3 roky od voleb

Jsou to tři roky, kdy jsme byli díky vašim podpisům a vašim hlasům zvoleni do pražského zastupitelstva. Ve vedení města jsme zodpovědní za dopravu, sociální politiku, zdravotnictví, finance a kulturu. Jste naši zaměstnavatelé, proto jste to vy, kterým skládáme účty, jak plníme body z programového prohlášení.

Doprava

/ Adam Scheinherr

Za posledních deset let se počty cest v pracovní dny u obyvatel Prahy zvýšily o milion cest denně.

Počet nových silnic a kolejových dopravních spojení za tímto trendem zaostává. Praha trpí nedostatkem parkovacích míst. Opravy ulic a rekonstrukce infrastruktury jsou nekoordinované a vedou k velmi častým dopravním kolapsům. Praha dlouhodobě zanedbává údržbu a opravy mostů, některé jsou v havarijním stavu. Chybí systematická údržba páteřních komunikací. Praha musí v následujících letech urychlit přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb. Městská hromadná doprava potřebuje maximální preferenci.

DOPRAVNÍ KONCEPCE MĚSTA 21. STOLETÍ

Vytvoříme dopravní koncepci města odpovídající 21. století a možnostem Prahy tak, aby byl co nejdříve, efektivně a v souladu s ekonomickými možnostmi města dokončen Městský okruh a další důležité dopravní stavby. Zajistíme, aby byly klíčové stavby doplněny do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy i do Metropolitního plánu. Koncepce bude navazovat na existující dopravní infrastrukturu a již připravené projekty v různých stadiích rozpracovanosti, které může doplnit či vhodně upravit.

Prosadili jsme strategický dokument Plán udržitelné mobility. Cílem Plánu mobility je zajistit dopravu obyvatel a přepravu zboží tak, aby všechny způsoby pohybu po městě fungovaly v souladu. Důležitou součástí Plánu je Zásobník opatření, který rozvíjí přijatou dopravní politiku do konkrétních kroků v podobě investic a rekonstrukcí. Na realizaci celkem 240 opatření se zaměřuje podrobný Akční plán a dle Akčního plánu se realizují jednotlivé akce.

MĚSTSKÝ OKRUH

Za nezbytné považujeme dobudování Městského okruhu společně s posílením kapacity stávajících, dnes plně vytížených křižovatek tak, aby byla co nejlépe využita již existující infrastruktura.

Připravili jsme aktualizované řešení, které maximálně rozvinulo všechny požadavky na moderní řešení nejen trasy Městského okruhu, ale i dotvoření souvisejícího území zpracované do nové urbanisticko-dopravní studie. Řešení vede ve stávající trase, klíčové části jsme ale namísto estakád navrhli citlivě zahloubit a odvést od Vltavy a zástavby a přidali jsme nové trasy pro pěší, cyklostezky a parky. Návrh umožňuje vznik nových tramvajových tratí a zvyšuje bezpečnost v tunelech. Aktuálně pracujeme na geotechnickém průzkumu, který poskytne nezbytné informace do dokumentace pro územní rozhodnutí, k níž paralelně probíhají projektové práce. Termín předání je září 2022, následně zahájíme územní řízení.

Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách, aby došlo ke snížení hluku a emisí z automobilové dopravy, která nadměrně zatěžuje obyvatele okolní čtvrti.

Nechali jsme si studií prověřit varianty zahloubení v rámci městského okruhu. Připravujeme vytvoření pracovní skupiny zahrnující též místní obyvatele, stejně jako například v případě Radlické radiály. Paralelně realizujeme dílčí opatření – nasadili jsme emisně příznivější a tišší autobusy ve třídě EURO VI, zaměřili jsme se na kontrolu vozidel s poškozeným či odmontovaným filtrem pevných částic a vjezd nákladních automobilů nad dovolený limit hmotnosti, posílili jsme kontrolu rychlosti a další opatření. Na jaro 2022 připravujeme vysazení stromů a studii snížení emisní zátěže severní části města./p>

Budeme pokračovat v projektu přípravy Radlické radiály s respektem k připomínkám občanů. Zajistíme jejich řádné vypořádání.

Připravujeme studii, která prověří možnost zakrytí trasy Radlické radiály v oblasti sídliště Botanica a variantní řešení mimoúrovňových křižovatek Řeporyjská u metra Nové Butovice a mimoúrovňové křižovatky Butovice s cílem dosáhnout městotvorné podoby křižovatek a zkvalitnit veřejný prostor. Pokračujeme v projektové přípravě v podobě doplňujících projektů, výkupů pozemků nebo koordinačních jednání. Připravujeme zřízení plošného P+R parkoviště pro 260 aut. Územní řízení probíhá a příslušné správní úřady vypořádávají v pořadí již druhou námitku systémové podjatosti vznesenou odpůrci stavby.

PRAŽSKÝ (VNĚJŠÍ) OKRUH

Naší klíčovou prioritou je vybudování Pražského okruhu. Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě. Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu. Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

U této státní investice vyjednáváme s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic. Za Prahu jsme připravili a se státními aktéry uzavřeli memorandum o spolupráci při výkupu pozemků, abychom administrativně komplikovaný proces maximálně urychlili. Naší zodpovědností je výkup pozemků pro ochrannou zeleň, tzv. zelené pásy, jejichž výkup je však nutné současně koordinovat s ŘSD, které zodpovídá za výkup pozemků pro samotnou stavbu. Jednáme s majiteli a vyhradili jsme na výkupy finance. Podle shody se starosty počítáme s ještě širšími ochrannými pásmy, než jaká stanovuje zákon. Naposledy jsme vykoupili 116 000 m² pozemků v okolí Dubče, díky kterým ochráníme nejdůležitější části okolí Běchovic.

Ve spolupráci s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem jsme zadali studii srovnání regionální varianty a varianty platné v územní dokumentaci, která se ukázala jako jediná možná.

Spolupracujeme s ŘSD na úpravě projektů staveb 511, 518, 519, 520 a 510 s ohledem na co nejmenší zásahy do života dotčených občanů. Pro stavbu v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520) jsme podpořili výhradně tunelovou variantu, která má minimální negativní vliv na lidi žijící v jejím okolí. U stavby 518 finišujeme s detailními studiemi s upravenými řešeními. U stavby 519 jsme zadali aktualizaci zásad územního rozvoje pro rozšíření koridoru a oddálení stavby od Dolních Chaber a přírodně cenného Drahenského údolí.

DOPRAVA V KLIDU

Umožníme rozšíření parkovacích zón.

Na žádost městských částí jsme rozšířili parkovací zóny v Praze 5, 6, 9 a 18 a nově jsme zóny vyznačili na celém území Prahy 10.

Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Připravili jsme vznik komise, která funguje a je složená z řad magistrátních i externích expertů z odboru dopravy, příspěvkových organizací i dotčených městských částí. Vytvořili jsme novou Strategii pro zóny placeného stání. Cílem strategie je odstranit nedostatky dosavadního fungování, efektivně a spravedlivě rozdělit veřejný prostor mezi jeho možné uživatele, snížit nerespektování ZPS a omezit nelegální parkování na chodnících, přechodech a zeleni.

Přepracujeme parkovací aplikaci. Zvýšíme uživatelský komfort a informovanost občanů o všech možnostech využití parkovacích zón.

Připravujeme vypsání veřejné zakázky na zjednodušení a zpřehlednění Osobních stránek uživatele a rozvíjíme aplikaci virtuálních parkovacích hodin. Díky naší legislativní iniciativě jsme odstranili zbytečnou byrokratickou překážku a domluvili se státní správou přístup do registru řidičů. Díky tomu je možné vyřídit většinu oprávnění online.

Investujeme 2 miliardy do rozvoje parkovišť P+R.

Otevřeli jsme prvních 480 stání na P+R parkovištích na Opatově, v Běchovicích, v Braníku a v Jankovcově ulici. Připravujeme otevření P+R Lipence, Hostivař 3 a Lednická – Kyje a třípatrového parkovacího domu na Černém Mostě pro 880 aut, dále parkoviště v Čakovicích, Satalicích, Horních Měcholupech, Uhříněvsi, v Horních Počernicích a na Podbabě. Získali jsme územní rozhodnutí pro Parkovací dům Dědina. Běží příprava P+R parkoviště DEPO Zličín a DEPO Hostivař, kde jsme vybrali generálního projektanta.

Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.

Zahrnuli jsme data do nové Strategie zón placeného stání.

Vyjednáme noční parkování s provozovateli obchodních center tam, kde to pomůže k navýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Podařilo se realizovat jako první projekt v Paláci Stromovka. Jednáme o spolupráci s OC Zličín, kde by mělo vzniknout 1400 nových parkovacích stání.

Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.

Přidali jsme 430 nových podélných stání v Ocelkově ulici na Praze 14 a 140 míst v Jeremiášově ulici v Praze 13, stovky dalších parkovacích míst přibyly také v Chlumecké nebo Plzeňské.

METRO D

Metro D je dopravní stavbou s vysokou prioritou. Budeme pokračovat v přípravě podzemní části metra D se snahou dosáhnout maximální architektonické hodnoty a užitečnosti stanic i návazného veřejného prostoru.

