Co potřebuje Praha 9

Na území Prahy 9 se v oblasti Hloubětína a Vysočan nachází největší pražský brownfield*, kde se už brzy usadí na 30 tisíc nových sousedů. Počet obyvatel dosud 60tisícové Prahy 9 tak vzroste o celou polovinu do velikosti Hradce Králové nebo Ústí nad Labem. Tato změna bude mít dalekosáhlé důsledky pro každodenní životy dnešních obyvatel i nově příchozích.

 • Už dnes je potřeba myslet na zajištění dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách, včetně zřizování nových škol, a péčí o kvalitu výuky na zdejších školách zabraňovat spádové turistice.
 • Už dnes je namístě řešit dostupnost zdravotní péče tak, aby v budoucnu místní nemuseli dojíždět za praktickým lékařem, pediatrem nebo zubařem desítky kilometrů.
 • Už dnes je vhodné se zabývat budoucností dopravy a myslet nejen na chybějící parkovací místa, ale i vytvářet odpovídající podmínky pro nemotorovou dopravu a dbát na prostupnost území pro pěší.
 • Už dnes nesmíme zapomínat na omezené množství zelených ploch pro trávení volného času, které již teď o víkendech praskají ve švech, a zajistit jejich rozšíření i pravidelnou údržbu.
 • Už dnes musíme sázet stromy odolné proti suchu, které nám poskytnou stín během dlouhých vln veder, které nás čekají.
 • Právě dnes je potřeba přicházet s návrhy řešení energetické krize, která musí být inovativní, lokální a výhodná pro místní občany.
 • Už dnes nesmíme podceňovat váhu otevřené komunikace s občany a jejich maximálního zapojení do rozhodování o budoucnosti naší městské části.

* zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný objekt, který už neslouží původnímu účelu a je nutná jeho regenerace

Co chceme společně dokázat?

 • Chceme, aby společně s novými byty byla koncepčně řešena i místní infrastruktura
 • Chceme dostatečný počet míst ve školkách a školách
 • Chceme, abychom za dětskými lékaři nemuseli dojíždět jinam
 • Chceme, aby vznikla nová místa pro setkávání sousedů
 • Chceme, aby se dál rozvíjely služby pro seniory
 • Vytvoříme funkci městského architekta, který rozvoj městské části bude řídit a koordinovat a zaměří se i na aktuální zlepšení veřejného prostoru v současné stabilizované zástavbě
 • Budeme se podrobně věnovat nejen centrálním lokalitám, ale i problémům uvnitř sídlišť a v okrajových částech, které bývají často opomíjeny

Naše vize pro jednotlivé čtvrti Prahy 9

VIZE PRO LEPŠÍ PROSEK A STŘÍŽKOV

Proměna okolí stanice metra Prosek na hlavní prosecké náměstí, odstranění obřích světelných billboardů, upravená zeleň a pořádek také ve vnitroblocích, zřízení veřejných toalet, revitalizace zahrady městské knihovny Prosek, parkování o víkendech zdarma.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Budeme bránit dalšímu zahušťování sídlišť a jejich dalšímu urbanistickému znehodnocování. Budeme usilovat o zachování charakteru oblastí se stávajícími rodinnými domy (Krocínka, Starý a Nový Prosek, Starý Střížkov).
 • U nové zástavby budeme prosazovat co největší podíl občanské vybavenosti včetně běžných služeb a nových parkovacích míst, stejně jako systémové řešení dopravní obslužnosti. V návaznosti na nová celopražská pravidla pro příspěvky developerů na infrastrukturu a občanskou vybavenost, nastavíme a budeme vymáhat zásady transparentní a férové spolupráce také na Praze 9.
 • Občany budeme informovat o budoucích stavbách hned od samého počátku a budeme se zajímat o jejich stanoviska na veřejných projednáváních.
 • Investoři, kteří se budou podílet na naplňování potřeb obce a zmírňování negativních dopadů rozvoje, budou moci naopak počítat s maximální součinností při realizaci jejich projektů.
 • Zaměříme se na okolí bývalých center občanské vybavenosti (Královka, Jizerka, Bohušovická, roh Lovosické s Jetřichovickou). V součinnosti s majiteli těchto nemovitostí se budeme snažit také o jejich proměnu, aby už nehyzdila sídliště a znovu poskytovala potřebné služby místním obyvatelům.
 • Pokud nepůjde zabránit další výstavbě v těchto lokalitách, budeme klást důraz na vhodný objem a měřítko nových budov stejně jako na odpovídající občanskou vybavenost.
 • Zasadíme se o proměnu okolí stanice metra Prosek tak, aby mohlo plnit funkci hlavního proseckého náměstí. Prostor před Billou budeme chtít oživit jako místo pro setkávání místních, například pořádáním farmářských trhů. Chceme, aby v podchodu metra pochybný sortiment nahradily prodejny jako pekařství nebo zelenina či služby pro místní.

