Prahu 12 chceme zlepšovat s vámi, našimi sousedy. Protože věříme, že dvanáctka má na víc!

Praha se po dlouhé vládě Kolibříků, Mazánků a Faltýnků konečně nadechla. Minulé čtyři roky započaly změny, kdy se vliv starých struktur začal zmenšovat. Po volbách, kdy si ODS a TOP09 domluvili koalici s ANO kandidující s Trikolorou, naznačilo, že se naše městská část bude možná vracet do dob dávno minulých, kdy se šlo na ruku developerům, rozprodával se majetek a radnice byla pro občany uzavřena.

My ale chceme, aby radnice Prahy 12 byla otevřená a přívětivá, a aby se naše čtvrť spravovala dle zájmů občanů. Chceme vrátit Praze 12 punc krásné zelené a sousedské městské části, ve které se věci veřejné spravují s péčí řádného hospodáře. A chceme naši městskou část spravovat s vámi, našimi sousedy.

Vy nejlépe víte, jak se vám zde žije a co potřebujete, proto chceme společně s vámi vytvářet z Prahy 12 příjemné místo k životu.

Co potřebuje Praha 12

Praha 12 se svými částmi (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) je kombinací sídlištní i rodinné zástavby. Každý obyvatel, ať už bydlí v panelovém domě, nebo v rodinném domku, si zaslouží stejnou pozornost, jsme přece všichni sousedé.

Vy nejlépe víte, jak se vám zde žije a co potřebujete, proto chceme společně s vámi vytvářet z Prahy 12 příjemné místo k životu.

Co chceme společně dokázat?

Chceme společně s vámi, našimi sousedy, budovat přívětivou městskou část.

Chceme, aby bylo možné zde aktivně a důstojně prožít celý život, od dětství až po zralý věk.

Naším cílem je:

 1. Otevřená komunikace s občany a poctivá správa obecních financí.
 2. Bezpečné a čisté prostředí pro nás i naše děti. Bezpečná a čistá Praha 12.
 3. Dostupné školy a školky s rozmanitou nabídkou vzdělávání.
 4. Důstojné bydlení a kvalitní sociální služby.
 5. Dopravní řešení pro všechny obyvatele městské části.
 6. Podpora komunitního a sousedského života.
 7. Místo přívětivé k lidem i přírodě.

Program PRAHA 12 SOBĚ

Otevřená radnice – jsme tady pro vás

 • jsme tady kdykoli pro vás
 • záměry s vámi chceme diskutovat a Prahu 12 rozvíjet na základě vašich názorů a potřeb
 • hlídáme, aby investice městské části byly smysluplné a kvalitně provedené

Územní rozvoj a veřejný prostor – jsme na vaší straně

Praha 12 se stále více zahušťuje, ale výstavba nereflektuje následnou potřebu školek a škol, obchodních možností, potřeby vyžití pro děti i dospělé, komplikuje se doprava a mizí zeleň. Nesouhlasíme s narůstající výstavbou bytů, která pouze maximálně vytěží území a nepřináší pro místní obyvatele, ani pro městskou čtvrť nic pozitivního. 

Chceme rozvíjet veřejný prostor spolu s vámi – nepodporujeme nekoncepční developerskou výstavbu, která pouze vytěží území a nic hodnotného nepřinese. Chceme, aby se dotáhla rekonstrukce Sofijského náměstí, přáli bychom si maximálně bezbariérovou a bezpečnou městskou část (například chceme pro podchody najít jiné využití a nahradit je potřebnějšími přechody), zrevitalizovat prostory před školami pro bezpečí našich dětí a příjemnější trávení poledních pauz a času po škole, tvořit nová hřiště a místa pro trávení volného času pro malé děti i pro náctileté, doplnit lavičky a místa pro oddech, budovat ochlazovací prvky a rádi bychom více prostoru pro koupání a sport.

Je potřeba zapracovat na pořádku v naší městské části a budeme bojovat proti vizuálnímu smogu včetně odstraňování nelegální reklamy a graffiti.

KAMÝK, SÍDLIŠTĚ A STARÉ MODŘANY

MODŘANY

 • nesouhlasíme se zahušťováním sídlišť
 • rekultivujeme prostory mezi panelovými domy
 • dotáhneme rekonstrukci Sofijského náměstí
 • podporujeme nové obchodní příležitosti
 • společně s magistrátem budujeme přechody
 • upravujeme prostory před školami

STARÉ MODŘANY

 • tvoříme malá náměstíčka
 • chceme vyřešit neprostupnost území, například v místech u protihlukových stěn
 • upravujeme ulice a silnice pro vaše větší bezpečí
 • revitalizujeme parkoviště a prostor před Albertem