Vybrali jsme zhotovitele stavby a získali nepravomocné stavební povolení. Definitivně jsme schválili změnu územního plánu, která umožní rozvoj v oblasti stanic metra tak, aby metro D nekončilo v polích jako třeba v Letňanech. Na čtyřech stanovištích realizujeme geologický průzkum, který znamená faktické zahájení stavby. Na šachty a štoly geologického průzkumu navážou razící zařízení na samotné tunely metra a stanic, což stavbu zrychlí. Dosáhli jsme stažení žaloby na územní rozhodnutí na stanici Pankrác. Připravili jsme protažení tramvajové trati na Pankrác. Zajistili jsme s Národní galerií soutěž na výtvarné ztvárnění stanic a odborná komise vybrala návrhy pro pět stanic. Připravili jsme iniciální dohodu s devíti vlastníky pozemků dotčených výstavbou plánované stanice Nádraží Krč, která umožní využít pozemky pro stavbu metra a připravit základy pro možnost výstavby nad stanicí Nádraží Krč podle záměrů vlastníků a zároveň zpětvzetí žaloby vlastníků na zrušení územního rozhodnutí metra D. Obdobné dohody jsme dosáhli také u plánované stanice Nemocnice Krč. Zahájili jsme vyjednávání s Thomayerovou nemocnicí (stanice metra Nemocnice Krč), abychom předešli majetkovým sporům. Díky dohodě s Českou poštou se povedlo dosáhnout bezúplatné směny namísto původně plánovaného tržního nájmu za pozemky, který by byl pro město výrazně dražší variantou. Ve spolupráci s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem připravujeme architektonickou soutěž na stanici Náměstí bratří Synků. Jmenovali jsme architektku metra.

MOSTY

Zahájíme stavbu Dvoreckého mostu a zahájíme přípravu a následně realizaci architektonické soutěže s následným vypracováním projektové dokumentace ke stavbě Rohanského mostu.

U Dvoreckého mostu očekáváme příští rok zahájení stavby. Provedli jsme geologický průzkum na březích v řečišti Vltavy. Dokumentaci jsme vypracovali pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Připravili jsme kolejové napojení během rekonstrukce ulice Nádražní. Pod mostem vznikne ve spolupráci s Kryštofem Kinterou místo pro setkávání, sport i kulturu.

Vybudujeme lávku přes Štvanici a lávku do Troje.

Novou Trojskou lávku jsme otevřeli v říjnu 2020. Konstrukce nové lávky je oproti původní navržená tak, aby nekorodovala, a každý detail byl snadno kontrolovatelný. Lávka je čtyři metry široká a v případě potřeby po ní přejede i záchranka. Při velké vodě lze sklopit zábradlí a výhodou je i usazení lávky o jeden a půl metru výše, než byla původně. V případě lávky HolKa jsme vybrali zhotovitele stavby, kterou zahájíme do konce roku 2021. Lávka bude realizovaná podle vítězného návrhu z mezinárodní architektonické soutěže a její stavbu propojíme s rekonstrukcí Bubenského nábřeží včetně vstupu do Holešovické tržnice.

Připravíme projekt lávky Vítkovská promenáda–Balabenka.

Máme hotovou prověřovací studii a budeme vypisovat veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Prosadíme urychlenou rekonstrukci mostů a zvýšíme investice do jejich dlouhodobé systematické údržby.

Posílili jsme tým mostařů v TSK a navýšili jsme rozpočet na údržbu. Provádíme dopravní průzkumy, podrobné diagnostiky a statické a dynamické zkoušky. Kloknerův ústav dokončil pro TSK dlouhodobou koncepci údržby a oprav mostů s předpjatou nosnou konstrukcí, ve které je navržen potřebný postup údržby. Probíhá rekonstrukce Hlávkova mostu, oprava zábradlí Čechova mostu a připravujeme rekonstrukce Barrandovského a Libeňského.

Chceme zachovat ty mosty, které jsou cennými stavbami a mohou projít úspěšnou rekonstrukcí, jako je např. Libeňský most.

Na základě dat jsme rozhodli o rekonstrukci Libeňského mostu. Připravili jsme podrobnou diagnostiku mostu včetně zatěžovacích zkoušek s extrémní zátěží 547 tun. Zadali jsme vypsání veřejné zakázky na citlivou rekonstrukci Libeňského mostu metodou Design & Build. Rekonstruované oblouky doplníme nově navrženou mostní konstrukcí, díky které bude most splňovat přísná protipovodňová kritéria. Nové mosty doplníme o bezbariérové rampy na Rohanský ostrov. Do konce roku vybereme zhotovitele a příští rok začnou práce.

TRAMVAJOVÉ TRATĚ

Zahájíme stavbu tramvajové tratě na Václavském náměstí a připravíme projednání tratě Vinohradská–Bolzanova, umožňující přestup na Hlavním nádraží.

Připravili jsme k vypsání architektonickou soutěž, která z Vrchlického sadů konečně udělá přívětivé a reprezentativní místo. Studie ukáže, jak před Hlavní nádraží, kde se denně koncentrují desetitisíce lidí, vhodně umístit tramvajovou trať, která spojí Vinohradskou a dvě vlaková nádraží v centru, hlavní a Masarykovo. Získali jsme souhlas ministerstva kultury s tratí a dokončili jsme příslušnou změnu územního plánu.

Zahájíme stavbu tramvajových tratí do Slivence a do Libuše, stejně jako smyčky na Zahradním Městě. Budeme pokračovat v přípravě tramvajových tratí na Dědinu, v Počernické a dalších tratí.

Tramvajová trať Václavské náměstí: Aktualizovali jsme návrh revitalizace Václavského náměstí a ve spolupráci s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem započala rekonstrukce, která s návratem tramvajové trati počítá. Nová trať ulehčí přetížené tramvajové trati v Ječné ulici, ke které neexistuje v současné době alternativa.

Na Václavském náměstí vznikne nový vstup pro cestující do stanice metra Můstek z původně plánovaného vjezdu stovek aut do podzemních garáží, a to díky dohodě bývalého starosty Prahy 1 Pavla Čižinského.

Tramvajová trať Modřany – Libuš: Plánujeme začít stavět do roku 2022. Úspěšně jsme získali peníze z fondů EU.

Tramvajová smyčka Zahradní Město: Máme pravomocné stavební povolení a vybíráme zhotovitele stavby. Začneme stavět v průběhu léta 2021. Úspěšně jsme získali peníze z fondů EU.

Tramvajová smyčka Depo Hostivař: I zde jsme už získali pravomocné stavební povolení. Stavbu koordinujeme s přípravou parkovacího domu. Do roku 2022 začneme s výstavbou.

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská: Získali jsme pravomocné stavební povolení, budeme soutěžit zhotovitele a předpokládáme zahájení v příštím roce.

Zahájili jsme také přípravu důležitých tramvajových tratí do Bohnic, na Strahov, na Nákladové nádraží Žižkov, z Motola na Vypich a na Budějovickou. Probíhá stavba tramvajové trati do Holyně.

CYKLODOPRAVA

Podporujeme cyklodopravu a budování nových cyklistických tras.

Navýšili jsme investice do aktivní dopravy ze 17 milionů v roce 2017 na 121 milionů v roce 2019 a 170 milionů v roce 2020.

Zajistíme, aby se Praha stala pohodlně průjezdnou a byly systémově odstraňovány bariéry, které brání rozvoji cyklodopravy. Hlavní cyklotrasy na sebe musejí navazovat. Nutná je i provázanost s cyklistickou infrastrukturou Středočeského kraje.

Dokončili jsme propojení páteřní cyklotrasy A2 a úsek na Zbraslav. Dokončili jsme podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova (vodní prostup Rokytka). Propojujeme síť stezek na severovýchodě Prahy do kompaktního celku. Se Středočeským krajem spolupracujeme na propojování Prahy a okolních cyklostezek ve Středočeském kraji, otevřeli jsme například stezku Cholupice – Dolní Břežany. Připravujeme desítky kilometrů nových tras, například propojení trasy Pražačka s cyklotrasou A25 k ulici Pod Krejcárkem nebo rekonstrukci a rozšíření cyklostezky u Radotínského mostu. Důsledně doplňujeme cyklopruhy tam, kde to pomáhá zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy bez omezení počtu jízdních pruhů pro auta. V křižovatkách systémově doplňujeme opatření pro cyklisty tak, aby se propojovaly jednotlivé oddělené prvky infrastruktury do jednoho celku bez přerušení.

Podpoříme cykloobousměrky tam, kde je to vhodné a technicky možné.

Otevřeli jsme desítky nových cykloobousměrek. Zřizování aktivně podporujeme mimo jiné sběrem a vyhodnocováním dat o intenzitě provozu cyklistů. Městským částem nabízíme pomoc při zajištění projektů změny dopravního značení.

Vytvoříme pozici hlavního cyklokoordinátora pro koordinaci projektů.