Veřejný prostor a zeleň

 • Upravenou zeleň a pořádek chceme nejen v parku Přátelství, ale ve všech vnitroblocích Proseku a Střížkova.
 • Zachováme zdravé vzrostlé stromy a zajistíme závlahu nově vysazeným stromům v době tropických dnů.
 • Chodníky musí být dobře udržované a pěší trasy průchodné i pro starší, rodiče s kočárky, děti na koloběžkách a osoby s omezeními pohybu.
 • Vyhlídku v Proseckých skalách lépe napojíme na cestu pod skalami a zajistíme důkladnou údržbu vyhlídky i jejího okolí, tak aby se území stalo plnohodnotnou rekreační zónou.
 • Upravíme přístupové cesty do Klíčovských sadů, tak aby byly dobře dosažitelné z Proseka a Střížkova.
 • Zvýšíme počty laviček a odpadkových košů a zlepšíme jejich údržbu. Nahradíme zanedbané reklamní lavičky.
 • Zahájíme instalaci pítek a mlžítek pro horké dny.
 • Obnovíme odpočinkové zóny s městským mobiliářem i na zapomenutých neudržovaných místech mezi malými panelovými domy.
 • Vytipujeme vhodná místa pro umístění veřejných toalet.
 • Budeme dbát na řádnou péči o umělecká díla uvnitř sídliště.
 • Budeme bojovat proti vizuálnímu smogu včetně odstraňování nelegální reklamy a graffiti.
 • Podpoříme podnikatele, kteří se rozhodnou jít cestou vkusné a vhodné reklamy svého obchodu či provozovny.

Doprava a bezpečnost

 • Budeme jednat o změnách parkování v zónách placeného stání, tak aby se upravilo rozkreslení tam, kde nefunguje (např. v okolí parku Václavka na Střížkově).
 • Budeme usilovat o zavedení parkování zdarma o víkendech a státních svátcích, tak jak je to běžné v jiných městských částech.
 • Vytvoříme chybějící pěší propojení v oblasti Střížkova mezi Domovem mládeže Lovosická, poliklinikou, Prosek Parkem a areálem SK Prosek.
 • Budeme usilovat o zvýšení prostupnosti sídliště pro chodce, například skrz rozsáhlé oplocené areály místních škol.
 • Posílíme bezpečnost v ulicích přidáním chybějících přechodů, úpravou dopravního značení a zpomalujících prvků (např. v bočních ulicích navazujících na okruh Litoměřická / Teplická / Lovosická nebo v oblasti polikliniky).
 • Budeme usilovat o odstranění obřího nebezpečného světelného billboardu.
 • Dojednáme výrazné rozšíření počtu parkovacích míst pro sdílená kola nebo koloběžky.
 • Vytvoříme síť páteřních cyklostezek v rámci sídlišť tak, aby nedocházelo ke kolizím s chodci či dopravou po hlavních tranzitních komunikacích. Budeme dbát na jejich navázání na okolní městské části.
 • Nebudeme tolerovat zbývající herny a související kriminalitu. Zintenzivníme komunikaci s městskou policií a budeme iniciovat pravidelné kontroly rizikových míst (například v okolí Továrny 70).
 • Budeme důsledně kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let.

Kultura a volný čas

 • Zasadíme se o to, aby se z prostor městskou částí zrekonstruované restaurace U Brabců stalo živé kulturně-komunitní centrum pro všechny generace.
 • Vyjednáme revitalizaci zahrady městské knihovny Prosek.

Školství

 • Rozvoj školství neznamená jen zvyšování kapacit, ale také kvality výuky. Chceme, aby naše děti poznávaly svět a ne se pouze biflovaly.
 • Z pozice zřizovatele budeme usilovat o snížení administrativní zátěže ředitelů a učitelů škol tak, aby měli dostatek času a energie na pedagogickou práci.
 • Budeme dbát na zásadní zlepšení stravování ve školních jídelnách.
 • Podpoříme organizaci škol v přírodě každý rok pro každou třídu.
 • U škol vybudujeme dostatečně kapacitní stání pro kola a koloběžky, aby si děti cestou do a ze školy zlepšovaly kondici a odložily mobilní telefony.
 • Budeme klást větší důraz na kultivaci přilehlého okolí škol, jako je například park u Gymnázia Litoměřická.

