12. 11. 2023

Námitky vůči změně územního plánu Z3111/10 a úpravě U1250/02 v Komořanech – nesystémová zástavba

U plánovaného sjezdu z Pražského okruhu směrem na Komořany a Zbraslav je plánovaná developerská výstavba. Původně měla být zahrnuta do Územní studie Komořany, kdy by bylo s jejími budoucími nároky na vybavenost a infrastrukturu v okolí počítáno. Bohužel byla v roce 2017 na návrh zastupitele Bc. Františka Adámka z územní studie vyňata. Výsledkem je, že developer Rovenský/Rosen nyní požaduje další změnu územního plánu a navýšení počtu podlažní plochy, což bude mít za následek výrazný nárůst budoucích obyvatel a tím negativní vliv na okolní infrastrukturu a zvýšení nároků na vybavenost v Komořanech včetně nárůstu dopravy.

 

Ke změnám územního plánu, směřujícím k možnosti využití území OB-C, podává náš zastupitel Ing. Petr Běťák díky vašim podpisům námitku, zároveň předkládáme související návrhy jednání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 15. listopadu 2023. O co v této záležitosti jde?

 

Naše námitky

 1. Pro navrhovanou změnu nebyla udělána žádná územní studie, která by prověřila dopady výstavby na infrastrukturu v Komořanech. Na žádost pana zastupitele Bc. Františka Adámka (ČSSD) došlo dne 27. 6. 2017 k revokaci usnesení Z-20-005-17, podle kterého se pro toto území měla udělat územní studie. Nevíme tedy, jaké dopady by měla tato výstavba na kapacity infrastruktury Komořan (tlak vody hlavně v nejvyšších patrech paneláků, plynu, kapacity školek, dopravy atp.). PVS ve svém rozhodnutí uvádí: „Z důvodu možné nedostatečné tlakové výšky je nutné jednotlivé možnosti napojení na veřejný vodovod ověřit studií.“
 2. Se změnou nesouhlasili ani IPR, ani Rada hl.m. Prahy – viz dopis primátorky zastupitelce MČ Prahy 12 z 3. 7. 2018 č.j. MHMP 1060206/2018.
  Zastupitelstvo MHMP schválilo tento návrh na základě požadavku Rady MČ Praha 12, který přednesl radní pan Bc. František Adámek – viz Zápis ze 14. 6. 2018 tisk Z-6569.
 3. Návrh by měl vliv na dopravu v Komořanech ze dvou důvodů:
  1. S nárůstem obyvatel přibudou i osobní auta, kterými budou jezdit do centra
  2. PVS tuto výstavbu podmiňuje dostavbou vodovodního řadu v ulici Komořanská. Tedy kvůli tomuto projektu se nám zopakuje situace, kterou nyní zažíváme u cukrovaru.
 4. Zvýšení hluku. V posouzení Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší Hodnocení vlivů na lidské zdraví, které pro Z3111/10 zpracovala firma ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o v r. 2021, se uvádí: “Nejvyšší celková hladina hluku v denní dobu je v území patrná podél Pražského okruhu, a to nad hranicí 75 dB, podél Komořanské lze zaznamenat hodnoty zejména mezi 65 a 70 dB. V noční dobu podél Komořanské se nejvyšší ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují mezi 60 a 65 dB“.
  To jsou hladiny hluku, které již nyní překračují povolené limity.
 5. Praha by neměla platit za dobudování vodovodu a kanalizace na tento projekt, protože toto bylo již zohledněno v prodejní ceně; v důvodové zprávě k usnesení Rady MHMP ze dne 14.2.2006 se píše: „Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky nejsou vybaveny žádnými inženýrskými sítěmi, navrhl předkladatel materiálu na základě doporučení majetkové komise RHMP vítězem výběrového řízení ustanovit Ing. Tomáše Rosena a Antonína Rovenského. Pozemky parc.č. 748/1, 750 a část pozemku parc.č. 751 o celkové výměře 86.357 m2 úplatně převést za cenu 840,-Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 72,539.880,- Kč.“

 

Návrhy předkládané zastupitelstvu k projednání 15. listopadu 2023:

 • revokace (souhlasného) usnesení zastupitelstva MČ Praha 12 č. Z-08-008-15 ze dne 13. 10. 2015,
  jelikož nedošlo k zlepšení dopravní situace v Komořanech ani vybudování infrastruktury, zároveň byla tato oblast vyjmuta z Územní studie Komořany (a nebyla zhotovena žádná studie dopadů výstavy např. na dopravu či tlakové poměry ve vodovodní síti Komořan)
  a uložení vypovězení smlouvy o budoucím věcném a finančním plnění, která byla schválena Usnesením č. R-034-035-15 ze dne 14. 9. 2015 z toho důvodu, že investor nesplnil podmínky, uvedené v dodech 1.5 až 1.7 smlouvy.
  PDF návrh usnesení | ZIP včetně příloh
 • uložení revokace (souhlasného) usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-109-025-17 ze dne 20. 2. 2017,
  jelikož k usnesení nebylo pověření zastupitelstva, na úpravu územního plánu nebyla zpracována studie o dopadech na infrastrukturu Komořan a nebyla uzavřena smlouva o spolupráci
  PDF návrh usnesení | ZIP včetně příloh

 

Budeme rádi, když nás podpoříte svou účastí na zastupitelstvu a dáte najevo svůj názor.

 

Za PRAHA 12 SOBĚ
Ladislav Pelcl