Projekty v oblasti cyklistiky jsou koordinovány přímo z týmu náměstka pro dopravu.

Připravíme program umístění cyklostojanů do ulic.

Průběžně a systémově doplňujeme stovky stojanů. Pokryto je nyní třicet stanic metra. Nabídli jsme možnost zřízení cyklostojanů také ZŠ a SŠ zřizovaným městskými částmi nebo magistrátem a na základě jejich žádostí umístili nové stojany před školy.

Podpoříme rozvoj sdílení jízdních kol a nastavíme jednoznačné podmínky provozu.

Schválili jsme pilotní projekt propojení Lítačky a bikesharingu, díky kterému bude s Lítačkou jízda na Rekole 15 minut zdarma..

ROZVOJ ŽELEZNICE

Podporujeme, aby se Praha napojila novými vysokorychlostními tratěmi na evropskou síť. Tam, kde je to možné, budeme ve spolupráci se Středočeským krajem usilovat o posílení spojů, navýšení kapacity spojů stávajících a vybudování nových tratí.

S ohledem na možné nasazení kapacitnějších patrových souprav vyjednáváme se Správou železnic o prodlužování nástupišť na délku 200 metrů. Na klíčových tazích Správy železnic je momentálně vyčerpaná kapacita dopravní cesty, proto jsme začali jednání o vysokokapacitních dvouposchoďových vagónech. Aktualizujeme pro Správu železnic územně plánovací dokumentaci (ZUR a územní plán) a moderujeme diskusi s městskými částmi.

Podpoříme rozvoj železnice v souladu se Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice.

Vyhlásili jsme výběrové řízení na dopravce linek S61 a S49, od roku 2024 na obou linkách začne moderní spojení. Dále podle Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice projektujeme terminál Smíchov sloužící pro přestup na dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro a tramvaje s možností odstavení auta na P+R parkovišti s jedním tisícem míst.

Jmenujeme koordinátora pro maximální urychlení výstavby železnice na letiště a do Kladna. Rychlé a komfortní spojení s letištěm je základní podmínkou pro konkurenceschopnost Prahy. Zároveň tak odlehčíme přetížené Evropské ulici, kde se často tvoří dlouhé kolony aut.

Jednání se Správou železnic, jejíž investicí tratě jsou, vede za Prahu náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Jako dočasné řešení pohodlnějšího cestování na letiště jsme připravili elektrifikaci linky 119 zajištěné velkokapacitními tříčlánkovými bateriovými trolejbusy.

Společně se Správou železniční dopravní cesty budeme budovat nové železniční zastávky.

Se Správou železnic společně posouváme projekt metra S. Projekt brzy získá autora studie proveditelnosti a při investicích zohledňujeme budoucí vlakové tunely. Za město aktuálně připravujeme územně plánovací dokumentaci. Projekty jako terminál Smíchov, stanice metra D náměstí Bratří Synků i nový bezbariérový vstup stanice metra Karlovo náměstí projektujeme s ohledem na prostor pro budoucí stanice a tunely metra S.

Z pozice Magistrátu společně se správou železnic budeme budovat nové železniční zastávky, např. Výtoň, Rajská zahrada, Stromovka/Výstaviště, Eden, Zahradní město.

Připravujeme vznik linky S61 propojující stanice Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Praha-Zahradní město, Praha-Malešice (zastávka Depo Hostivař s vazbou na stanici metra) a stanici Praha-Běchovice. Na východě Prahy pracujeme na projektové přípravě nových zastávek Praha–Hostavice, Praha–Jahodnice, Praha–Jiráskova čtvrť a Praha–Depo Hostivař. Plánujeme novou linku S71 z Radotína do Běchovic.

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA A KOMFORT V MHD

Budeme pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD.

Nainstalovali jsme nájezdové rampy v metru, otevřeli jsme nové výtahy na Karlově náměstí a na Opatově, připravujeme výtah na Jiřího z Poděbrad, upravujeme chodníky a veškeré autobusy už jsou v Praze bezbariérové. Dokončujeme projekt realizace výtahů na Náměstí Republiky a na Malostranské.

Zpracujeme analýzu možnosti zavedení pouze nízkopodlažních či částečně nízkopodlažních tramvají.

Veškeré nové tramvaje, které do Prahy nakoupíme, budou bezbariérové. Postupně chceme vypravovat jen nízkopodlažní tramvaje.

Budeme investovat do klimatizovaných a bezbariérových autobusů a vyššího komfortu cestujících městské hromadné dopravy.

Veškeré autobusy, které do Prahy nakupujeme, jsou moderní, klimatizované a bezbariérové.

ODBAVOVACÍ SYSTÉM A JÍZDNÉ

Zjednodušíme odbavovací systém, aby bylo možné za jízdné zaplatit platební kartou.

Do všech tramvají a 77 stanic metra jsme nainstalovali terminály pro bezkontaktní platby za nákup jízdenek.

Zajistíme, aby Lítačka bez problémů fungovala.

O Lítačku se stará pan primátor Zdeněk Hřib s organizací Operátor ICT. V Praze a ve Středočeském kraji se už můžeme odbavit prostřednictvím mobilního telefonu. Vydali jsme aktualizaci mobilní aplikace PID Lítačka, která umožňuje cestujícím převést si zakoupené dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace a cestovat v rámci Pražské integrované dopravy jen s mobilním telefonem. Máme nově taky možnost si dlouhodobé kupony koupit v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Zachováme možnost papírových kuponů jako alternativu k Lítačce a dalším kartám.

Ano, papírové kupony zůstávají.

ZLEPŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic.

Zadali jsme studii proveditelnosti mýta, která nám ukáže možnosti, jaké v pražské realitě máme. Podporujeme změny legislativy, protože podle stávající by výnosy z mýta šly státu a město by je nemohlo využít právě na investice a budování alternativ ke každodenní jízdě autem. Studie mimo jiné zodpoví, kde dává mýto v Praze smysl – v nejužším centru, na vybraných tepnách atd. Prověří také jednotlivé varianty technologického řešení.

Budeme spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.

S Policií ČR děláme pravidelné kontroly na vytížených pražských komunikacích.

SMYSLUPLNÁ ELEKTRIFIKACE DOPRAVY

Prioritou pro nás bude zavádění nízkoemisních modů dopravy tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Vyhotovíme studii o možnostech využití trolejbusů, elektrobusů a autobusů na CNG či vodík.

Začali jsme nakupovat do Dopravního podniku první elektrické autobusy a budeme v nákupech pokračovat. V Praze jsme se zavázali, že v roce 2024 budou autobusy produkovat o pětinu méně emisí a v roce 2030 bude nejméně třetina autobusů poháněná elektrickým pohonem. V pražském provozu testujeme hybridní autobusy, kterých chceme nakoupit víc než 100. V roce 2022 začneme stavět trolejové vedení pro elektrifikaci linky 119 na letiště. Na jaře 2023 na ni nasadíme nové bezemisní bezbariérové a tiché trolejbusy. Moderní bateriové trolejbusy potom budou jezdit na dalších výhledově elektrifikovaných linkách 112, 131, 137, 140, 191 a 201. Spolu se Středočeským krajem jsme také schválili nové příměstské elektrobusy – 375, 377.

Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení dopravních prostředků na elektrický pohon v nově budovaných hromadných garážích.

Rada hl. m. Prahy schválila z podnětu radního Jana Chabra pověření Operátora ICT přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030. Zároveň ho pověřila koordinací v oblasti budování dobíjecích stanic pro elektromobily. Cílem je vytvořit dobré prostředí pro rozvoj elektromobility v hlavním městě. Generel vybere vhodné lokality, určí technické parametry stanic a určí vhodný počet nabíjecích stanic. Ve všech nových P+R počítáme s dobíjecími stanicemi.

MOBILNÍ SIGNÁL V METRU

Zavedeme mobilní signál do celé sítě metra.

V celém metru bude signál do konce roku 2021.

PĚŠÍ DOPRAVA

V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami výrazně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní uživatele bezmotorové dopravy.

Křižovatku Resslovy ulice a Karlova náměstí jsme upravili tak, aby mohli chodci namísto využití podchodu přejít přes silnici. Nové přechody přidáváme na dalších místech, mimo jiné k tramvajové zastávce na Vítězném náměstí, na Florenci u autobusového nádraží nebo na Vltavské. Opravujeme chodníky včetně známých bolavých míst, například v ulici Na Slupi mezi Albertovem a Apolinářskou nebo „chodníček smrti“ na Legerově mezi Muzeem a Hlavním nádražím. Odřezáváme zbytečná zábradlí a dopravní značky – například přes 500 metrů zábradlí na Koněvově ulici. Otevřeli jsme nové přechody na Muzeu v místě, kde museli chodci využívat podchod. Založili jsme novou akci Pěší propojky a schodiště, kde ročně rozdělíme 50 milionů ročně na opravu zanedbaných pěších propojení umožňujících rychlé spojení.

Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD. Tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, obvykle však zohledňují pouze jednu skupinu, např. pouze pěší, nebo naopak pouze cyklisty. Proto by týmy, rozpočty a cíle těchto projektů měly být společné.