KAMÝK

 • nesouhlasíme se zahušťováním sídlišť, stavební plány developerů nemají mít přednost před místními obyvateli
 • rekultivujeme prostory mezi panelovými domy
 • výstavba metra D má být příležitost pro pozitivní rozvoj území pro místní obyvatele, ne pouhá zástavba a vytěžení území

KOMOŘANY

foto s laskavým svolením Ing. Jiřího Zemánka

KOMOŘANY

 • dotáhneme rekonstrukci náměstí v Komořanech
 • stavba školy a školky je prioritou
 • zklidňujeme dopravu
 • ve spolupráci s magistrátem připravíme tramvaj do Komořan
 • postupujeme dle schválené územní studie

CHOLUPICE A TOČNÁ

foto s laskavým svolením Ing. Jiřího Zemánka

CHOLUPICE A TOČNÁ

 • vypracujeme územní studii, regulovaný rozvoj území
 • tvoříme veřejná prostranství dle vašich potřeb
 • krotíme developerskou výstavbu
 • posilujeme městskou hromadnou dopravu
 • chceme co nejrychlejší odkanalizování Točné

Územní rozvoj musí území systematicky zlepšovat, a přitom musí chránit hodnoty, které občané v území vnímají. K tomu jsou dobrým nástrojem územní studie, vytvářené participativní spoluprací s místními občany. Ty by měly být základem pro podrobné regulační plány, které nám v Praze chybí. 

Doprava – rozvoj tramvajových tratí a bezpečnější Praha 12

 • rozvíjíme tramvajové tratě do Libuše k metru D a do Komořan
 • podporujeme výstavbu metra D
 • prověříme možnost vytvoření tramvajové zastávky u nové radnice
 • vyhodnotíme a zoptimalizujeme parkovací možnosti
 • podporujeme hromadnou dopravu a její pokrytí po celé Praze 12
 • zřizujeme nové přechody pro větší bezpečnost obyvatel
 • realizujeme projekty jako jsou Bezpečné cesty do škol
 • podporujeme elektromobilitu a jiné možnosti bezemisní dopravy, včetně železniční

Životní prostředí – ochrana zeleně a biotopové koupaliště pro Prahu 12

 • Praha 12 bývala zelenými plícemi města – chceme chránit větší i menší zelené plochy
 • zasadíme se o výstavbu biotopového koupaliště v parku Povodňová
 • chceme více propagovat městské granty na údržbu zeleně v okolí panelových domů a podporovat fungování předzahrádek u každého panelového domu
 • tvoříme kvalitní zelená veřejná prostranství
 • chceme zřídit funkci městského zahradníka, který by zeleň na dvanáctce udržoval a plánoval systémově
 • podporujeme efektivnější využití dešťové vody (zasakování v místě/při odtoku z nádrží na čištění dešťové vody, využití v domech na splachování/zalévání), zvláštní důraz by měl být kladen na využití dešťovky z budov vlastněných MČ (úřad, školy, školky)
 • podporujeme výsadbu ovocných stromů a keřů do sídlišť, ale i do parků (lesů)
 • podporujeme vznik nových komunitních zahrad (hledání příhodných pozemků, metodická podpora)
 • podporujeme využití štěpky, jako obnovitelného materiálu pro údržbu různých nezpevněných ale využívaných cest v přírodním prostředí, biologický materiál se tak udrží v městské krajině
 • podporujeme SVJ  či družstva:
  • ve využití tzv. šedé vody na další použití (splachování/voda na zalévání zeleně v okolí)
  • budeme vás finančně podporovat, pokud se budete chtít sami starat o zeleň ve svém okolí (sekání trávníku, údržba křovin a stromů)
  • dáme vám metodickou podporu při přechodu na zelené střechy
 • plánujeme takové sekání trávníků, které umožní přežít hmyzu závislému na pylu a nektaru, ideálně mozaikovou seč, která vždy zanechá kus trávníku s rozkvetlými rostlinami
 • nesouhlasíme s využíváním tzv. totálních herbicidů (Roundup ap.) při péči o městskou zeleň

Školství – kvalitní vzdělání pro každé dítě

 • podporujeme školní programy, které respektují různorodost dětí
 • pestrá nabídka dá možnost kvalitního vzdělání pro každé dítě v docházkové vzdálenosti
 • chceme školku a první stupeň školy pro děti v Cholupicích
 • zajistíme školky pro všechny tříleté a budeme pracovat na tom, aby i mladší bylo kam umístit
 • rozšíříme počet dětských skupin pro předškolkové děti
 • podporujeme rozmanité formy vzdělávání – montessori a waldorfské programy, rozšířené výuky jazyků, sportovní školy apod.
 • otevřeme obecní lesní školku
 • podporujeme asistenta do každé třídy
 • pomáháme školám v žádostech o grantové programy a spolupráce pro zkvalitnění výuky
 • zkvalitnění stravování
 • podporujeme propojování ředitelů a učitelů a výměnu dobré praxe a zkušeností (MAP)