Vize pro lepší rozvojové Vysočany a Hloubětín

Dobudujeme cyklostezku podél vlakové trati Vysočany – Rajská zahrada, výstavba nového tunelu Hloubětín v místě křížení ulic Průmyslová a Kbelská, posílíme fitness stezky.

Územní rozvoj

Součástí Vysočan jsou obrovská rozvojová území, na kterých vzniká bydlení pro 30 000 obyvatel. Bohužel se tak děje bez provázanosti jednotlivých developerských projektů, bez ohledu na urbanismus celého rozvojového území a bez dostatečného zajišťování místní infrastruktury a veřejných služeb. Této části Prahy 9 je dnes zapotřebí věnovat intenzivní pozornost, aby se s rozvojem území nesnížila kvalita života současných obyvatel Vysočan a lidé, kteří se do nových čtvrtí stěhují, zde mohli dlouhodobě a kvalitně žít.

 • Tvorbu a plánování rozvoje městské části je třeba dělat koncepčně, veřejně a s předstihem. Aktuální informace o plánovaných změnách a výstavbě mají být jednoduše dostupné stávajícím i novým obyvatelům, s aktivním zapojením veřejnosti.
 • Komunikace s developery musí probíhat dříve, než jsou hotové projekty staveb. Je zapotřebí pojmenovávat zájmy MČ a jejích obyvatel.
 • Městská část potřebuje architekta městské části, který bude koordinovat zájmy MČ a jejích obyvatel s přesahem jednotlivých projektů. Musí být garantována předvídatelnost a kompetentnost postupu místních orgánů státní správy a samosprávy.
 • Vnímáme jako důležité dodržovat pravidla transparentních postupů, včetně „metodiky spolupodílu investorů” do území připravené MHLM Praha. Zlepšíme možnosti participace veřejnosti.
 • Dohlédneme na dodržování koeficientu zastavitelnosti v lokalitě bez využití městských pozemků a důkladné zvážení navyšování koeficientů bez adekvátní infrastruktury a kapacity místa.
 • Budeme spolupracovat s developery na přípravě nových projektů veřejné vybavenosti. Je pro nás důležitá dostatečná kapacita škol a školek, zájmových zařízení i sportovišť.
 • Ukotvíme název čtvrti vymezené ulicemi Poděbradská, Kbelská, Kolbenova a Freyova, která se často označuje za „nové” Vysočany, ale zaměňuje se za již existující tradiční čtvrť.

Veřejný prostor a zeleň

 • Ochráníme stávající vzrostlou zeleň a zelené plochy. Zasadíme se o výsadbu stromů a menších rostlin, péči o zeleň a přirozený ráz krajiny.
 • Naplánujeme podchod spojující Kolbenovu ulici – AFI City s Klíčovskými sady, abychom místním obyvatelům zpřístupnili volnočasové plochy dobudujeme cyklostezku podél vlakové trati Vysočany – Rajská zahrada.
 • Otevřeně prodiskutujeme s Klášterem Dominikánů (majitelem zastavitelných pozemků zahrádek ČSZ 99) a majitelem sousedících zastavitelných pozemků (hlavním městem Praha), rozšíření parku Zahrádky pro potřeby narůstající městské části a jejích obyvatel. Prověříme v součinnosti s majiteli možnost změny tohoto území ze zastavitelného na zeleň městskou krajinnou, s cílem zpřístupnění pozemků, proměny v relaxační zónu s přírodními prvky, možností pikniku, grilování a komunitního zahradničení.

Doprava a bezpečnost

 • Aktivně přistoupíme k řešení problémů v dopravě, a to jak místní, tak tranzitní, přímo v návaznosti na novou výstavbu. Je zapotřebí propojit ulice na vhodných místech, podpořit nejen tvorbu P+R, ale i rezidentního parkování v širším okolí bytové zástavby s možností krátkodobého parkování na určených místech.
 • Podpoříme veřejnou i alternativní dopravu jako součást řešení naplněné kapacity komunikací automobilovou dopravou – ve veřejných prostorách místa pro stání kol, půjčování kol, moderní a komfortní koncepce sdílených aut, systém sdílení volných stání.
 • Zasadíme se o výstavbu nového tunelu Hloubětín v místě křížení ulic Průmyslová a Kbelská a úpravu okolí. Opatření pomůže místním i tranzitní dopravě v jedné z nejfrekventovanějších křižovatek Prahy.

