Program pro jednotlivé lokality Prahy 2

P2S-mapa-weboptim

Sousedská kandidátka na radnici Prahy 2 a na magistrát

 

Co chceme

Když se spojíme, dokážeme velké věci. Praha 2 je krásná a rádi tu žijeme. Zároveň ale všichni víme, že má naše městská část na víc. Proto jsme se jako sousedé dali dohromady a chceme po 16 letech na naší radnici změnu.

Přejeme si, aby Praha 2 byla ke svým občanům více přátelská. Aby podporovala občanské aktivity, pomáhala slabším a péče o veřejný prostor pro ni znamenala víc než jen běžný úklid. Chceme, aby projekty – jako třeba rekonstrukce parku – byly plánované ve spolupráci s místními, kteří přece nejlépe vědí, co je u nás potřeba.


Veřejný prostor a ulice

 • Chceme městskou část, která je průchodná pro všechny: vozíčkáře, maminky s kočárky, cyklisty, automobilisty i pěší. Bezbariérové a prostupné město je předpokladem pro spokojený život všech!
 • Rekonstrukce chodníku by neměla být překvapením: budeme jasně a včasně informovat o plánování uzavírek a rekonstrukcí ulic.
 • Praha 2 je výstavní městskou částí a takovou ji chceme mít: častý úklid je samozřejmostí, stejně jako antigraffiti program. Součástí našeho programu bude i legální graffiti zeď.
 • Budeme plánovat tak, aby celek dával smysl: Praha 2 není ostrov, ale je nedílnou součástí užšího centra Prahy. Netýká se to jen plánovaných oprav, ale i nově vznikajících projektů.
 • Propojíme vybrané městské parky: Praha 2 má několik parků, které by stálo za to spojit do větších celků. Sestavíme efektivní plán, jak zklidnit vybrané zóny, a rozšíříme zelené plochy.
 • Využijeme potenciál vnitrobloků: spustíme projekt mapování vnitrobloků v majetku městské části a možností jejich rozvoje. Prostřednictvím nové pozice facilitátora komunikace pak pomůžeme rozmýšlet revitalizaci vnitrobloků v jiných typech vlastnictví. Vždy s respektem k tomu, co by si v místě přáli obyvatelé přilehlých domů.
 • Čistota chodníků je pro nás priorita: chceme rozšířit počet míst, kde je možné si vzít sáčky na psí exkrementy. Zachováme systém pravidelného čištění chodníků.
 • Vybudujeme hřiště pro čtyřnohé miláčky: agility park je důležitým místem pro psy a jejich majitele. Dojde tak k vyčlenění vlastního prostoru, kde bude možné se v klidu věnovat tréninku a výchově psů. Zároveň tím zajistíme větší bezpečí v jiných částech parků.
 • Chceme nastavit systém pravidelné péče o naši zeleň: stromy poskytují tolik důležitý stín a snižují teplotu v ulicích. Potřebují ale pravidelnou péči. Vysadíme nové a vhodné stromy do našich parků a zavedeme systém následné údržby. Podpoříme další výsadbu do ulic a proměnu nových ulic v aleje. V parcích instalujeme komunitní kompostéry na bioodpad.
 • Veřejný prostor by měl být funkční, ale i tzv. obytný: každodenní pohyb v ulicích naší městské části by měl být příjemný. Zapojíme do obnovy ulic urbanisty a další odborníky a podpoříme zlepšování „obytnosti“ veřejného prostoru (šachové stolky, sousedské venkovní předzahrádky, prvky na hru a sport, odpočinková místa atp.).