Řešíme projekty koordinovaně a komplexně.

Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí.

Navýšili jsme investice do aktivní dopravy ze 17 milionů v roce 2017 na 121 milionů v roce 2019 a 170 milionů v roce 2020. Dokončili jsme podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova (vodní prostup Rokytka). Propojujeme síť stezek na severovýchodě Prahy do kompaktního celku. Se Středočeským krajem spolupracujeme na propojování Prahy a okolních cyklostezek ve Středočeském kraji, otevřeli jsme například stezku Cholupice – Dolní Břežany. Připravujeme desítky kilometrů nových tras, například propojení trasy Pražačka s cyklotrasou A25 k ulici Pod Krejcárkem nebo rozšíření cyklostezky u Radotínského mostu.

DALŠÍ OPATŘENÍ

Zklidníme dopravu v historickém centru.

MHD a chodci v našem rozhodování hrají největší roli. Obě nábřeží používají z 85 % lidé cestující v tramvajích a chodci. 10 % je cílová automobilová doprava a pouze 5 % je tranzit. Proto jsme si mohli dovolit zrušit levé odbočení z Mostu Legií na Smetanovo nábřeží a tak zrychlit a zpřesnit průjezd tramvají. Vedle Smetanova nábřeží jsme rozšířili nástupní tramvajové ostrůvky na Malostranské. Se snížením tranzitu bude možné vytvářet a upravovat tramvajové zastávky: Karlovy lázně směrem ke Staroměstské, Karlovy lázně směrem k Národnímu divadlu, Národní divadlo na Masarykově nábřeží a Staroměstská směrem z centra od Smetanova nábřeží.

Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Pokračujeme v přípravě Multifunkčního operačního střediska Malovanka. Dalším příkladem je zavedení liniového řízení dopravy na vybraných komunikacích. Pokusíme se o to, abychom liniové řízení doplnili dalšími funkcionalitami, například namátkovým využíváním odstavných pruhů pro provoz, dynamickým řízením směrů jízdních pruhů v závislosti na dopravním zatížení. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci z EU.

Prověříme možnosti zavedení autobusů do tunelů a na všech typech silničních komunikací.

S organizacemi ROPID a IPR momentálně prověřujeme konkrétní možnosti realizace.

Zdravotnictví a sociální politika

/ Milena Johnová

Celou oblast chápeme jako vnitřně provázanou. Budeme proto usilovat o celostní pohled a o takovou spolupráci mezi jednotlivými resorty, která umožní překračovat hranice a efektivně řešit nahromaděné komplexní problémy.

Budeme přistupovat k řešení problémů systematicky, tedy vycházet z kvalitních analýz a usilovat o odstranění jejich kořenů. Současně budeme hledat nástroje pro rychlé zmírnění důsledků negativních jevů.

Zdravotní služby. Nedostatečná aktivita hlavního města způsobuje nepostačující kapacitu a nižší dostupnost zdravotních služeb. Chceme Prahu v nové krajské roli – jako aktivního provozovatele zdravotních služeb a služeb na zdravotně-sociálním pomezí. V této roli bude doplňovat soukromý a státní sektor.

NEMOCNICE

Připravíme koncepci dlouhodobého rozvoje Nemocnice Na Františku, která se stane významnou součástí sítě zdravotně-sociálních služeb.

Připravili jsme vznik příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na Františku připravené převzít od Prahy 1 provoz nemocnice. Společně s vedením nemocnice jsme zpracovali plán rozvoje nemocnice, který jsme mj. předložili zdravotním pojišťovnám. Ve vazbě na to VZP uzavřela s nemocnicí víceletou smlouvu posilující stabilitu. Připravili jsme situaci tak, aby NNF stala klíčovým partnerem pro ZZS HMP a s využitím nových dat a na základě spolupráce mezi zdravotnickými organizacemi jsme nastavili systém metropolitní spolupráce s dalšími příspěvkovými organizace magistrátu. Přesto, že jsme měli připravený nový profil nemocnice a rozpočet na rozvoj metropolitní nemocnice, partner Praha 1 se rozhodl nepokračovat v přípravě a převod nemocnice zablokoval.

Vyjednáme s ministerstvem zdravotnictví plán a podmínky rekonstrukce areálu Nemocnice Na Bulovce tak, aby prostředí odpovídalo špičkové pražské klinice.

Zadali jsme IPR zpracování návrhu revitalizace areálu Nemocnice Na Bulovce a zahájili jednání s vedením nemocnice a specializovanými architekty o možnostech, jak na Bulovce vybudovat funkční monoblok umožňující moderní a efektivní fungování nemocnice. Návazně jsme zahájili jednání se státem s cílem směnit pozemky tak, aby se nemocnice mohla smysluplně rozvijet.

DOSTUPNÁ SÍŤ ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V závislosti na měnící se demografii a zdravotním stavu obyvatel Prahy budeme podporovat vznik nových lékařských praxí, zejména chybějících odborností.

Nechali jsme zpracovat jsme studii pražského zdravotnictví s cílem řešit specifickou situaci metropole v součinnosti se státem a úzce provázaným Středočeským kraje. Dokončujeme komplexní rekonstrukci Městské nemocnice následné péče, dovybavili jsme ji přístroji a nábytkem, zkvalitňujeme a doplňujeme další odbornosti a připravujeme nástavbu dvou pater. Jednáme s pojišťovnami a městskými částmi o rozšiřování chybějících odborností a lepšímu zasíťování na území hlavního města.

Zlepšíme dostupnost lékařské péče v domácím prostředí, zejména pro seniory a pacienty se zdravotním postižením.

Rozvoj nových služeb zdravotně-sociálního pomezí, koordinovaného přístupu k poskytování dlouhodobé péč, a podpory pečujících jsme zahrnuli přímo do rozpočtu a pro zavádění systémového zlepšení koordinace péče pro křehké seniory jsme získali projektovou podporu ESF a zájem pěti městských částí.

Za pomoci moderních technologií zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti.

Připravujeme aplikaci, která poskytne aktuální informace o zdravotnických službách na území Prahy.

Nastavíme koncepční, předvídatelné grantové financování pro poskytovatele zdravotně-sociálních služeb.

Uspořádali jsme seminář pro žadatele o grantovou podporu, zajistili jsme zvýšení prostředků na rozvoj zdravotně-sociálního pomezí a prosadili jsme navýšení cenových hladiny o 20 %, abychom stabilizovali segment sociálních služeb. Navýšení se podařilo udržet i přes nutnost plošných škrtů v rozpočtu. Zajistili jsme financování sektoru bez dříve běžného výpadku několika měsíců – proces hodnocení a schvalování grantů jsme nastavili tak, aby poskytovatelé služeb měli finanční prostředky na účtech již v lednu a ne až v dubnu, jak bylo dříve zvykem.

CIVILIZAČNÍ NEMOCI

S využitím zahraničních zkušeností a důrazem na prevenci rizik a minimalizaci následných dopadů budeme systémově řešit epidemii HIV i dalších pohlavně přenosných nemocí, zneužívání návykových látek a jiných patologických závislostí.

Zajistili jsme přistoupení k síti evropských měst Fast-Track Cities. Přijali jsme Akční plán pro realizaci “Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období 2018-2022“, zadali jsme zmapování testování na HIV a STI na území Prahy a založili jsme pracovní skupiny, jejichž úkolem je realizovat úkoly stanovené Akčním plánem. Rozšířili jsme pracovní skupinu věnující se dosud pouze HIV i o problém tuberkulózy. Ve spolupráci s odborníky připravujeme nové strategické dokumenty v oblasti práce s lidmi se závislostmi.

Přistoupíme k řešení dětské obezity na území hl. m. Prahy formou pozitivních motivací pro sport a zdravý jídelníček dětí.

Zahájili jsme spolupráci s Ústavem endokrinologie, se kterým připravujeme výzkum v oblasti obezity, a navázali jsme spolupráci s dánským velvyslancem k tématu zapojení Prahy do sítě měst efektivně řešících prevenci diabetes.

DOMÁCÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Zlepšíme dostupnost domácí a hospicové péče.

Přijali jsme koordinátorku paliativní péče a společně s českými špičkami v oboru jsme připravili novou městskou koncepci paliativní péče. Jedná se o detailní plán, jak v příštích pěti letech podobu umírání v Praze změnit, aby bylo důstojnější, bez bolesti a odpovídalo poznatkům současné medicíny. Zveřejnili jsme první analýzou stavu paliativní péče v Praze, pro rozpočet 2020 jsme připravili nové projekty pro posílení paliativní péče v domovech pro seniory, domácí a paliativní péče a zahájili jsme jednání s pojišťovnami o rozšíření kapacit paliativní péče.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Zajistíme stabilitu a rozvoj zdravotnické záchranné služby, včetně modernizace stávajících a rozšiřování počtu nových výjezdních center v dosud neobsazených lokalitách Prahy. Zřídíme vlastní kvalitní sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Prověřili jsme osm variant míst pro nové sídlo záchranky a rozhodli jsme o lokalitě v Praze 9. Ve spolupráci s městskou částí připravujeme odsvěření vhodného pozemku, architektonickou soutěž a podmínky pro realizaci celého projektu. Pokračujeme v zajištění špičkového vybavení záchranky, rozjeli jsme přípravu rekonstrukce velmi důležitého výjezdového stanoviště záchranné zdravotnické služby v ulici 28. pluku a ve spolupráci s radním Chabrem dojednali se státem majetkovou směnu, která rekonstrukci umožní, pokračujeme v rekonstrukcích dalších stanovišť v ulicích Argentinská a Nádražní a jednáme o dalších výjezdových stanovištích v lokalitách Na Slupi a Na Františku.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Zlepšíme dostupnost péče o duševní zdraví včetně programů prevence a včasné diagnostiky duševních onemocnění. Zlepšíme povědomí Pražanů o způsobech péče o duševní zdraví.