Kultura a volný čas

 • Podpoříme aktuální kulturní a sportovní využití prostor areálu Praga a budeme podporovat tyto aktivity i v budoucnu.
 • Vytvoříme prostor pro volný čas skupiny dětí ve věku 10+ – zázemí pro setkávání, aktivní a sportovní vyžití (parkour, skate). Podpoříme sport a aktivní pohyb (hřiště, tělocvičny, aktivní prvky pro pohyb různých věkových kategorií. Posílíme fitness stezky – kapacita „plácků” není využita.
 • Zapojíme sousedy do místního života pro lepší integraci a snížení jazykové bariéry v rámci místní komunity a škol.

Školství

 • Zaměříme se na dlouhodobé plánování nových kapacit mateřských a základních škol nejen v návaznosti na výstavbu školy u Elektry a s ohledem na cílové počty obyvatel, ale i s ohledem na potřeby stávajících rezidentů, včetně přesahu na Hrdlořezy, kde vzdělávací instituce také chybí.
 • Budeme dbát na rozvoj základního školství tak, aby se zároveň s budováním nových kapacit zkvalitňovala výuka. Chceme, aby naše děti poznávaly svět a ne se pouze biflovaly.
 • Z pozice zřizovatele budeme usilovat o snížení administrativní zátěže ředitelů a učitelů škol tak, aby měli dostatek času a energie na pedagogickou práci.
 • U škol vybudujeme dostatečně kapacitní stání pro kola a koloběžky.

Vize pro lepší Nové Vysočany

Spojovací a Vysočanské náměstí příjemnou a zklidněnou městskou zónou, napojení na cesty pro pěší a cyklostezky na Praze 3 a 8, přímé spojení autobusem do centra (Bus 207), pítka a mlžítka v parcích a u dětských hřišť, umělecké objekty ve veřejného prostoru.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • V připravovaném projektu rekonstrukce Kloubových domů chceme ovlivnit způsob využití nových městských bytů, zasadit se o umístění služebny Městské policie a rodinného centra nebo nízkoprahového klubu v objektech.
 • Chceme, aby se po dobudování druhé části Městského okruhu staly ulice Spojovací, Vysočanské náměstí a jejich okolí příjemnou a zklidněnou městskou zónou, přirozeným centrem lokality, nikoli dopravní tepnou.
 • Necháme zpracovat kvalitní studii na revitalizaci lokality a budeme komunikovat s investory při přípravě realizace nových developerských projektů v širším okolí, a to jak směrem k Libeňskému nádraží, tak u projektů nad ulicí Novovysočanská.
 • Chceme se zasadit o vytvoření lokálního multifunkčního centra v místě současné budovy Sokola Vysočany, která je v havarijním stavu. Chceme zde spojit potřeby studentů s potřebami místních obyvatel aby objekt sloužil všem jako v minulosti.

Veřejný prostor a zeleň

 • Budeme dbát na důsledný úklid páteřních komunikací s důrazem na místa s vyšší frekvencí osob (školy, učiliště, parky, autobusové zastávky) a rovněž na pravidelný úklid i v odlehlých místech.
 • Zaměříme se na průběžnou a kvalitní péči o stávající zelené plochy v lokalitě i kultivaci okolí Kloubových domů v návaznosti na jejich rekonstrukci.
 • Začneme lépe udržovat les a lesopark Pražačka na území MČ Praha 9 aby tento úsek navázal na infrastrukturu na území MČ Praha 3 při obnově funkcí lesa.
 • Zřídíme pítka a mlžítka v parcích a u dětských hřišť.
 • Provedeme změnu povrchů chodníků a prověříme možnosti rozšíření zeleně v páteřních ulicích. Podpoříme koncepční rekonstrukce v návaznosti na inženýrské sítě.
 • Budeme prosazovat odstraňování nelegální reklamy a graffiti.
 • Podpoříme podnikatele, kteří se rozhodnou jít cestou vkusné a vhodné reklamy svého obchodu či provozovny.