Otevřená radnice a efektivní správa

 • Chceme pro Prahu 2 moderní a otevřený (transparentní) úřad, který místním občanům poskytuje kvalitní a rychlé služby a zároveň je jednoduše kontrolovatelný.
 • Zajistíme vyrovnaný rozpočet městské části a investujeme do projektů, které přinesou benefity obyvatelům Prahy 2. Přidáme se do aplikací, jako je Cityvizor (https://cityvizor.cz/), pro snadnou kontrolu hospodaření a rozpočtu.
 • Vytvoříme nástroje pro systematické zapojování obyvatel: zřídíme pozici koordinátora participace a zavedeme participativní procesy v rámci územního a městského plánování a návrhů parků. Při plánování velkých územních projektů zajistíme důslednou a širokou participaci všech zájmových skupin. Navýšíme také částku pro nový ročník participativního rozpočtu a projekt řádně zpropagujeme, aby bylo možné vítězný návrh realizovat.
 • O (komerční) majetek ve vlastnictví městské části se postaráme hospodárně a transparentně. Otevřeme jednání o účelnějším využití nejenom Vinohradské tržnice.
 • Podpoříme podnikatele: zjednodušíme povolování předzahrádek a komunikaci s úřadem. Zároveň ale budeme hlídat, aby se zohledňovaly různé představy o využívání veřejného prostoru.
 • Zajistíme, aby podněty od občanů byly jasně dohledatelné a bylo vidět, jak se s nimi pracuje (například pomocí aplikace Změňte.to).
 • Zavedeme pravidelná otevřená setkání s radou a starostou/starostkou. Otevřeme zastupitelstva pro diskuze.
 • Zpracujeme výstupy a data radnice ve formátu otevřených dat tak, aby je mohl kdokoliv navštívit, zkoumat a využívat.
 • Zajistíme jasné a transparentní informace o veřejných zakázkách. Všechny smlouvy zveřejníme v registru smluv nad rámec zákona a umístíme je na webové stránky radnice.
 • Zpřehledníme webové stránky městské části.
 • Přetvoříme radniční noviny do nového, atraktivnějšího formátu: chceme, aby místní noviny lépe reflektovaly každodenní život naší městské čtvrti a věnovaly se různým místům, jevům a osobnostem, které tvoří Prahu 2.
 • Podpoříme důslednou práci městské policie ve vymáhání stávajících pravidel, především v otázkách dodržování nočního klidu, parkování a dalších věcí, které často pálí.

Bytová a sociální politika

 • Budeme pečovat o bytový fond: pronajmeme 444 prázdných obecních bytů. Dáme je do pořádku, aby se v nich dalo normálně bydlet. Část z nich upravíme nebo vyměníme za bezbariérové. Zrychlíme rekonstrukce a následný pronájem těchto bytů. Neprodáme už ani jeden městský byt! Budeme naopak bytový fond postupně obnovovat a rozšiřovat.
 • Vybudujeme více míst pro mezigenerační dialog. Podpoříme model propojování institucí pro nejmladší a nejstarší. Chceme vytvářet příležitosti pro výměnu dojmů napříč generacemi. Mezigenerační dialog je důležitý pro soužití v jedné čtvrti. Aktivním seniorům nabídneme zapojení se do veřejného života prostřednictvím radnice.
 • Rozšíříme systém terénních pečovatelských služeb a možností profesionální domácí péče. Pečovatelská služba musí být dostupná 24/7 a poskytovat široké spektrum služeb: pečovatelské služby, rozvoz jídla a různé nabídky denní aktivity.
 • Sociální služby přizpůsobíme potřebám klientů.
 • Podpoříme rodinné pečující vznikem Centra pro rodinné pečující, kde nabídneme podporu a pomoc zdarma. Podpoříme také organizace, které se tématem zabývají.
 • Nechceme nový exkluzivní domov pro seniory postavený z veřejných peněz, který má být v rukou soukromého poskytovatele a kde nelze zaručit dostupnost péče a kapacit pro občany Prahy 2. Podpoříme terénní péči a navýšíme stávající kapacity.
 • Rozvineme na dvojce psychosociální péči. Také se zasadíme o řádný rozvoj paliativní péče. Podpoříme vznik celopražských odlehčovacích zařízení a vznik terénních multidisciplinárních týmů.
 • Cíleně podpoříme seniory a domácnosti s dětmi ve finanční tísni, aby nepřicházeli o střechu nad hlavou. Pomůžeme jim využít stávajících příspěvků tak, aby nemuseli přijít o své domovy.