Navázali jsme spolupráci s iniciativou Praha duševní a připravujeme podporu destigmatizační kampaně Národního ústavu duševního zdraví.

V souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče podpoříme síť center duševního zdraví v Praze.

Založili jsme nový tým krizové intervence a podařilo se téměř pokrýt Prahu terénními týmy sociální práce. Zahájili jsme inovaci podávání žádostí do zařízení hlavního města, aby v celém procesu nedocházelo k obcházení center duševního zdraví. Zapojili jsme se do činnosti krajské koordinační skupiny pro reformu psychiatrické péče v hlavním města a iniciovali jsme optimalizaci akutní psychiatrické lůžkové péče. Pilotně ověřujeme nové multidisciplinární služby pro děti, starší lidi a adiktologické pacienty v rámci projektu ministerstva zdravotnictví Nové služby.

DÁRCOVSTVÍ KRVE

Podpoříme dobrovolné dárce krve v pražských odběrových centrech.

Zavedli jsme ve spolupráci s pirátskou předsedkyní sociálního výboru Evou Horákovou nový systém oceňování dárců krve, které doposud probíhalo jen prostřednictvím Českého červeného kříže. Nejzasloužilejší dárce odměňujeme bezplatným jízdným po dobu jednoho roku.

Sociální politika. Zajištění účinné pomoci pro ohrožené skupiny obyvatel vnímáme jako důležitý nástroj posilování sociální soudržnosti a prevenci extremismu a xenofobie. Vytvoříme koncepci rozvoje sociální politiky reagující na společenský vývoj, demografické změny i příležitosti hlavního města. Sociální politiku propojíme s bytovou politikou města a s dalšími službami pro veřejnost, zejména se zdravotními službami.

ZKVALITNĚNÍ SÍTĚ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozšíříme kapacitu a zvýšíme flexibilitu terénních služeb, jako jsou např. osobní asistence nebo pečovatelská služba, stejně jako ambulantních center.

Zvýšili jsme kapacity sociálních služeb o 37 úvazků pečovatelské služby, 39 lůžek respitní péče o seniory, víkendový provoz denních stacionářů a center denních služeb, 77 lůžek chráněného bydlení, 73 000 hodin osobní asistence, 1 úvazek rané péče, 2 vysoce specializované služby bydlení s intenzivní péčí pro osoby s PAS a chováním náročným na péči, které umožní předcházet institucionalizaci a současně návrat dlouhodobě hospitalizovaných do běžného prostředí, a 15 úvazků multidisciplinární podpory v bydlení pro rodiny s dětmi.

Podpoříme rozvoj komunitních zařízení, poskytujících služby lidem se zvláštními potřebami, například s Alzheimerovou chorobou nebo autismem.

Realizujeme tři městské projekty výstavby bydlení s péčí pro křehké seniory. Zrevidovali jsme stávající projekty výstavby zařízení pro lidi s demencí – jejich předpokládané náklady, efektivitu, kvalitu a smysluplnost umístění v rámci Prahy. Připravili jsme a spustili pilotní program bydlení s intenzivní podporou pro mladé dospělé s PAS+, kteří jsou tzv. neumistitelní v pobytové péči. Budujeme síť pěti nových odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním a rozšířili jsme provoz odlehčovacích služeb i na víkendy. Připravili jsme program investiční podpory pro městské části a první tři projekty jsme ve spolupráci s pirátským radním pro bydlení Adamem Zábranským podpořili částkou 121,9 mil Kč. Další projekty jsou v procesu schvalování. Otevřeli jsme dvě domácnosti s vysokou mírou podpory pro mladé dospělé s autismem a chováním náročným na péči, kteří jinak propadávali systémem. Zavedli jsme pozici krajského koordinátora péče pro osoby s autismem, který pomáhá rodinám s nastavením vhodné péče.

Zlepšíme podmínky pro poskytovatele sociálních služeb pružnějším a předvídatelnějším způsobem financování a snížením administrativní zátěže.

Připravili jsme mechanismus rychlejšího rozvoje sítě sociálních služeb. Zkvalitnili jsme pravidla posuzování žádostí o zařazení do krajské sítě sociálních služeb. Pracujeme na přechodu z papírového podávání žádostí o granty na elektronické a ve spolupráci s OICT vytváříme systém jednotných žádostí o pobytovou službu. Pilotně jsme ověřili nový nástroj flexibilní podpory, individuální rozpočty, v praxi terénních sociálních služeb s osobami bez domova.

TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ PÉČE

Připravíme transformační plány a zahájíme transformaci mimopražských příspěvkových organizací s cílem zajistit sociální služby pro Pražany primárně v Praze.

Přesunuli jsme sociální služby Domova Svojšice z nevyhovujícího objektu barokního zámku do bezpečnějších prostor a prvních 23 lidí se vrátilo zpět do Prahy s podporou komunitních služeb.Ověřili jsme metodologii mapování potřeb lidí v mimopražských příspěvkových organizacích a připravili jsme koncepce modernizace péče ve třech z nich. Zadali jsme audity hospodaření, které odhalily mnohamilionové úniky financí určených na provoz a podporu klientů. Přenastavili jsme mechanismy financování a kontroly.

Navážeme na stávající transformační procesy ústavní péče v pražských zařízeních.

Spustili jsme transformaci Dětského domova Charlotty Masarykové na moderní centrum služeb pro rodinu a dítě.

MĚSTSKÝ FOND NA PODORU NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA

Připravíme a prakticky ověříme model městského fondu na podporu nezávislého života lidí s těžkým zdravotním postižením.

Ve spolupráci s pirátským radním pro bydlení Adamem Zábranským dokončujeme spuštění Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, jehož součástí bude program podpory nezávislého života. Ve spolupráci Výborem dobré vůle realizujeme zkušební verzi Fondu a pomáháme sociálně slabým lidem při získávání a udržení si bydlení.

INFORMAČNÍ SERVIS A KOORDINACE PODPORY

Připravíme a ověříme model koordinace informovanosti, pomoci a podpory lidem, kteří pro setrvání v přirozeném a důstojném prostředí potřebují dlouhodobou podporu v každodenním životě. Zvláštní pozornost budeme věnovat lidem v tíživé životní situaci vracejícím se po úrazu či těžké nemoci domů; pro ty navíc zřídíme speciální Zelenou linku.

Získali jsme finanční prostředky na pilotní zlepšení koordinace péče o seniory ve třech městských částech, který je připravený ke spuštění od roku 2021. Založili jsme Kolegium pražských radních pro sociální politiku a zdravotnictví pro zlepšení informovanosti a koordinaci rozvoje služeb na strategické úrovni. Připravujeme ve spolupráci s městskými částmi proces předávání informací o žadatelích o bydlení, kteří potřebují podporu. V rámci rozšířených služeb Městské nemocnice následné péče vybudujeme informační a podpůrné centrum pro pacienty odcházející z lůžkové péče do vlastního prostředí a jejich rodiny.

PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI

Zajistíme, aby na území hlavního města měly všechny malé děti možnost vyrůstat v rodině. Posílíme pěstounskou péči a rozšíříme pomoc pěstounům.

Zmapovali jsme situace všech dětí se zdravotním znevýhodněním v ústavní péči s cílem nabídky řešení v rodinném prostředí. Odměnili jsme všech 900 pražských pěstounů zvláštním poděkováním a dárkem. Dojednali jsme s Úřadem práce efektivnější systém přednostního přístupu pěstounů na Úřad práce. Zlepšili jsme dostupnost pěstounské péče na přechodnou dobu mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech. Připravili jsme ke spuštění od roku 2021 kampaň na nábor pěstounů. Pracujeme na tom, aby mimopražská ústavní zařízení nemohla přijímat děti. Připravujeme balíček podpory pro pěstouny, včetně odměn a příspěvku na profesní rozvoj.

Naším cílem je, aby žádné dítě v Praze nežilo v ubytovně.

Ve spolupráci s radním pro bydlení Adamem Zábranským jsme připravili plán řešení bytové nouze pražských dětí žijících na ubytovně a v azylových domech do roku 2022 a pracujeme na zabydlení 130 rodin s dětmi a zajištění potřebné podpory v bydlení. Získali jsme prostředky z ESF na financování podpory. Zajistili jsme nové kapacity terénních sociálních a návazných služeb pro rodiny s dětmi již od podzimu 2019. Pro rodiny v tíživé sociální situaci jsme zajistili službu nábytkové banky a v novém roce otevřeme vlastní městskou nábytkovou banku.