Doprava a bezpečnost

 • Zasadíme se o prostupnost území. Zajistíme napojení na cesty pro pěší a cyklostezky na Praze 3 a 8 a v souvislosti s rozvojem lokality i na spojení k nádraží Libeň či dokončení chodníků ve směru na Krejcárek a Balabenku.
 • Chceme pěší lávku z ulice Prokopka ke galerii Harfa, což umožní místním být do pár minut přímo na metru Českomoravská.
 • Chceme přímé spojení autobusem do centra (Bus 207).
 • Zintenzivníme komunikaci s městskou policií, a budeme iniciovat pravidelné kontroly rizikových míst.
 • Budeme důsledně kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let a zákazu pití alkoholu na veřejnosti v místech, kde je omezeno vyhláškou HLMP.

Kultura a volný čas

 • Plánujeme vytvoření venkovního prostoru pro volný čas dětí ve věkové skupině 10+ (parkour, skate, branky na fotbal, v místě vedle fitness plácku nad parkovištěm ve Skloněné).
 • Umístíme umělecké objekty do veřejného prostoru v návaznosti na genia loci lokality (park za Holandským domem nebo zelený pruh lesa a lesoparku Pražačka).
 • Budeme podporovat komunitní aktivity místních obyvatel, s důrazem na rodiny s dětmi a seniory.

Školství

 • Rozvoj školství neznamená jen zvyšování kapacit, ale také kvality výuky. Chceme, aby naše děti poznávaly svět, a ne se pouze biflovaly.
 • Z pozice zřizovatele budeme usilovat o snížení administrativní zátěže ředitelů a učitelů škol. Tak, aby měli dostatek času a energie na pedagogickou práci.
 • Budeme dbát na zásadní zlepšení stravování ve školních jídelnách.
 • Podpoříme organizaci škol v přírodě každý rok pro každou třídu.
 • U škol vybudujeme dostatečně kapacitní stání pro kola a koloběžky, aby si děti cestou do a ze školy zlepšovaly kondici a odložily mobilní telefony.
 • Upravíme pěší i autobusové spojení ke spádové škole na Balabence.
 • Budeme podporovat rozmanitost základního školství.

Vize pro lepší Hrdlořezy včetně Kolonie

Škola a školka s dostatečnou kapacitou pro všechny hrdlořezské děti, zklidnění ulic Českobrodská a Spojovací, z pásů křoví kolem nových domů parky.

Školství a volný čas

 • Zřídíme školu a školku s dostatečnou kapacitou pro všechny hrdlořezské děti. Přestavíme některé ze současných školních budov nebo postavíme nové. Vhodných objektů i parcel je tu dost.
 • Kapacita škol bude připravena i na předpokládanou budoucí zástavbu. Školy se musí připravovat současně s novou výstavbou, nikoliv deset, patnáct let po nastěhování nových obyvatel.
 • Než budou mít Hrdlořezy vlastní školku, domluvíme se s Prahou 3 na využití volných kapacit blízkých školek pro děti z Hrdlořez.
 • Otevřeme v dočasných prostorách několik prvních ročníků ZŠ pro děti z Hrdlořez, dokud nebudeme mít vlastní školu. Buď domluvíme využití několika tříd v některém ze školních areálů v Hrdlořezích nebo najdeme prostory v blízkém okolí.
 • Nová škola bude připravovat děti na život v 21. století. Přežité koncepty do nových škol nepatří, inspiraci budeme brát ze soukromých i kvalitních veřejných škol.
 • Chceme bilingvní (česko-anglickou) školu. Ani tři hodiny klasické frontální výuky každému dítěti nestačí, místo hodin angličtiny budeme mít hodiny v angličtině. Na Praze 3 už s tím začali, nezůstaneme pozadu.
 • Chceme školu, která neučí jen ve škole – poznávání světa místo stálého biflování u tabule, seznamovací kurzy, výuka biologie v hrdlořezské botanické zahradě, dějepis na Karlově mostě, zimní a jarní sportovní školy v přírodě, venkovní učebny na školní zahradě.
 • Podpoříme vznik místa pro komunitní setkávání a fungování dětských skupin, skautské klubovny nebo malé knihovny.