Školství

 • Budeme podporovat předškolní zařízení pro malé děti – podpoříme dětské skupiny, nízkoprahové rodičovské kluby a vzájemnou výpomoc rodičů. Najdeme prostory pro novou školku, aby se nestávalo, že jsou některé děti z Prahy 2 odmítnuty například jen z důvodu nižšího věku.
 • Chceme flexibilnější, kvalitnější a vstřícnější jesle, kde bude možnost docházet jen několik dní v týdnu bez doplatků.
 • Budeme dále investovat do školních budov, v současnosti zejména s ohledem na zvyšující se ceny energií. Nová okna, zateplování nebo solární panely na nepohledových částech budov přispějí rovněž k informování žáků o probíhající klimatické změně. Pokusíme se také pro školy získat další prostory, kde by děti mohly provozovat sportovní aktivity – může se jednat o místní sokolovny nebo sportoviště u Slovenské.
 • Školám pomůžeme s přebujelou administrativou, aby se ředitelé mohli věnovat především vedení pedagogického sboru, a ne správě budov, jídelnám nebo webovým stránkám. Pro nejlepší pedagogy vyčleníme finance na mimořádné odměny.
 • Školy mohou sloužit jako místo pro všechny generace. Podpoříme seznamovací a další akce ve školách, aby se zde setkávaly nejen děti, ale i jejich rodiče nebo prarodiče.
 • Rozšíříme nabídku školních kroužků, aby reflektovala přání žáků a rodičů. Každý žák by měl mít možnost navštěvovat alespoň jeden kroužek v rámci družiny, na který významně přispěje městská část.
 • Investujeme do kvalitní výuky cizích jazyků. Podpoříme ve školách rodilé mluvčí cizích jazyků pro druhý stupeň. Významně také navýšíme finance na zahraniční pobyty žáků základních škol, tak aby každý žák minimálně jednou za školní docházku pobýval v zahraničí. Podobně budeme podporovat i naše ředitele a učitele, aby se mohli seznámit s moderním vzděláváním v zahraničí.
 • Koronavirová pandemie, válka na Ukrajině, zdražování, i to ovlivňuje naše děti. Poskytneme školám dotace na školní psychology, kteří svůj čas budou věnovat individuálním problémům, kterým musí naše děti každodenně čelit. Sociální práce může probíhat přímo ve škole.

Kultura, sport a volný čas

 • Chceme rozběhnout živější kulturní politiku: kulturní politika se musí nejen zaměřovat na ochranu našeho dědictví, ale měla by i reflektovat a podporovat současnou kulturu. Navýšíme prostředky pro kulturní granty, aby se z Prahy 2 stala nejen výstavní, ale i kulturní část Prahy.
 • Zvýšíme podporu pro komunitní spolky, které tvoří páteř každé moderní městské části. Vytvoříme pozici pro participaci a spolkovou činnost, aby se lidé měli na koho obracet.
 • Vytvoříme platformu, která bude sdružovat všechny kulturní aktéry Prahy 2 od divadel přes kina až po hudební kluby a další instituce. Zvýšíme tak povědomí o akcích konaných na území naší městské části a zároveň umožníme aktérům spolupracovat a koordinovat své akce.
 • Zvýšíme kvalitu mimoškolních aktivit, které nabízejí střediska spadající pod městskou část.
 • Podpoříme místní mladé sportovce vybudováním nových bezúdržbových sportovišť, jako je například skatepark.
 • Vypíšeme urbanistickou studii na využití bývalého házenkářského hřiště a nynějšího parkoviště vedle budovy TJ Sokol.
 • Podporujeme zachování historicky důležitých a cenných sportovišť, jako je Kuželna nebo tenisové kurty nad hlavním nádražím.