Zdravotnictví, důstojná péče a dostupné bydlení

 • usilujeme o rozšíření nabídky lékařů a služeb
 • podpoříme vznik pečovatelského domu
 • pomáháme všem, kteří jsou sociálně či zdravotně znevýhodněni
 • podporujeme poskytování služeb v domácím prostředí
 • chceme bezbariérovou Prahu 12
 • společně s magistrátem budeme rozšiřovat nabídku obecních bytů pro seniory, potřebné, mladé rodiny a profese potřebné pro fungování města

Majetek a podnikání – transparentnost a poctivá správa

 • nechceme lepit rozpočet rozprodáváním zbytku obecního majetku
 • majetek městské části spravujeme s péčí řádného hospodáře
 • v případě developerské výstavby požadujeme byty pro Prahu 12, případně investice do rozvoje potřebné infrastruktury, minimálně ve formě kontribucí, které iniciovala a zavedla Praha Sobě
 • součástí bytové výstavby musí být i budování příslušné infrastruktury
 • vytvoříme sdílené kanceláře v budově Prioru a podpoříme jeho obchodní využití
 • podpoříme vznik obchůdků a drobných krámků
 • chceme více zapojit místní podnikatele do chodu městské části

Energetika – chytrá a moderní

 • všechny veřejné budovy včetně škol a školek musí být zateplené podle energetického standardu a efektivně využívající obnovitelné zdroje energií
 • chceme okamžitě řešit úspory energie ve veřejných budovách, zejména přechod na osvětlení LED žárovkami
 • chceme, aby veřejné budovy přešly na odběr energie převážně z obnovitelných zdrojů a přinejmenším radnice byla soběstačnější
 • jsme pro metodickou podporu SVJ/družstev ohledně tepelných čerpadel a fotovoltaických a větrných vertikálních elektráren
 • chceme chytré pouliční osvětlení s fotovoltaickými panely a spínáním na plný výkon při průchodu kolem nich
 • u developerské výstavby upřednostňujeme energeticky nenáročná řešení, pasivní domy

Kultura, sport a volný čas – pro malé i starší

 • podporujeme komunitní a sousedský život
 • Prior chceme využít jako místo pro kulturu a komunitní centrum pro Prahu 12
 • chceme rozšířit síť knihoven a rozvíjíme knihobudky
 • zrevidujeme, oživíme a podpoříme vznik uměleckých děl na Praze 12
 • podpoříme Modřanský biograf v rozšíření programové nabídky
 • podporujeme rekonstrukci kulturního a komunitního centra v Cholupicích
 • chceme čtivější a přehlednější Noviny Prahy 12
 • podporujeme dotační programy pro pořádání sousedských a komunitních akcí
 • pořádáme společenské, osvětové a kulturní programy pro zkvalitnění života v naší městské části
 • podporujeme vznik rekreačních, kulturních a sportovních zařízení
 • otevřeme sportoviště u škol pro každého obyvatele městské části
 • podpoříme propojení organizátorů kroužků se školami a společně s Magistrátem nabídneme školám ve spolupráci s Magistrátem pomoc na koordinaci volnočasových aktivit přímo ve školách

Bezpečnost, krizové řízení a civilní obrana

 • vypracujeme strategický plán prevence kriminality v městské části
 • nechceme herny a kasina na Praze 12, budeme řešit černé herny ve spolupráci s celní správou
 • zřídíme pozici asistenta prevence kriminality
 • budeme pracovat s mobilní aplikací Prahy 12 a pocitovou mapou, aby mohli občané své poznatky, stížnosti a návrhy v oblasti bezpečnosti sdělit starostovi, nebo odpovědnému členu rady městské části
 • prověříme připravenost městské části na mimořádné a krizové situace (krizové plány, školení, dokumentace)
 • zajistíme informovanost občanů městské části v oblasti civilní obrany
 • zrevidujeme stav protiatomových krytů na území Prahy 12
 • připravíme plán distribuce speciálních osobních ochranných pomůcek pro případ jaderného nebo chemického útoku

Digitalizace a IT

 • chceme, aby Praha 12 držela krok s trendy a legislativou (právo na digitální služby, DEPO) při digitalizaci všech agend úřadu tak, aby veškeré nutné občanské agendy mohly být řešeny i online
 • podpoříme důraz na zajištění kybernetické bezpečnosti MČ Praha 12 a jejích organizací
 • budeme podporovat využití moderních technologií (např. IOT) pro řešení potřeb Prahy 12
 • budeme dbát na to, aby i digitalizované služby byly nadále dostupné i klasickou cestou pro občany bez nutného vybavení