Veřejný prostor a zeleň

 • Zajistíme důsledný a pravidelný úklid páteřních komunikací s důrazem na nejnavštěvovanější místa, ale zapomínat nebudeme ani na odlehlé končiny. Vypracujeme harmonogram úklidu pro Hrdlořezy, který bude zveřejněn a aktualizován podle připomínek veřejnosti.
 • V parcích a na hřištích umístíme štítky s kontakty na správce a rozpisem údržby.
 • Budeme lépe udržovat dětská hřiště, zřídíme u nich toalety a pítka. Domluvíme zřízení veřejnosti přístupných toalet ve všech velkých obchodech, u vstupů do škol a veřejnosti přístupných budov (např. pošta).
 • Zaměříme se na prostupnost území zejména v okolí nových developerských projektů. Zarostlé a nepřehledné pásy křoví kolem nových domů změníme na parky, které budou na rezidenční projekty přirozeně napojeny (např. pás neprostupného křoví s odpadky mezi Zeleným Městem I a Třešňovkou by měl zmizet). Dlouhé zdi a ploty bez branek do města nepatří.
 • Nabídneme třídění dalších druhů odpadů. Nádoby na tříděný odpad budeme umisťovat do vymezených prostor v bytových komplexech, v oblastech s rodinnými domy na vyhrazená stavebně připravená místa na veřejném prostranství. Domluvíme četnost svozu a kapacitu nádob tak, aby odpadky nepřetékaly na ulici.
 • Budeme udržovat stávající sady, parky a lesoparky v Hrdlořezích. V Třešňovce dokončíme obnovu starých stromů a napojíme sad na Zelené Město I. Pás zeleně mezi Zeleným Městem III a historickým jádrem Hrdlořez přeměníme na park, takovou hrdlořezskou Stromovku bez odpadků a křovisek, vhodnou k odpolední vycházce, hry s dětmi a piknik. Se správci lesů na Smetance domluvíme úklid popadaných větví a prořízku uschlých stromů. Pás zeleně podél Rokytky bude sloužit jako příjemná cesta na vycházky, kde se bude možné se zastavit a posedět.

Doprava a bezpečnost

 • Upravíme nebezpečné přechody přes velké ulice (u zastávek Pod Táborem, Balkán, Kolonie).
 • Doplníme chybějící chodníky. Rozšíříme velmi úzké chodníky. Hodně práce nás čeká v původní zástavbě (např. ulice Hrdlořezská), ale i v okolí nových budov (např. oblouky na Zeleném Městě).
 • Budeme lépe udržovat cesty a stezky v parcích. Rozšíříme dlouhodobě přetížené a úzké cesty. Malé nedostatky budeme řešit průběžně a neprodleně (např. zásyp rozbláceného vstupu do parku).
 • Doplníme chybějící části páteřních cyklostezek. Připravíme lepší napojení parků a cyklostezek na okolní nemovitosti i zastávky MHD.
 • Po zavedení modrých zón v okolí se z naší čtvrti stává parkoviště pro přespolní a parkuje se všude možně. Projednáme s místními zřízení parkovacích míst v jednotlivých ulicích. Vyznačíme jasně, kde se parkovat smí, a kde už ne. Ukončíme využívání Hrdlořez jako parkoviště P+R (třeba zákazem vjezdu do jednotlivých rezidenčních zón). Pokusíme se domluvit noční parkování u nákupních center. Jsme pro zřizování parkovacích míst na vlastních pozemcích u domů a v garážích.
 • Naplánujeme postupnou rekonstrukci celé uliční sítě. Participace veřejnosti bude novým standardem. Uspořádání ulic musí vyhovovat době a potřebám místních.
 • Zasadíme se o celkové zklidnění ulic Českobrodská a Spojovací, zejména v blízkosti zastávek MHD, kolem přechodů pro chodce a před domy, ve kterých někdo bydlí. Tyto ulice postupně proměníme na městské třídy, které navazují na Koněvovu. Ulice mezi domy nemohou budit dojem, že jedete po dálnici (a pak nedobrzdíte na přechodu).

Územní rozvoj

 • Tvorbu a plánování rozvoje městské části je třeba dělat koncepčně, veřejně a s předstihem. Aktuální informace o plánovaných změnách a výstavbě mají být jednoduše dostupné stávajícím i novým obyvatelům, s aktivním zapojením veřejnosti.
 • Komunikace s developery musí probíhat dříve, než jsou hotové projekty staveb. Je zapotřebí pojmenovávat zájmy MČ a jejích obyvatel.
 • Městská část potřebuje architekta městské části, který bude koordinovat zájmy MČ a jejích obyvatel s přesahem jednotlivých projektů. Musí být garantována předvídatelnost a kompetentnost postupu místních orgánů státní správy a samosprávy.
 • Zaměříme se na pasportizaci vlastnictví veřejných prostor, aktivně se zasadíme o to, aby se sjednotilo vlastnictví pozemků, tak abychom do budoucna zabránili například při rekonstrukcích ulic jednání s několika desítkami soukromých vlastníků a tím umožnili jejich lepší údržbu a plánování.

Na vizích pro lepší Vysočany a Libeň právě pracujeme.