Doprava

 • Chceme zvyšovat pěší prostupnost: vypracujeme studii úpravy křižovatky náměstí Míru, kam zakomponujeme přechod z Náměstí Míru na Korunní.
 • Zajistíme větší bezpečí na tramvajových zastávkách: upravíme tramvajové zastávky v Ječné a Šumavské, aby byly bezpečnější. Nezapomeneme ani na zastávku Svatoplukova v Nuslích.
 • Dohlédneme na rekonstrukce železniční tratě v Nuslích: naší prioritou jsou požadavky místních. Chceme znát plány Správy železnic na odhlučnění tratě a rekonstrukční práce.
 • Propojíme Nusle a Vinohrady autobusovou linkou.
 • Rozšíříme systém cyklostezek a tam, kde to půjde, přidáme cykloobousměrky.
 • Rozšíříme záběr sdílené dopravy (Rekola, carsharing), ale nastavíme pravidla tak, aby koloběžky neobtěžovaly chodce a občany.
 • Zklidníme dopravu na vybraných místech na 30 km/h, zejména u škol a školek.
 • Zaměříme se na hluk z dopravy obecně, ať už z železnice, nebo automobilů, tramvají apod., a budeme hledat cesty k jeho minimalizaci. Posvítíme si na nadměrný hluk hlavně v noci.

Náš tým pro Prahu 2

Antonín Kokeš

spoluzakladatel PRAHA 2 SOBĚ, podnikatel, pekař

Jsem podnikatel, založil jsem firmu Albi a Antonínovo pekařství. Přál bych si, aby se občané více zapojili do místní politiky. Moje priority jsou školství, doprava a bezpečné ulice.

Lukáš Teklý

autor petice proti kácení stromů v ulici Na Smetance

Narodil jsem se a vyrostl na Praze 2. Živím se jako ekonom, nyní na Ministerstvu financí. Ve volném čase hraji na violu. Chci, aby Praha 2 využívala svěřený majetek efektivně, aby nehospodařila se ztrátou. Chci, aby děti na Praze 2 měly hezká hřiště se stromy a možnost chodit do nejlepších školek a škol.

Jana Bašusová

projektová manažerka

Jsem máma dvou holčiček z Nuslí. Mám pracovní zkušenosti z investičních projektů včetně rekonstrukcí historických budov. Na ty bych ráda navázala. Chci na Praze 2 snížit hlukovou zátěž, propojit Vinohraďáky, Nuseláky, Podskaláky a Novoměšťáky a zachovat genius loci posledních zákoutí Prahy 2.

Robert Basch

ředitel nadace s mezinárodními kořeny, lokální politikou se už zabýval jeho táta v pozici starosty Praha 2

Na Dvojce jsem se narodil a krom pár let zde žiju. Jsem táta, manžel, jezdím na divoké vodě, chodím po horách a rád si čtu. Věnuji se rozvoji občanské společnosti. Chci Prahu 2 rozvíjet, ne jen udržovat. Chci čisté ulice, silné sociálni služby, živý občanský život.

Johana Pscheidtová

grafička se zkušeností z veřejné správy v Barceloně

Mou profesí je grafický design. Chtěla bych, aby Praha 2 naslouchala svým občanům a brala vážně jejich připomínky. A aby aktivně řešila problém s nedostupností bytů a inspirovala se ostatními evropskými městy, kde se již projekty na zmírnění krize bydlení rozjely.

Michal Tobrman

učitel a spoluzakladatel komunitní zahrady Smetanka

Jsem vinohradský rodák, středoškolský učitel dějepisu, a především otec tří dětí. Rád bych, aby Praha 2 lépe pečovala o veřejný prostor a rozvíjela komunitní aktivity.

Jan Faltys

zakladatel sportovně-kulturního centra v Riegrových sadech

Jsem spolumajitelem několika pražských kulturních center od Letné po Vinohrady. Ve svém volném čase cestuji a vařím. Chci, aby Praha 2 byla moderní městskou čtvrtí, která podporuje mladší ročníky v seberozvoji a zároveň nezapomíná na své starší obyvatele.

Antonín Hamřík

specialista v oblasti financí a IT, zakladatel společné zahrady ve vnitrobloku v Chodské

Mám to štěstí, že žiju s rodinou v nejkrásnějším městě na světě, na Praze 2. Doposud jsem se komunitně staral pouze o naši zahradu ve vnitrobloku. Rád bych ale pomohl i dalším sousedům. Chci zajistit, aby Vinohradská tržnice sloužila zase všem lidem tak, jak má – jako tržnice.