Podpoříme pozice rodinných asistentů s cílem pomáhat rodinám překonávat krize a předcházet vyhroceným situacím, jako je například odebrání dítěte.

Modernizujeme krizovou podporu pro oběti domácího násilí zajištěním vhodnějšího zařízení. Podpořili jsme grantem neformální asistenci v péči o dítě s chováním náročným na péči.

UKONČOVÁNÍ BEZDOMOVECTVÍ

Podpoříme pilotní projekty pro zabydlení osob bez domova s důrazem na starší a nemocné občany Prahy.

V období koronavirové krize se nám ve spolupráci s pirátským radním pro bydlení Adamem Zábranským podařilo zachytit v humanitárních ubytovnách přes 450 osob bez přístřeší. Zajistili jsme koordinovanou spolupráci mezi poskytovateli sociální služeb a sociální pracovníci a zahájili základní stabilizaci lidí a mapování potřeb pro dlouhodobější řešení situace. Připravili jsme specializované kapacity ubytování pro lidi bez domova, kteří potřebují ošetřovatelskou péči.

Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Inspirujeme se úspěšnými tuzemskými i zahraničními projekty a začneme s efektivním procesem ukončování bezdomovectví.

Zajistili jsme nové kapacity terénních sociálních služeb pro osoby, které získají městský byt a mají potřeby podpory. Ve spolupráci s pirátským radním Adamem Zábranským jsme tak zahájili ukončování bytové nouze rodin s dětmi. Otevřeli jsme nová zařízení pro lidi bez domova, kteří potřebují ošetřovatelskou péči. Vyvinuli jsme nový způsob rozvoje potřebných kapacit podpory v bydlení.

Podpoříme vznik menších zařízení pro osoby bez domova rovnoměrně na celém území hlavního města. To umožní individuální přístup k lidem při současném snížení zátěže pro okolí.

Zajistili jsme otevření denního centra pro ženy bez domova na Palmovce a připravujeme nové denní centrum s noclehárnou v Malešicích. Zahájili jsme ve spolupráci s Armádou spásy decentralizaci velkých zařízení pro osoby bez přístřeší.

POSILOVÁNÍ MEZIGENERAČNÍ SOUDRŽNOSTI A ROZVOJ KOMUNIT

Zmírníme sociální izolaci a osamělost ohrožených skupin lidí, jakými jsou např. senioři či lidé se zdravotním postižením. Vytvoříme podmínky pro vzájemnou mezilidskou podporu v komunitě, sdílenou péči, mezigenerační setkávání dětí a seniorů, sdílené bydlení či vznik mezigeneračních center.

Připravujeme projekt rekonstrukce trojdomí Šolínova s výrazným prvkem mezigeneračního setkávání. Připravili jsme nové využití domu v ulici Na Bělidle, kde budou zajištěné příležitosti pro posílení mezigeneračního setkávání. Během epidemie jsme ve spolupráci s neziskovými organizacemi zajistili pomoc a podporu osamělým seniorům.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST HLAVNÍHO MĚSTA

Město a firmy zřizované městem vytvoří pracovní příležitosti pro skupiny dlouhodobě nezaměstnaných či znevýhodněných osob.

Zahájili jsme první projekty na ověření možností spolupráce mezi městskými firmami a sociálními a komunitními službami za účelem tvorby pracovních příležitostí pro znevýhodněné občany Prahy (Pražské židle). V projektu nábytkové banky připravujeme otevření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na pracovním trhu.

Podpoříme programy řešící zadlužení a jeho prevenci.

Posílili jsme kapacitu služeb odborného sociálního poradenství (dluhových poraden). Připravili jsme vstupní analýzu zacházení s dluhy u vybraných městských firem a zmapovali jsme situaci na jednotlivých městských částech. Připravujeme vzdělávání pro pracovníky odborů magistrátu, kteří mají co dočinění s problematikou zadlužení, dále vzdělávání v rámci Kolegia radních a vedoucích odborů městských částí a vzdělávání sociálních pracovníků.

Podpoříme projekty a organizace, jejichž posláním je dobrovolnictví v sociální a zdravotní oblasti.

Rozvinuli jsme spolupráci s Českým červeným křížem, díky níž v Praze v době koronavirové pandemie pomáhaly na tři tisíce dobrovolníků. Grantově jsme podpořili rozvoj Homesharing jako nástroje neformální (dobrovolnické) odlehčovací služby. Rozšířili jsme oblasti podpory v grantovém programu o podporu dobrovolnictví.

PRORODINNÁ POLITIKA

Identifikujeme potřeby rodin i jednotlivců, kteří pečují o další osoby, zejména děti nebo rodiče. Na základě toho navrhneme a realizujeme programy účinné pomoci pečujícím.

Připravili jsme koncepci rozvoje prorodinné politiky do roku 2022.

Ve spolupráci s městskými částmi podpoříme úplné i neúplné rodiny, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci formou adekvátních sociálních služeb.

Pro více než 160 rodin s dětmi, které získaly městský byt v rámci pomoci dětem vyrůstat v důstojné a bezpečném prostředí, vznikly téměř dvě desítky úvazků Sociální práce. Zajistili jsme financování fondu podpory bydlení, který umožní řešit náhlé výpadky v příjmech nebo dovybavení bytu pro nízkopříjmové skupiny, kterým by jinak hrozila ztráta bydlení. Fond jsme spustili ve spolupráci s pirátským radním pro bydlení Adamem Zábranským a Výborem dobré vůle Olgy Havlové. Od nového roku nabídneme finance městským částem, aby nakoupily další služby podpory pro rodiny s dětmi na svém území. Cílem je zajistit dalších 30 úvazků, které v hlavním městě dlouhodobě chyběly a Praha se tak v oblasti podpory rodin s dětmi dostala na jednu z nejhorších příček v republice.

POHŘEBNICTVÍ

Zahájíme projekt citlivé obnovy pražských hřbitovů jako důstojného místa odpočinku a příležitosti ke ztišení v centru města. Podpoříme program Adopce hrobů významných pražských osobností. Bez větších nákladů tak zvýšíme zájem veřejnosti o historii Prahy a o uměleckou hodnotu výzdoby hřbitovů.

Společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) dokončujeme Koncepci rozvoje pražských hřbitovů. V tuto chvíli se publikace připravuje do tisku a brzy se stane vodítkem pro kultivaci prostoru, zkvalitnění mobiliáře, zázemí návštěvníků i personálu, informačních systémů. Současně vznikl Katalog pražských hřbitovů, který poskytne přehledný informační zdroj pro odborníky, ale i průvodce pro Pražany, poslouží k větší informovanosti a představí hřbitovy i jako zelená místa Prahy a lokality s hodnotou uměleckou i historickou. Obsahuje i praktické informace, např. vyznačení bezbariérovosti, zdrojů vody apod.

Kultura a cestovní ruch

/ Hana Třeštíková

Chceme, aby se Praha stala kulturní metropolí se svébytnou kulturní politikou a široce rozkročenou nabídkou kulturního vyžití pro Pražany, návštěvníky i turisty.

Kultura by se měla stát součástí každodenního života města a celospolečenským tématem. Naším cílem je maximálně využít současný potenciál města, podněcovat vznik nových ambiciózních projektů a prezentovat Prahu jako město, které inspiruje umělce, překvapuje návštěvníky a naplňuje kulturní potřeby a očekávaní Pražanů. Budeme usilovat o to, aby Praha díky kultuře byla městem, kde se dobře žije a do kterého se návštěvníci rádi vracejí. Budeme podporovat aktivní kulturní dění v širším centru i okrajových částech Prahy.

KULTURA

Znovu vytvoříme dlouhodobou koncepci rozvoje kultury a iniciujeme pravidelná setkávání radních pro kulturu z jednotlivých městských částí. Budeme moderovat podporu kultury v celém městě a zajistíme dlouhodobou kontinuitu jejího rozvoje.

Spolupráce s radními městských částí, odbornou veřejností i kulturními aktéry je jednou z klíčových oblastí naší práce. Každý půlrok se pravidelně setkáváme se zástupci městských částí a spolupracujeme i na řadě konkrétních projektů, například projektů Umění pro město a umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru nebo MuralArt. Společně s městskými částmi připravujeme koncepci podpory komunitního života. Naší vizí je kultura dostupná ve všech lokalitách Prahy. Podporujeme všechny, kteří se aktivně zajímají o místo, ve kterém žijí, aktivně ho využívají a chtějí se podílet na jeho kvalitě. Připravujeme novou Koncepci kulturní politiky na roky 2022 až 2027.

