16. 8. 2022

30 000 nových obyvatel, 30 000 důvodů, proč volit změnu

Praha 9 je městskou částí, na jejímž území se nachází jedno z největších rozvojových území v Praze. Zdejší průmyslové areály se staly vyhledávanými developerskými lokalitami a nová výstavba postupně mění charakter a funkci území.

Kvůli trestuhodnému rozprodávání strategických pozemků, lehkovážným změnám územního plánu nadbíhajícím developerům a především kvůli chybějící vizi rozvoje má městská část dnes minimální kontrolu nad tím, jak se tyto lokality rozvíjejí.

Nezajímalo to v minulosti dosavadní vedení městské části, ale, upřímně, ani současné obyvatele Devítky. Domnívali se, že se jich to vlastně netýká. Nové projekty však stále přibývají a postupně nás dohání hříchy minulosti.

V mnoha ohledech je situace na Devítce již nyní hraniční.

Pokud městská část nebude efektivně reagovat na potřeby nového počtu obyvatel, zmizí Praha 9, jak ji známe.

V Hloubětíně a Vysočanech je dnes v různém stadiu příprav mnoho developerských projektů a nové stále přibývají. Kvůli tomu se zde v budoucnu usadí víc než 30 tisíc nových obyvatel.

Představte si, jak se zvýší zátěž veřejné infrastruktury, když se na Devítku přestěhuje tolik obyvatel, kolik má například celý Písek nebo Příbram?

Masivní rozvoj Devítky ovlivní životy nás všech a my se nutně musíme ptát: Jaký je plán městské části? Pro letošní volby je rozvoj městské části hlavním tématem.

Naplánované projekty už zastavit neumíme. Ale máme vizi, strategii a máme nástroje, díky nimž zajistíme, že bude rozvoj v naší městské části smysluplný, předvídatelný a ve prospěch zdejších obyvatel. Nebudeme jen lepit záplaty, když si obyvatelé již začnou stěžovat, ale budeme uvažovat i dopředu. Pokud ve volbách uspějeme, budeme tuto změnu prosazovat nejsilněji, jak jen nám to dovolí náš mandát.

Co je pro nás zásadní?

Zasadíme se o zajištění dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách, včetně zřizování nových škol.

Péčí o kvalitu výuky zabráníme spádové turistice.

Budeme bojovat o dostatečnou dostupnost zdravotní péče tak, aby v budoucnu místní nemuseli dojíždět za praktickým lékařem, pediatrem nebo zubařem mimo Prahu 9.

Vytvoříme pobídky pro důležitá povolání, která budou na Devítce v budoucnu potřeba.

Budeme se zabývat budoucností dopravy a myslet na chybějící parkovací místa, ale i vytváření odpovídajících podmínek pro nemotorovou dopravu i prostor pro pěší.

Vytvoříme plán pro údržbu, revitalizaci a ochranu zelených ploch k trávení volného času, které již nyní o víkendech praskají ve švech i mimo centrální parky

Nová výstavba u stanice metra Kolbenova

A jak to zařídíme? Budeme plánovat tak, aby celek dával smysl.

Město je složitý organismus a při jeho plánování je třeba brát v potaz vzájemné souvislosti. Nelze stavět celé čtvrti bez vnitřní logiky a urbanistické návaznosti na okolí. Je třeba přemýšlet nad dopadem na občana tak, aby měl v docházkové vzdálenosti potřebné služby, možnost sportovního, kulturního a rekreačního vyžití.

Vedle metropolitního plánu je třeba mít podrobnější dokumentaci, jako jsou územní studie či regulační plány. A pokud se již staví, tak také plán etapizace výstavby, aby nevznikaly kusy města, kde vznikne park až za deset let.

Město nesmí nechat rozhodovat jen majitele pozemků, ale musí zajistit vhodné podmínky pro stávající i budoucí obyvatele. Podrobnější územní dokumentaci budeme prosazovat pro rozvojová, ale i pro stabilizovaná území.

Zřídíme pozici architekta městské části. Jedna z nejvíce rozvojových městských částí totiž nutně potřebuje odborníka, případně tým, který rozumí urbanismu a jehož prací bude koordinovat a prosazovat zájmy městské části a jejích stávajících i nových obyvatel směrem k jednotlivým projektům.

Architekt městské části bude prosazovat funkční a urbanisticky správná řešení. Souvislosti jsou totiž vidět jen při hlídání vzájemné návaznosti jednotlivých projektů. Bude dbát na to, aby rozvoj byl předvídatelný i pro developery a aby místní orgány postupovaly kompetentně.

Dalším důležitým “nástrojem” jste vy, občané Devítky. Chceme vás zapojit do procesů plánování. Chceme znát váš názor, vést otevřený dialog. A využijeme pro to známé fungující mechanismy participativního plánování.

Zasadíme se také o zapojení samotných developerů do výstavby městských bytů, škol a další důležité infrastruktury. To nám umožňují kontribuční pravidla, která už PRAHA SOBĚ na magistrátu pomohla prosadit. Tato pravidla umožňují finanční spoluúčast developerů na systémovém rozvoji území, aby nebylo jen městem duchů, kde se všichni ráno posadí do auta a večer se přijedou vyspat.

Nestavíme vzdušné zámky, rozumíme praktickým aspektům plánování výstavby. A hlavně se nebojíme vyhrnout si rukávy a vyjednávat.

Chceme kompaktní, ale průchodné město s příjemným veřejným prostorem a bohatou zelení, kvalitně obsloužené veřejnou dopravou, s živými ulicemi a vyváženým mixem funkcí. Město krátkých vzdáleností, které je plánováno s ohledem na vícegenerační, sociální a ekologickou udržitelnost. V těchto směrech chceme, aby městská část hájila zájmy všech svých obyvatel. Ať bydlí na sídlišti, v nově vznikajících obytných komplexech, v tradiční zástavbě, nebo v okrajových částech.

Následující roky tedy zásadně ovlivní podobu města, ve kterém společně žijeme. Konec Devítky, jak ji známe. To nemusí být jen varováním před neveselou budoucností. Může být i nadějí, že se v budoucnu bude dobře žít na celém území městské části. O tom do velké míry rozhodujete vy právě v nadcházejících komunálních volbách.

Naše řešení v oblasti územního rozvoje

  • prosadíme vznik institutu hlavního architekta, který bude koordinovat urbanistický rozvoj Devítky v souladu s potřebami obyvatel a názory odborníků
  • dopracujeme strategický plán a navazující územní studie a regulační plány umožňující opravdové plánování rozvoje
  • transparentní pravidla a vize umožní předvídatelnost chování městské části, a tím i snazší spolupráci se soukromým sektorem
  • budeme vyjednávat o účasti developerů na výstavbě nutné infrastruktury, včetně městských bytů a škol, uplatníme kontribuce
  • budeme průběžně a otevřeně komunikovat s občany, kterých se nové projekty dotknou
  • chceme, aby vznikaly funkční čtvrti a město krátkých vzdáleností

Naše řešení pro veřejný prostor

  • zvýšíme počty laviček a odpadkových košů, zlepšíme jejich údržbu
  • obnovíme odpočinkové zóny i na zapomenutých místech
  • budeme bojovat proti vizuálnímu smogu včetně odstraňování nelegální reklamy a graffiti
  • zřídíme pítka a mlžítka v parcích a u dětských hřišť

Autorka: Kamila Matějková