David Pirner

partner mezinárodní poradenské společnosti

František Vnouček

IT specialista

Do PRAHA SOBĚ mě přivedlo soustavné naříkání stávajícího vedení radnice, proč nejde to či ono. Chci to vzít za druhý konec, překážky se mají řešit a ne se na ně vymlouvat.

Jiří Mach

provozní ředitel veřejné výzkumné instituce

Pracuji jako provozní ředitel ve výzkumné instituci. Po práci pak nejraději trávím čas v parku nebo v přírodě. Chci pro Prahu 2 zelené ulice, koncepčně řešené parky a spojené vnitrobloky.

Pavlína Gjurič

zaměstnankyně ministerstva zahraničních věcí

Jsem máma dvou dětí, po rodičovské se budu vracet do práce na Ministerstvu zahraničních věcí. Chci, aby Praha 2 řádně hospodařila se svým bytovým fondem a aby část svých bytů vyměnila za bezbariérové. Chtěla bych, aby se okolí Botiče na Folimance stalo přírodní oázou.

Naše priority

1. Vrátíme Vinohradskou tržnici lidem

Tržnici znovu oživíme kulturou a obchody, ve kterých se budou moci setkávat a nakupovat místní.

Vinohradská tržnice se stala pavilonem prázdných chodeb a obchodů s luxusním nábytkem. Tato honosná budova svěřená do vlastnictví obce Prahy 2 by ale měla být místem setkávání, nákupů a dobrého jídla pro každého návštěvníka. PRAHA 2 SOBĚ ji opět oživí farmářskými trhy, restauracemi a kulturou.

Na místě bývalé továrny na mlýnské stroje byla roku 1903 otevřena tržnice pro 100 stánků pro prodej potravin, prodávaly se zde především tradiční masné a mléčné výrobky, vejce, ovoce a zelenina. Tato budova, navržená architektem Antonínem Turkem tak, aby sloužila jako místo setkávání místních obyvatel, se v současné době stala pavilonem prázdných obchodů a sedaček.

Přestože by tržnice měly sloužit pokud možno co nejvíce lidem. Ta naše nyní bohužel, snad kromě potravin a květinářství, z velké části zeje prázdnotou. Kavárna, která na místě ještě donedávna fungovala, je už také zavřená. Tržnice byly, jsou a budou potřeba jako místo obchodu v každém větším městě. Obliba současných farmářských trhů je toho důkazem. Naše Vinohradská tržnice, svou secesní krásou a vznešeností ukazuje, jak si naši předkové takových míst vážili. Krása a vznešenost je důležitá a my velmi oceňujeme, že je budova naší tržnice opravená a důstojná a doplňuje malebnost Vinohrad.

Nápad vyčlenit Vinohradskou tržnici jako prostor pro prodej luxusního nábytku možná zapadá do konceptu dalších obchodů na Vinohradské třídě a zřejmě může být i velmi výnosným podnikatelským záměrem, ale městské budovy by měly být hlavně přínosem pro místní. Díky bezbariérovému přístupu má obrovský potenciál k pořádání kulturních akcí. PRAHA 2 SOBĚ přivede obchody, farmářské trhy a kulturu zpátky do Vinohradské tržnice.

PRAHA 2 SOBĚ zajistí, aby Vinohradská tržnice znovu sloužila účelu, ke kterému byla postavena. Podpora občanské vybavenosti patří totiž mezi základní povinnosti obce. Změníme skladbu obchodů doplněním o koutky s dobrým jídlem, obchůdky s potravinami a kvalitními výrobky a zavedeme využívání prostoru pro různé kulturní akce a kryté farmářské trhy, aby se mohly konat za každého počasí.

Inspirací pro toto místo mohou být známé jídelní haly ve městech jako Berlín, Barcelona, či Lisabon, které se těší vysoké přízni návštěvníků a propojují koncept trhu, designu, kulturních eventů a jídla pod jednou střechou. Naše tržnice by mohla být využívána obdobným způsobem, aby měla popularitu, kterou si zaslouží.