Posílíme kulturní spolupráci Prahy s partnerskými městy v zahraničí a kulturní projekty s mezinárodním přesahem. Podpoříme tak význam Prahy jako mezinárodního kulturního centra a nabídneme Pražanům nevšední projekty. Připravili jsme vznik kulturního partnerství s Vídní a podporujeme mezinárodní spolupráce pražských kulturních aktérů.V rámci dotací podporujeme projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci, naše příspěvkové organizace spolupracují se zahraničními partnery. Podpořili jsme také město Chemnitz v jeho kandidatuře na Evropské město kultury. V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy s celoevropským dosahem UTE (Unie evropských divadel).

Prosadíme transparentní, srozumitelné a spravedlivé grantová řízení a dotační programy na kuturní projekty.

Nastavili jsme přísnější pravidla pro udělování Individuálních účelových dotací tak, abychom předešli zneužívání neúspěšnými žadateli v grantových řízeních. Žádosti jsme omezili částkou 200 tisíc korun a individuální účelové dotace jsou udělovány akcím, které prokazatelně nemohly žádat o grant (ad hoc akce nebo akce reagující na aktuální situace). Připravujeme nový grantový systém pro roky 2022 až 2027, který bude v souladu s aktuálními prioritami kulturní politiky hl. m. Prahy a také s novými pravidly magistrátu pro udělování grantů. Rolí grantového systému je dosahovat jasných cílů: kulturní diverzity, inovací v kultuře, podpory kvalitní kultury srovnatelné se světovou špičkou a budování dobrého jména. Poptávka po financování v současné době čtyřnásobně převyšuje nabídku. Rozevírají se proto nůžky v počtu žádostí vůči kapacitě rozpočtu a je potřeba dobře prioritizovat při výběru projektů tak, aby byly výsledky v souladu s výše uvedenými cíly. Také proto má být hodnocení žádostí vázáno na dostatečně srozumitelně specifikované priority města. Mezi navrhovanými prioritami jsou podpora špičkové kultury odpovídající světovým standardům, podpora dostatečné kulturní nabídky pro Pražany i mimo centrum včetně potřeb specifických cílových skupin (děti, senioři, lidé se zdravotním postižením apod.), podpora přesahů, mezioborovosti a inovativních formátů a také podpora exportu pražské kultury.

Zavedeme podporu lokálních kulturních center a kulturních projektů mimo centrum města. Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí po celé Praze.

Prostřednictvím individuálních účelových dotací jsme odpilotovali program podpory komunitního sousedského života. Po pauze způsobené koronavirem jsme prostřednictví městem zřízeného zapsaného ústavu Kreativní Praha připravili koncepční řešení napojené také na vzdělávání a městské části. Projekt se zaměřuje na iniciaci a podporu rozvoje kulturně-komunitní infrastruktury na území hl. m. Prahy a jejího funkčního a kvalitativního mixu. Pomocí průzkumu dobré praxe a konzultace s představiteli vybraných městských částí a propojením s vhodnými nástroji podpory ze strany magistrátu vznikl manuál rozvoje kulturně-komunitní nabídky na území hl. m. Prahy – Kulturní kompas, který momentálně pilotujeme na dvou městských částech. Podpora komunitního života je zároveň zařazena jako samostatné opatření v rámci dotačního řízení na podporu kultury pro rok 2022.

Iniciujeme pravidelná setkávání kulturních aktérů (zástupců divadel, galerií, umělců a dalších) na celopražské úrovni. Získáme tak zpětnou vazbu na kulturní politiku a rozvineme nové příležitosti ke spolupráci.

Zavedli jsme pravidelná setkávání kulturních aktérů z jednotlivých městských částí, podpořili jsme spolupráci příspěvkových organizací s nezávislým sektorem i spolupráci napříč žánry. Rozvíjíme nové příležitosti ke spolupráci. Zavedli jsme formáty divadelních a tanečních stolů. Ve spolupráci s nově založeným ústavem Kreativní Praha (KREP!) připravujeme od nového roku platformu Pražské kulturní fórum pro vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi kulturními aktéry Prahy, správou města a politickou reprezentací. První Kulturní fórum s mezinárodní účastí proběhlo na jaře roku 2021. Samozřejmostí bylo několik veřejných projednání nového grantového systému a nyní i kulturní politiky.

Zavedeme pozici tzv. nočního starosty – koordinátora nočního života v Praze, který bude mít za úkol komunikovat s nočními podniky a promotéry nočních akcí, vyjednávat s nimi dodržování nočního klidu, koordinovat večerní a noční kulturní život v ulicích i v klubech. Praha žije nočním životem, ale místní obyvatelé tím mnohdy trpí. Noční starosta by z pozice experta navrhoval úpravy vyhlášek a nařízení tak, aby byla metropole dál bohatá na noční kulturní život, ale zároveň aby se zde dobře žilo.

Tým nočního starosty začal pracovat v roce 2019. Nedělá zázraky na počkání, ale postupuje krok po kroku, aby byla změna skutečná a trvalá. Díky práci nočního starosty jsme dohnali největší dluh v datech a mapování, všichni aktéři nočního života se konečně pravidelně potkávají u jednoho stolu, spustili jsme první kampaň, která ukazuje směr, pilotně jsme vyzkoušeli návazná dopravní opatření, mluvíme s kluby a dohodli jsme s nimi dodržování prvních pravidel – mimo jiné zákaz pub crawls, posílení ostrahy nebo zavedení vstupného. Činnost týmu utlumil koronavirus, navázat ale plánujeme spoluprací s Prague City Tourism, především u strategie propagace Prahy v zahraničí. Trváme na tom, že nově už se nesnažíme přivádět do Prahy více turistů, a spustíme přesně cílenou online kampaň. Turisté se díky ní už při rezervaci letenek nebo objednávání ubytování dozvědí, jaká pravidla u nás platí a že se nevyplatí se jet do Prahy levně opít nebo si udělat z ulice party zónu. Musíme zásadně změnit pověst Prahy a odradit turisty, kteří Praze nic dobrého nepřináší. Jednáme s Airbnb, přes které se návštěvníci nočních podniků nejčastěji ubytovávají, o jednotném informovávání jejich hostů a o řešení stížnosti sousedů na problematické byty pronajímané přes tuto službu. Pokračovat budeme v komunikaci s provozovateli, kdy chceme formalizovat pilotně zaváděná pravidla z letošního roku.

Provedeme inventarizaci a pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zavedeme systém jejich restaurování a údržby.

Vytvořili jsme přehled soch a jiných uměleckých objektů ve veřejném prostoru a nastavili jsme systém, jak o umění ve veřejném prostoru pečovat. Rozběhl se program Umění pro město, skrze který finančně podporujeme pořizování uměleckých děl prostřednictvím městských organizací a investorů. Díky programu jsme realizovali následující projekty: Soutěž Připomínka Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého, P10, Mural na komunitním centru Jablonecká, P12, Soutěž na vodní prvek Rokycanova, P3, Soutěžní dialog Světlo pro metro – stanice Florenc, soutěží GHMP (spolupráce s DPP), Soutěž na pomník Jindřišky Novákové, P8, Soutěž na památník Ferdinanda Peroutky, P5, Soutěž na dětské brouzdaliště a plastiku, P9. Dočasné intervence, pod GHMP: Umění za čarou – výstavy v metru (spolupráce s DPP), MuralartUM, 3 výzvy a podpořeno 9 muralů, Light underground – výstava světelných instalací, Zvuky Prahy, SOKL – 4 dočasné instalace ve veřejném prostoru (spolupráce s IPR), Circulum – 4 periferní lokality, Triangulum – 3 periferní lokality, Galerie Vltavská – 3 výstavy, Pocta geometrii – plastika Stanislava Kolíbala v areálu Matfyzu, Holubník – umělecké ztvárnění holubníku, Rezidence – 3 periferní lokality.

Otevřeme muzea, galerie a další instituce ve správě Magistrátu několikrát do roka Pražanům za příznivou cenu. Navážeme tak na úspěch Muzejní noci ve zpřístupňování kultury formou, která je vstřícná i vůči seniorům nebo rodinám s dětmi. Zavedeme snížené rodinné vstupné pro rodiny s třemi a více dětmi.

Zajistili jsme, aby v každé příspěvkové kulturní organizaci hlavního města bylo zavedeno rodinné vstupné. Pořádáme předpremiéry v městských divadlech zdarma nebo za zlevněné vstupné pro seniory, každoročně na Mezinárodní den rodiny 15. května jsme zavedli do všech našich příspěvkových organizací vstup pro rodiny zdarma. Prostřednictvím grantů podporujeme Noc divadel, Noc literatury a další akce, které jsou také díky tomu pro Pražany zdarma. Během léta 2020 jsme pro Pražany s Lítačkou připravili možnost navštívit řadu kulturních institucí s 50% slevou. Zároveň se snažíme zaměřit i na dostupnost kultury pro osoby s handicapem. Například jsme iniciovali, aby některá představení v našich příspěvkových organizacích byla doplněna o titulky s textem, které umožní návštěvu divadel i neslylšícím. V Městských divadlech pražských jsou k dispozici popisy tras pro nevidomé do všech divadel nebo vyhrazena místa pro diváky s vodícími psy a proškolený personál. Prostřednictvím naší společnosti Prague City Tourism právě probíhá audit bezbariérovosti v našich kulturních zařízeních.

