vrch, rozdělené Evropskou třídou, potřebuje komplexní přístup a správu – jak z hlediska péče o veřejná prostranství, tak citlivý urbanismus. Příležitost pro tuto čtvrť skýtá také nové řešení železničního spojení do Kladna a na Letiště Václava Havla.

 • Prosadíme uskutečnění “zapadlého” projektu lávky přes Horoměřickou ulici a propojíme tak Hanspaulku s Červeným Vrchem.
 • Podpoříme urbanisticko-architektonickou soutěž, a to v návaznosti na participační projekt MČ Prahy 6 – Osa Červený Vrch.
 • Zkultivujeme veřejné prostranství před OC Šárka (Billa) na jedno z  budoucích center sídliště Červený Vrch.
 • Prověříme možnost odkupu pozemku a budovy služebny od Policie ĆR. Je to ideální místo pro rozšíření kapacity školky, případně pro spolkové bydlení.
 • Jednopodlažní objekt DPP (trafostanice pro tramvajovou síť a dva obchodní prostory) přestavíme na komunitní centrum sídliště Červený Vrch, které zároveň poslouží jako výchozí bod pro cesty do Šáreckého údolí.
 • Zkultivujeme a lépe zpřístupníme pěší a cyklistickou stezku do Šáreckého údolí.
 • Skrze Pražské společenství obnovitelné energie podpoříme instalaci solárních elektráren na ploché střechy sídliště Červený Vrch a posílíme tak naši energetickou bezpečnost, udržitelnost a soběstačnost.

Liboc

Liboc

Liboc je městská čtvrť a katastrální území Prahy nedaleko od krajinné oblasti Divoká Šárka a obory Hvězda. Do jejího katastru patří stará část Dolní i Horní Liboce, dále obora Hvězda, bývalé polní tratě V zahradách a U křížku a západní část Divoké Šárky. Liboc je součástí městské části Praha 6.

Vzdělání je pro nás na prvním místě, proto po vypršení nájemní smlouvy již neprodloužíme smlouvu s PBIS (Prague British International school) a budovu využijeme pro školství  Prahy 6. Sportoviště na její zahradě MUSÍ sloužit i místním. Kapacity ZŠ Dědina jsou dlouhodobě na hranici únosnosti a waldorfská větev by si zasloužila svébytný školský prostor. Nejlepším řešením bude umístění v rámci areálu Veleslavínského zámečku, který nyní získalo hlavní město Praha v rozsáhlé směně.

 • Schubertova vila se zahradou v Libocké ulici, kterou roku 1871 navrhl architekt Zdenko Schubert von Soldern pro svého bratra advokáta JUDr. Eduarda Schuberta, je unikátní ukázkou stylu  italské předměstské vily, vycházející z tradice renesanční a antické architektury. Areál domu se zahradou jsou od roku 1958 chráněny jako nemovitá kulturní památka. Po roce 1990, kdy byla vila privatizována, jejímu majiteli nevyšly megalomanské plány s její přestavbou na penzion a od té doby chátrá. Pokusy politiků a úřadů o zjednání nápravy dosud selhávaly. Zasadíme se o to, aby tato unikátní vila, která na území Česka nemá srovnání, byla zachráněna pro budoucí generace.
 • Ráz území bude měnit i plánovaná výstavba tramvajové trati na Dědinu. V rámci těchto změn je třeba aktivní účast místních obyvatel na plánovaných změnách.

Ruzyně

Ruzyně

Ruzyně je nejzápadnější částí Prahy 6, její velikost je do velké míry dána letištěm Václava Havla, které zabírá dvě třetiny z 15 km² rozlohy Ruzyně. Po Horních Počernicích je druhou největší pražskou čtvrtí. Hranice Ruzyně je obklopena mnoha obcemi Středočeského kraje a Libocí, která je součástí Prahy 6.

Na jejím území se nacházejí zajímavé stavby, například už zmíněné Letiště Václava Havla, sídliště Dědina, památník bitvy na Bílé hoře, železniční stanice Ruzyně, obchodní centrum, věznice a další můžou v nových rozvojových zónách vzniknout. Nejdále v transformování území z brownfieldu na nové sídliště je projekt Nové Ruzyně, kam se má nastěhovat až 5 tisíc nových sousedů. Pro PRAHU 6 SOBĚ je prioritou dostupnost veřejného školství, dobrá dopravní obslužnost a s tím spojená spolupráce developera a města, takzvaná kontribuce v území. Letiště nechceme rozšiřovat s ohledem na životní prostředí a zejména kvůli kvalitě života obyvatel, kteří v okolí letiště žijí. Jsme přesvědčeni, že budoucnost přepravy na kratší a střední vzdálenosti spočívá v rychlých vlakových spojeních. Navíc cesta vlakem znamená úsporu emisí CO2 až o 70 – 90 % ve srovnání s cestou letadlem.

 • ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA NEPODPORUJEME ✈️⛔
 • Podpoříme výstavbu terminálu Dlouhá Míle, s vlakovou stanicí a  P+R parkovištěm.
 • Zahájili jsme výstavbu tramvajové trati z Divoké Šárky podél sídliště Dědina až k nové bytové výstavbě při Drnovské.
 • V návaznosti na novou tramvajovou trať u křížení ulic Drnovská a Vlastina nový parkovací dům pro místní.
 • Skrze Pražské společenství obnovitelné energie podpoříme instalaci solárních elektráren na ploché střechy sídliště Dědina a posílíme tak naši energetickou bezpečnost, udržitelnost a soběstačnost.