2. Bezpečná cesta do školy a školky

Trasy dětí do škol a školek uděláme bezpečnější.

Každodenní cesty do škol a školek musí být bezpečné. Zrevidujeme veškeré trasy dětí do škol a školek, včetně míst, kterými děti chodí během výuky například na hřiště. Zajistíme jejich bezpečný pohyb. Zaměříme se na odstranění bariér, které brání v pohybu jak rodičům s kočárky, tak i seniorům a hendikepovaným osobám. Chceme žít ve městě, které je bezpečné, přístupné a přátelské.

Pokud se škola či školka nachází v ulici s automobilovou dopravou, měla by zde být omezena maximální povolená rychlost. Chodníky musí být dostatečně široké s obrubníkem a nájezdy. Nesmí chybět přechody a výstražné dopravní značení o zvýšeném pohybu dětí. V blízkém okolí škol by neměla být žádná temná a zanedbaná zákoutí.

Pro rodiče, kteří nemají možnost přivést děti jinak než vozem, musí být v blízkosti školy a školky prostor pro bezpečné zastavení a vypravení dítěte až do budovy. Při budování přechodů pro chodce jsme schopni navázat na práci kolegů z PRAHA SOBĚ v Radě hlavního města Prahy. Chceme odstraňovat bariéry a maximálně snížit četnost míst, kde chodníky nejsou průchozí vinou nevhodného parkování.

Aby naše úsilí bylo užitečné, zapojíme ředitele škol a školek, zapojíme rodiče. Vytvoříme komunikační platformu ke sběru podnětů a připomínek. Vypracujeme s pomocí odborníků návrhy řešení, které budeme s veřejností komunikovat a budeme reagovat na zpětnou vazbu.

3. Opravíme 440 prázdných bytů

Každý sedmý byt ve správě Prahy 2 je nyní prázdný! Byty pronajmeme a opravíme.

V této situaci, kdy jde o souběh krize bydlení a války na Ukrajině, těchto 440 obecních bytů představuje naprostou prioritu. Středopravá koalice ODS-TOP09-ANO svým (ne)konáním počet nepronajatých bytů ještě navýšila o několik desítek.

V řeči čísel se jedná o 15% bytového fondu Prahy 2 a přibližně 1500 lidí, kteří by se mohli stát našimi spoluobčany a sousedy, ale díky důvodům jasným jen současné koalici se tak zatím nestalo. Praha 2 takto přichází o 50 milionů ročně, které by se mohly investovat dál do jejího rozvoje – více peněz na úklid ulic, více peněz na starost o naše parky nebo více peněz do participativního rozpočtu. Pro představu – za tuto částku by se dalo postavit několik dětských hřišť, vybudovat 250 chytrých laviček nebo do ulic vysadit 500 stromů.

Opravené byty nejsou důležité pouze z pohledu vyššího rozpočtu, ale také velmi důležité z pohledu rozvoje celé městské části. Městský bytový fond se může stát klíčovou kartou pro naši budoucnost – chceme kvalitní školy s kvalitními učiteli? Byty pro pedagogické pracovníky se mohou stát zajímavou pobídkou. Chceme bezpečnou čtvrť a strážníky v ulicích? Musíme mít byty, které jim můžeme nabídnout. A to stejné platí i například pro hasiče.

Řešení je několik – za prvé se nemusí čekat na spřátelené a spřízněné firmy, díky kterým se opravy bytů prodlužují a oddalují. Za druhé by si opravy mohli provádět sami nájemníci při dodržení standardů pro opravy Prahy 2. Tyto opravy by jim byly odečteny od výše nájemného a navíc by se tím podpořil vztah k dané nemovitosti a zajistila dlouhodobost pronájmu. Spokojený nájemník je bezproblémový nájemník!

Každému z nás se může přihodit to, že se vlivem nemoci či úrazu dostane do situace, kdy bude potřebovat bezbariérové bydlení. Část prázdných bytů bytom proto chtěli vyměnit či rekonstruovat tak, aby mohly sloužit občanům Prahy 2 s hendikepem.