Budeme pokračovat v rekonstrukci prázdných budov v majetku města, jakými jsou např. Colloredo Mansfeldský palác, Clam-Gallasův palác, Radniční domy na Malém náměstí, Kafkův dům, Desfourský palác, Fuchsova kavárna na Štvanici a další, a vytvoříme z nich centra kreativity a živé kultury pro občany i městské organizace.

V Clam-Gallasově paláci právě probíhá celková rekonstrukce paláce především pro expoziční a výstavní účely, kterou plánujeme dokončit do konce roku 2021. Záměrem je získat změnou zřizovací listiny palác do správy Muzea hl. m. Prahy, které zde bude mít svou expozici baroka. Desfourský palác byl na podzim 2020 převeden také do správy Muzea hl. m. Prahy a po rekonstrukci budou sloužit jako výstavní prostor pro expozice muzea. Colloredo-Mansfeldský palác ve správě Galerie hl. m. Prahy potřebuje po letech zanedbávání rekonstrukci a restaurování dochovaných vzácných historických prvků. Momentálně probíhá příprava na obnovu střešního pláště včetně krovů, které jsou v havarijním stavu. Po rekonstrukci v paláci vznikne dlouho potřebné zázemí pro GHMP a část bude možné využít také jako multimediální prostor pro performativní umění, infocentrum s knihkupectvím a veřejně přístupnou knihovnu se specializací na umělecko-historickou literaturu. Připravujeme projekt oživení bývalé Vozovny Královské Vinohrady tzv. Orionky, ještě letos na podzim bude vyhlášeno koncesní řízení na nového provozovatele. Snažíme se kulturou oživovat i netradiční místa v Praze, v průběhu léta např. proběhlo výběrové řízení na provozovatele smyčky na Dlabačově, kde by mělo vzniknout nové atraktivní místo pro setkávání.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Ceníme si památek a kulturního dědictví, chceme raději opravovat než bourat. Budeme uplatňovat citlivý a individuální přístup a v případě kontroverzních projektů oprav nebo demolic podpoříme širší společenskou diskusi. Zasadíme se o jasná pravidla pro vlastníky památkových objektů a vytvoříme systém podpory oprav památek celopražského významu.

Zamezili jsme bourání Libeňského mostu, který bude citlivě opraven; o totéž usilujeme u železničního mostu na Výtoni. Schválili jsme dlouho očekávaný Management Plan UNESCO, pro jehož absenci byla Praha dlouhá léta kritizovaná, a aktivně komunikujeme s Centrem světového dědictví UNESCO. Opravy památek finančně podporujeme skrze grantový program; žádosti posuzuje komise složená z renomovaných expertů. Uspořádali jsme workshop o výškové regulaci Pankrácké pláně, aktivně jsme jednali o možnostech odkupu Transgasu či Borůvkova sanatoria. Personálně jsme posílili památkový odbor, aby se zkrátila doba, kdy lidé čekají na vyjádření památkářů ke svým záměrům.

CESTOVNÍ RUCH

Změníme strategii hlavního města Prahy k turismu jako trvale udržitelnému fenoménu. Budeme podporovat smysluplnou turistiku a kongresový průmysl. Zasadíme se o odstranění turistických pastí. Zefektivníme propagaci hlavního města a podpoříme spolupráci městských i národních institucí turistického ruchu.

Podívali jsme se na fungování příspěvkové organizace Prague City Tourism a rozhodli se transformovat ji v akciovou společnost, jelikož tak bude moci snáze plnit svůj účel. Tím je zejména podpora kultivovanější podoby turistiky; tu jsme zakotvili v nové Koncepci cestovního ruchu, která byla úspěšně schválena. Praha se tak bude napříště soustředit na to, aby byla atraktivní zejména pro návštěvníky kongresů, koncertů, výstav a dalších kulturních akcí: to je totiž výnosnější a k městu šetrnější způsob turistiky. Podporujeme také rozvoj turistiky v místech mimo historické jádro, abychom odlehčili centru, které příliv návštěvníků dusil. Začali jsme se také zaměřovat na návštěvníky z České republiky, kteří byli dosud často opomíjeni.

Finance, rozpočet, Výstaviště a Holešovická tržnice

/ Pavel Vyhnánek

Transparentní a odpovědné hospodaření města

FINANCE

Zvýšíme podíl na výnosu ze sdílených daní pro městské části tak, aby městské části měly dostatečné prostředky na financování svého rozvoje. Investiční dotace pro městské části budou alokovány podle reálných potřeb městských částí a podle realizovatelnosti projektů.

Navzdory propadům příjmů hlavního města jsme nesnižovali příjmy městským částem. V roce 2019 jsme přidali dalších 500 korun na žáka k zajištění rozvoje školství. I přes to, že pandemie způsobila výrazný propad příjmů města, udrželi jsme prostředky pro městské části ve stejné výši a na rok 2021 je dokonce mírně navyšujeme, aby nemusely omezovat své služby Pražanům. Rozdělili jsme také více než šest miliard korun investičních dotací zejména do rozvoje školství, zeleně nebo veřejného prostoru tak, aby projekty uspokojily skutečné potřeby obyvatel, nikoliv na základě stranické knížky vedení radnic.

Část prostředků města rozdělíme na projekty iniciované občany v rámci participativního rozpočtu, zejména na úrovni městských částí.

Na vybraných městských částech začal fungovat pilotní program koordinátorů participace. Cílem je, aby městské části, které dobře znají místní problémy a potřeby svých obyvatel, kvalitněji připravovaly rozvojové projekty pomocí svých koordinátorů a s využitím participace s občany. Magistrát se spolupodílí na financování celého programu. V roce 2022 dojde k vyhodnocení programu a na základě zkušeností se očekává pokračování programu.

VÝSTAVIŠTĚ

Z pražského Výstaviště vytvoříme nové centrum kultury. Vyhlásíme urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení areálu a zajistíme rekonstrukci Průmyslového paláce. Podpoříme živou kulturu a využijeme historickou budovu k jejímu původnímu účelu.

Získali jsme stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce, v transparentní veřejné soutěži jsme po desetiletí marných snah našich předchůdců vybrali zhotovitele stavby. Celý areál prochází významnou proměnou. V jeho dolní části vznikla oblíbená volnočasová zóna, díky novým průchodům jsme ji propojili se sousedním parkem Stromovka. Z gastronomických zařízení jsme otevřeli opravenou restauraci Pražan a nově postavený Gastropavilon, rekonstruujeme restauraci Bohemia. Díky probíhající opravě a vylepšení Křižíkových pavilonů bude možné udržet výstavní a kulturní program v areálu nejen po dobu rekonstrukce Průmyslového paláce. Zahájili jsme také rekonstrukci unikátní a oceňované Spirály podle návrhu spoluautora původního projektu divadla, zabránili jsme tak její chystané demolici. V areálu se mimo období pandemie Covid-19 koná řada oblíbených akcí: Metronom festival, Pražské Quadriennale nebo Den integrovaného záchranného systému.

HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE

Podpoříme, aby se Holešovická tržnice stala sociálním, kulturním a gastronomickým centrem Prahy. Zachováme a zkultivujeme farmářské a asijské trhy, podpoříme stávající kulturní instituce jako jsou Jatka 78, RockOpera, TrafoGallery, nově podpoříme vznik gastronomických a volnočasových provozů. Areál budeme opravovat postupně za provozu. Vytvoříme z areálu tržnice místo, kde se dá strávit celý den. Zaměříme se na podporu aktivit pro seniory a děti. Zbavíme hlavní ulice plachet a provizorních stánků.

Po mnoha letech jsme vyhráli soudní spor s bývalým nájemcem a získali tak Holešovickou tržnici zpět pod správu města a zahájili jsme nezbytné kroky k její postupné revitalizaci. Nechali jsme vypracovat ověřovací ekonomickou studii a architektonicko-urbanistickou studii celého areálu, které konečně určují základní vizi pro tento celoměstsky významný areál na desetiletí dopředu. Stanovují také potřebnou etapizaci pro její dosažení tak, aby rekonstrukce probíhaly za provozu. Pracujeme na kultivaci veřejného prostoru, vyhlásili jsme otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž na jejich celkové řešení se zohledněním vsakování dešťové vody a návrhu vysazení zeleně, zprůchodnili jsme hlavní korza odstraněním nepovolených stánků. Zahájili jsme nejnutnější opravy zanedbaných hal a obsazujeme nevyužité prostory novými nájemci. Zahájili jsme přípravu velkých investičních akcí na rekonstrukce prvních hal a objektů, připravujeme rekonstrukci inženýrských sítí v rámci 1. fáze revitalizace. Oživujeme veřejný prostor areálu, ve spolupráci s nájemci pořádáme trhy a kulturní akce, vznikla foodtrucková zóna. Pokračuje úspěšná hala 22 se zeleninovými trhy, byla otevřena rekonstruovaná hala H40 s komunitním centrem. Nově instalovaná naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií areálu, informační stánek zase s jeho budoucností.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.