V důsledku skupování nemovitostí zejména zahraničními investory se drasticky mění celé čtvrti měst. Ceny jsou zcela odtržené od reálných možností občanů a vlastnictví bytů je pro stále více lidí nedostupné, zájem o nájemní byty se zvyšuje a městská část musí disponovat dostatečně velkým bytovým fondem, aby byla schopna zajistit důstojné bydlení svým občanům. Pojďme s tím něco udělat!

4. Omezíme parkování nerezidentů

Zvýšíme počet modrých zón pro místní a budeme vymáhat vyšší pokuty za nelegální parkování.

V návaznosti na výstavby parkovacích domů na okrajích Prahy pod vedením PRAHA SOBĚ začneme redukovat a zdražíme fialové zóny v centru města tak, aby bylo více parkovacích míst pro místní. Na řadě míst na P2 zabírají fialové zóny až 50% parkovacích míst a rezidenti nemají kde parkovat.

Parkování má být přístupné zejména místním obyvatelům, a ne lidem dojíždějícím do centra za prací nebo zábavou. Každé auto v centru Prahy znamená více emisí a více hluku, které obtěžují životy místních. Čím méně aut v centru bude, tím atraktivnější a bezpečnější bude Praha nejen pro život, ale i pro návštěvníky.

Každá minuta hledání volného místa k zaparkování jsou emise, které zbytečně putují do vzduchu, který dýcháme. Stejně jak ta minuta chybí člověku, který hledá parkování pro včasný příchod do práce tak stejně tomu, který z práce přijel domů a chce jít za rodinou. Neokrádejme se zbytečně o svůj čas. Pojďme naučit mimopražské parkovat na okraji Prahy v parkovacích domech a využívat MHD.

Vadí nám laxní přístup současné radnice k nelegálnímu parkování. Pokuty často chodí pozdě a v přepočtu na den jsou cenově srovnatelné s parkovacími místy. Aby modré zóny pro místní fungovaly dobře, je nutné odradit řidiče od nelegálního parkování. Zařídíme efektivnější pokutování nelegálně stojících vozidel, včetně parkování na chodnících, a zlepšíme výběr pokut. Pokuta bude zaslána během 14 dnů od prohřešku. Ve spolupráci s Městskou policií zajistíme lepší vymáhání pokut a nelegálního stání.

Většina aut jezdí každý den jen krátce a zbytek času je zaparkována bez užitku. Podpoříme proto služby sdílení automobilů a motocyklů vyčleněním parkovacích míst, nebo možností parkovat sdílená auta na modrých zónách. Snížení emisí dále podpoříme intenzivním budováním dobíjecích stanic pro elektromobily a plugin hybridy.

5. Budeme kontrolovat dodržování pravidel

Hluk, nepořádek – zajistíme dodržování veřejného pořádku a pravidel.

Praha 2 by měla být sousedská v tom dobrém slova smyslu, kdy soužití nás všech vyžaduje vzájemné dodržování pravidel. Ať už jde o pejskaře, organizátory a účastníky a večerních akcí nebo o noční skupinky v ulicích.

Na Náplavce nebo v Riegrových sadech se konají akce, které nemají hlukové limity a jejichž návštěvníci zejména při cestách domů vytvářejí nadměrný hluk. Městská policie musí být v noci na hlavních trasách přítomna a situaci usměrňovat.

Stejně tak musí mít pořadatelé akcí jasně nastavená pravidla. Reproduktory nemohou být ve večerních hodinách předimenzované, program akcí musí být vytvořen s ohledem k místu konání v občanské zástavbě.

Jak nás podpořit

Každá podpora se počítá a děkujeme za ni!

 

Podpořte naši snahu a společně proměňme Prahu 2.

Jak nás můžete podpořit?

 • Vyvěste si náš banner nebo nám pomozte rozdávat naše noviny. Napište nám na [email protected].
 • Pošlete nám vaše nápady pro lepší Prahu 2, rádi se s vámi spojíme.
 • Podpořte naši kampaň finančně – libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.